Mark 7

1Si Parisiɲêɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen ka pôni henaji Jérusalêm sa daɲji ligi Jésu a. 2Bay gel wo bay tô Jésu ka pôni ômji emê naɲ kôbriji wo kagemi wôsa bay pul ré. 3Parisiɲêɲê naɲ tô Jubɲê ka ba hen kêm a men na, bay ôm emê ba pelé kôbriji derê ré ré, wôsa bay bi kwôlê sa hara wo balêrji a. 4Hena bay ré hena bô gêgêr a hera ba, bay pul kôbriji dema bay ré ôm are. Bay bi kwôlê sa hara wo ɗaŋgi a mega kwoɲ pelé karbé toɲ yê are men, pelé téwre men, naɲ pelé karbé to bay iyege hen a men. 5Menba, Parisiɲêɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen eŋgeriji Jésu iyôŋ ba: «Wô mi a bay tôm ré liji hara wo môɲêrna né men, biji kwôlê sa hara wo balêrji a ré men ba? Bay ôm mapa naɲ kôbriji wo kagemi.» 6Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Ôbi kibi Emen Esay na kôl ca tumô gengiɲ sarŋge kenbay kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, kôl iyôŋ ba: ‹Gawrê bay ka hen na, bay ay keben na naɲ kibriji na mera ɗiba bôrji ba kelaŋ naɲ en men. 7Bay teben hen na ɗéɲ iyôŋ men, aŋga bay geliɲ ɓiɲé hen kôba na tôô to gawrê a men .› 8Ken ɗi tôô to Emen aɲ ken gem na hara wo gawrê hen ɗi.» 9Jésu hô kôl iyôŋ ba: «Ken li dô gaɲ sa jibé tôô to Emen ɗéɲ wô gemiɲ hara woŋge. 10Wôsa Moyis na kôl iyôŋ ba: ‹Biɲ ibam naɲ yom kwôlê men, kwôni wo kôliɲ ibari naɲ yori kwôlo habiɲ ba bi bay diri.› 11Niɲba, kenbay ken kôl iyôŋ ba: ‹Hena kwôni ré kôliɲ ibari naɲ yori iyôŋ ba: «Aŋga ré ené béŋge hen na, na bay a ené biɲ Emen hen», 12iyôŋ na, ôbi ôriɲ doy biɲ ibari naɲ yori ani ré niɲ.› 13Na hen iyôŋ a, kené mêne kwôlo Emen wo kôl hen naɲ hara wo balêrŋge wo na ɗi cêgeriji a béŋge hen. Aɲ ken li aŋga ɗaŋgi ka geliɲ hen iyôŋ a sôŋ.» 14Jésu hô uwôga kwônê ɓiɲé sôŋ aɲ kôlji iyôŋ ba: «Toyéŋge dô aɲ ken hôn kwôlê wo na kelêŋge hen. 15Aŋga hena nô ô bô gawra na, na aŋga li bi bôri kagemiɲ hen né, niɲba, aŋga soo bô gawra a lê a ôbi ré kagemiɲ hen ɗi. [ 16Hena kwôni wo ré naɲ mari wô toyiɲ kwôlê bi wo en kôl hen na, bi toy]» 17Kiriɲa Jésu ô bô ira menba, kiriɲa kwônê ɓiɲé naɲji niɲ menba, bay tôri eŋgeri gengiɲ sa bô kwôlê wo ôbi ré kôl hen. 18Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kenbay kôba ken hôn bô kwôlê bi wo hen né men ba? Ken hôn wo aŋga hena nô ô si kibi gawra na, na aŋga liri ôbi kagem né. 19Wôsa aŋgaɲ emê na, ô na sa têmrê gawra ré niɲba, ô na bôri a. Menba, hô so aɲ.» Jésu kôl hen iyôŋ wô wo aŋgaɲ emê kêm ré dô emê. 20Jésu kôl iyôŋ ba: «Aŋga soo bô gawra na, na aŋga liri ôbi kagem. 21Wôsa na aŋga hena bô gawra a biri ermé kwôlê wo habiɲ mega yiɲare toɲ iyôŋ tôŋ hen men, gemsare men, deré temare a men. 22Na ôbi á, bay ré yi bay yiɲ naɲ yébé ɓiɲé men, bay ré yiɲ bay geyére gursu men, bay bô hendé men, bay lamêre ɓiɲé men, bay lê aŋga bôrji gey men, bay tu bôriyare men, bay kelê kwôlê wo habiɲ gengiɲ sa megêrji men, bay lêre geɲ men, bay kelêre kwôlê iyôŋ a tôŋ ba henê tô geréri a men hen. 23Aŋgaɲ lê bay ka hen na, hena na bô gawra aɲa gawra ré li aɲa ôbi ré kagemiɲ hen.» 24Jésu ô aɲ kiriɲ bay ka hen aɲ ô kiriɲ ka sa iyé Tir yiɲ ya hen. Jésu si bô iyére to ôbi gey merê ya hen. Ôbi gey wo kwôni ré hôn né, niɲba, ôbi a merê kiriɲ kani a ba wo ɓiɲé ré hôn né ré. 25Kiriɲ bay ka hen na, iyore to pôni to tunu to habiɲ yi bô môɲne a toy kwôli Jésu menba, era sa cubu gubare tumôri a. 26Iyore hende to hen na, na môni sa iyére hende to Jésu môriɲ ya hen, hende iyêl kibi grêk. Hende uwôliɲ Jésu ré dage tunu to habiɲ hende to hen bô môɲne a aɲ. 27Jésu kôle iyôŋ ba: «Ɗi kamrê bi ôm are dem wôsa dé wo kwôni ré ay kwô wo kamrê uwôliɲ garê ré.» 28Menba, iyore hende to hen uwôli sara iyôŋ ba: «Na tiri, Kelma, niɲba, kam garê ôm habelê kwô wo heriɲ tô kibi kamrê ré ba?» 29Menba, Jésu kôle iyôŋ ba: «Sa kibi kwôlê woré wo me kôlen hen na, ô iɲ harê niɲ, wôsa tunu to habiɲ hende to hen dôriɲ bô môɲnê niɲ.» 30Kiriɲa hende ô iɲ, menba, hende uwoɲ môɲne yi sa kalaŋ a aɲ hende hôn wo tunu to habiɲ na ré dôriɲ bô môɲne a niɲ. 31Jésu hena sa iyé Tir a aɲ so si Sidôn si kwa cér wo Galilé aɲ sê sa iyére to tôre môj hen kara. 32Bay eraɲ naɲ gawra woɲ meŋ men, iyêlê kwôlê kôba gôli a men, aɲ bay uwôliɲ Jésu ré uwôl kôbri a sari a aɲ bi ôbi ré berare. 33Jésu ɓiri ôriɲ wolé kelaŋ naɲ kwônê ɓiɲé. Jésu tôbe kôbri bô mari a men, tebe kalê aɲ hebiɲ kôli gawra bi wo hen. 34Menba, Jésu ay tiri ta aɲ bô kiriɲ si derômaraŋ aɲ dô bul wo dami aɲ kôl iyôŋ ba: «Epata» iyayriri na: «Maa bôliɲge.» 35Kiriɲ bay ka hen na, bô maa gawra na bôliɲ men kôli kôba beseriɲ aɲ ôbi iyêl kwôlê dô yarara. 36Jésu kôlji bay ré kôliɲ kwôni ré pa pa. Niɲba, kiriɲa ôbi kôlji bay ré kôliɲ kwôni ré na, kiriɲ bay ka hen dema bay ré kôliɲ ɓiɲé kwôli aŋga Jésu li hen tumô tumô. 37Tini ɓiɲé ge kay sa aŋga Jésu li hen aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Aŋga kêm ka ôbi li hen na, ôbi li dô, ôbi li bi meŋɲê toy kwôlê men, ɓiɲé ka iyêl kwôlê dô ré, kôba iyêl men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\