Mark 8

1Kiriɲ bay ka hen na, kiriɲa kwônê ɓiɲé hô daɲji a sôŋ menba, kiriɲ bay ka hen na bay ôriɲ naɲ aŋgaɲ emê kani ré kwôy menba, Jésu uwôge bay tôri aɲ kôlji iyôŋ ba: 2«Tu ɓiɲé ka na lên ɲa damaŋ wôsa na sa subu niɲ wo bay li naɲ en na, aɲ aŋga bay ré ôm ba naɲ. 3Hena ené kôlji bay ré ô iɲ naɲ kurôŋ bôrji na, ka pôni a heriɲ tô geré wôsa ka pôni henaji kelaŋ.» 4Bay tô Jésu kôli iyôŋ ba: «Na lê na iyeŋ a nana biɲ ɓiɲé emê uyê bôrji kiriɲa na ɗibiɲ derô gwôlê na ba?» 5Jésu eŋgeriji iyôŋ ba: «Ken ôriɲ naɲ mapa iyeŋ ba?» Bay uwôli sara iyôŋ ba: «Nini ôriɲ naɲ mapa jurgem.» 6Menba, ôbi kôliɲ kwônê ɓiɲé ré mô tôŋ terare a. Ôbi pô mapa wo jurgem hen aɲ kiriɲa ôbi liɲ Emen dosé menba, ôbi ɓiilê tôŋ aɲ biɲ bay tôri bi bay ré cé. Menba, bay céɲ kwônê ɓiɲé bay ka hen. 7Bay tô Jésu ôrji naɲ kam kuyê dê. Jésu liɲ Emen dosé wô kuyê bay ka hen aɲ biɲ bay tôri bi bay ré cé a men. 8Kwônê ɓiɲé bay ka hen na, ôm mapa uyirê dô aɲ bay pô tôri wo ba gwaɲê jurgem. 9Kwônê ɓiɲé bay ka hen na nêm ɓiɲé dubu pôrbu. Menba, Jésu ɗiji ôrji haji niɲ. 10Kiriɲ bay ka hen menba, Jésu ɗay bô bato naɲ bay tôri aɲ ôrji emê wo Dalmanuta a. 11Parisiɲêɲê soji aɲ nariɲji kwôlê naɲ Jésu wô séliɲ bôri na, bay kôli ré li aŋgaɲ gelé ka ré gel wo néé wori ré hena na derômaraŋ a. 12Jésu dô bul wo dami aɲ kôl iyôŋ ba: «Wô mi a kenbay ɓiɲé na kemnêŋ hen kené eŋgere aŋgaɲ giɲê ba? Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, aŋgaɲ gelé kani pôn iyôŋ kôba a liɲ béŋge ka gelé haw hen né.» 13Menba, ôbi erêɲ kibi Parisiɲêɲê aɲ hô ɗay bô bato ô si cêgi cér iyôŋ. 14Bay tôri gerbaɲ pera mapa aɲ mapa na pôn nêŋ kôbriji a bô bato. 15Jésu yêge marji kôl iyôŋ ba: «Berêŋge dô wôsa wubere to Parisiɲêɲê naɲ to Hérôd.» 16Bay tô Jésu nariɲ kwôlê perêrji a kôl iyôŋ ba: «Na wô wo nana ôriɲ naɲ mapa ré hen aɲa ôbi ré kôl hen iyôŋ ba?» 17Jésu toy kwôlê wo bay kôl aɲ ôbi eŋgeriji iyôŋ ba: «Wô mi a kené erem sa mapa wo ken ôriɲ né hen ba? Kenbay kôba ken hôn né tô sôŋ ba? Bô deŋgelé woŋge ba ya ba? 18Ken naɲ turŋge niɲba, ken gel kiriɲ né, ken naɲ marŋge niɲba, ken toy kwôlê wôni ré ba? Bôrŋge ôliɲ sa sa to 19kiriɲa na en ɓiilê mapa wo na bay aɲ biɲ ɓiɲé ka dubu hen né ba? Tôri wo ba ba, na pôriɲ gway iyeŋ ba?» Bay tôri kôli iyôŋ ba ré na gway môj kibi wôô. 20«Men, kiriɲa na en ɓiilê mapa wo jurgem biɲ ɓiɲé ka dubu pôrbu hen né ba? Hen ba, na ken pô tôri wo ba na gway iyeŋ ba?» Bay kôli sara iyôŋ ba ré gway jurgem. 21Menba, Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Ken hôn né tô ba?» 22Jésu naɲ bay tôri ôrji Bêtsayda. Bay eraɲ naɲ gawra wo tiri tiɲ biɲ Jésu. Bay uwôli bi ôbi ré uwôl kôbri a sari a. 23Jésu ɓu kôbi ôbi tu tiɲ bi wo hen aɲ ôriɲ naɲ ɗi kelaŋ naɲ iyére. Menba, Jésu liri kalê tiri a aɲ ôbi uwôl kôbri a sari a menba, ôbi eŋgeri iyôŋ ba: «Ju gel ani ba?» 24Ôbi tu tiɲ bi wo hen bôl tiri aɲ kôl iyôŋ ba: «En gel ɓiɲé niɲba, bay yi mega gurôɲê ka ô ta iyôŋ.» 25Menba, Jésu hô ɗi kôbri a tiri a menba, kiriɲa ôbi tu tiɲ bi wo hen bô kiriɲ ɗééɲ menba, tiri bôliɲ ôbi gel are kêm dô. 26Menba, Jésu kôli ré ô iɲ niɲba, ré hô si bô iyére ré. 27Jésu ô naɲ bay tôri ôrji sa kam iyére to ɗa naɲ bô emê wo Sésaré Pilip a menba, tô geré na, ôbi eŋgeriji iyôŋ ba: «Ɓiɲé kôl ené na i ba?» 28Menba, bay kôli iyôŋ ba: «Ka pôni kôl jeré na Ja ôbi lê batêm, ka pôni kôl jeré na Eli, ka ɗaŋgi kôl jeré na ôbi kibi Emen wo pôni.» 29Niɲba, Jésu eŋgeriji iyôŋ ba: «A kenbay ken kôl ené na i ba?» Menba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «Ju na Krist, kwo Emen dôri hen.» 30Menba, Jésu kôlji naɲ tôri to maɲ bi bay ré kôliɲ kwôni ɗiré na Krist, kwo Emen dôri hen, ré pa pa. 31Jésu ay tô gelji are kôl iyôŋ ba: «Dé wo nôbi Kema Gawra ené geliɲ gusiɲ damaŋ aɲ, surɲê men, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen, bay a kaɲen men, bay a deren a men, aɲ sa wôô, subu tori menba, na jê sé kamɲê.» 32Jésu kôl kwôlê bi wo hen dad a ta. Menba, Piyêr ɓiri ôriɲ wolé aɲ nayri. 33Menba, Jésu hô bul bô bay tôri ka ba hen aɲ kôliɲ Piyêr iyôŋ ba: «Ô kelaŋ naɲ en, Sidan, wôsa ermé wom némiɲ naɲ kwo Emen ré. Ermé wom na kwo gawrê.» 34Menba, Jésu uwôge kwônê ɓiɲé naɲ bay tôri aɲ kôlji iyôŋ ba: «Hena kwôni ré gey yé ôbi tôn ba, bi uwôl yiri aɲ men, bi ay gurô tagelê wori woɲ temare sari a aɲ era tôn a. 35Kwôni wo gey gemé yiri ba a mênêri, niɲba, kwôni wo uwôl yiri aɲ wô san men, wô sa Kwôlo Dôri a men na, a gôliɲ naɲ ɗi. 36Hena kwôni ré uwoɲ aŋga sa terare a na kêm aɲa ré mêne merê tu geɲ wori ba, derêri yôŋ ba? 37Na mi a kwôni ré bé aɲa ré keraŋgiɲ merê tu geɲ wori bi wo hen ba? 38Na wô bi wo hen a hena kwôni ré dii tayre san a men, sa kwôlê wuɲê men, perê ɓiɲé sa terare a na ka yi mega bay wogé yébé megêrji hen men, bay têriɲ a men hen na, nôbi Kema Gawra na déé tayre sari a kiriɲa na buloɲ hera naɲ manê ka derômaraŋ a ka yi naɲ jeŋgêrji hen naɲ hini emê wo Iban.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\