Mark 9

1Jésu hô kôlji sôŋ iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, perê ɓiɲé ka na na, ka pôni a gelé damɲay emê iyére to Emen naɲ tirji dema ré maji tô.» 2Wulê jii cêgê menba, Jésu tô si Piyêr naɲ Jak naɲ Ja aɲ ôriɲ naɲ ci sêd wolé naɲ ɓiɲé ta sa keram wo yêŋgi a. Kiriɲ bay ka hen na, tu Jésu biliɲ yi gay tirji a men, 3bargay kari biliɲ bôri terij aɲ jeraɲnê wo ôbi pelé bargay wôni wo a pelé selé hen iyôŋ na naɲ. 4Si Eli naɲ Moyis soji aɲ iyêlji naɲ Jésu. 5Menba, Piyêr kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Rabi, dô wo na merêŋge na, niɲa lê iyéy gergé subu pôn tom men, pôn to Eli men, pôn to Moyis a men.» 6Piyêr hôn kwôlê wo ɗa kelê ré wôsa harê liji. 7Kiriɲ bay ka hen na, kiriɲ ka geri so sa têlji ta, menba, tôô gawra ôm bô a kôl iyôŋ ba: «Kwo ɗebe hen na, na Keman, en piri damaŋ, toyéŋge kwôlê kibri a.» 8Menba, kiriɲ bay ka hen na, bay tô Jésu bô kwarji niɲba, gel kwôni ré, niɲba, Jésu a ɗebé pini naɲ ci. 9Kiriɲa bay herbo tôŋ sa keram a menba, Jésu kôlji bay ré kôliɲ kwôni kwôli aŋga bay gel hen né kwôy wo ɗôbi Kema Gawra ɗiré jiɲ siɲ kamɲê. 10Si Piyêr naɲ Jak naɲ Ja gem kwôlê bi wo hen bôrji a menba, bay nariɲ kwôlê perêrji a kôl iyôŋ ba: «Kwôlê wo Jésu kôl wô jê sé perê ɓiɲé ka ma a hen na, bôri na iyeŋ pôn ba?» 11Menba, bay eŋgeriri iyôŋ ba: «Wô mi a bay derê tô tôô to Emen ré kôl iyôŋ ba ré na Eli a ré hera tumô Krist, kwo Emen dôri hen ba?» 12Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na Eli a hera tumô wô ɲanê are kêm naɲ kiniji kiniji ba? A hen iyôŋ ba, wô mi a ré liɲ bô magtubu to Emen a wo nôbi Kema Gawra ené geliɲ gusiɲ men, bay ré tôrɲen a men ba? 13Niɲba, en kelêŋge, Eli na sa aɲ bay na liri aŋga bôrji gey mega wo bay na li bô magtubu to Emen a gengiɲ sari.» 14Kiriɲa Jésu naɲ Piyêr naɲ Jak naɲ Ja heraji ɗa ligi tô bay tôri ka ba hen menba, bay gel kwarji a kwônê ɓiɲé naɲ bay derê tô tôô to Emen wo nariɲji kwôlê. 15Kiriɲa kwônê ɓiɲé gelji Jésu menba, tiniji ge kay aɲ bay guro wô liri dosé. 16Jésu eŋgeriji iyôŋ ba: «Na kwôli mi a kené nariɲ na ba?» 17Menba, gawra wo pôni perê kwônê ɓiɲé uwôli sara iyôŋ ba: «Rabi, en eraɲ naɲ keman bem wôsa tunu to habiɲ jôri iyêlê kwôlê. 18Men, kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka ôbi ɗibiɲ ya na, tunu to habiɲ hende to hen dôri ku men, wôbre si kibri a men, ôbi gederé kaɲni men, yiri kêm seŋgal a men. En uwôliɲ bay tôm ré dage tunu hende to hen, niɲba, bay nêm né.» 19Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Kenbay ka ayê bôô woŋge naɲ hen na, na merê na wô lê naɲ ken yôd ba? Men, na têê iyeŋ a ené ulê bôn jalê sarŋge a ba? Eraɲge naɲ kema bi ben na.» 20Bay eraɲ naɲ kema bi wo hen biri. Menba, kiriɲa tunu to habiɲ hende to hen gel Jésu menba, ay kema ku aɲ ôbi gerŋge men, wôbre si kibri a a men. 21Jésu eŋgere iba kema iyôŋ ba: «Sa iyeŋ a are bay ka hen né liri iyôŋ ba?» Menba, iba kema kôli ré na ca naɲ kamɲêri yeŋ. 22«Têê kwône tunu to habiɲ hende to hen dôri uwôl tare a, réba bô kam a biɲ teré diri. Niɲba, hena jeré nêm lê ani ba, ju li naɲ ni men, ju bô tu ɲa toni men.» 23Jésu kôli iyôŋ ba: «Wô mi a jeré kôl: ‹Hena jeré nêm ba?› Ani a gôliɲ kwôni wo bi bôri sa Emen a ré.» 24Kiriɲ bay ka hen menba, iba kema na kôl naɲ tôri to dami kôl iyôŋ ba: «En bi bôn sa Emen a, li naɲ en aɲ bi ayê bôô wuɲê ré ô tumô men.» 25Jésu bô wo kwônê ɓiɲé daɲ menba, ôbi ône tunu to habiɲ hende to hen aɲ kôle iyôŋ ba: «Tunu to jôriɲ ɓiɲé iyêlê kwôlê men to biɲ ɓiɲé yi meŋɲê a men hen, en ay tôô béré séɲ bô kema wo hen, aɲ mu hô hô ré niɲ.» 26Menba, tunu hende to hen séɲ aɲ li kema kaarê kula men, yêsirê naɲ nééri a men. Aɲ ôbi yi mega ré ma iyôŋ, aɲ ɓiɲé ka pôni kôba kôl ôbi ré ma. 27Menba, Jésu ɓu kôbi kema aɲ jôgeri hena ta aɲ ôbi ɗubu ta. 28Kiriɲa Jésu ô iɲ niɲ menba, bay tôri eŋgeriri pini iyôŋ ba: «Wô mi a, na niné nêm dagê tunu to habiɲ hende to hen né ba?» 29Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Tunu to habiɲ to hen iyôŋ na, séére nô na naɲ uwôlê Emen.» 30Jésu naɲ bay tôri ôrji aɲ kiriɲ bay ka hen aɲ siji si bô emê wo Galilé a aɲ bay ɗibiji tôŋ né wôsa Jésu gey bi kwôni ré hôn né. 31Wôsa ôbi hal bay tôri kôl iyôŋ ba: «Bay a ɓeren nôbi Kema Gawra biɲ ɓiɲé aɲ bay a deren aɲ sa wôô, subu tori menba, na jê sé kamɲê.» 32Niɲba, bay hôn bô kwôlo ôbi kôl hen né. Men né bay hare eŋgeréri men. 33Jésu naɲ bay tôri saji biɲ Kapêrnayôm, menba, kiriɲa bay sa biɲ iyére niɲ menba, Jésu eŋgereji iyôŋ ba: «Kené naraɲ na kwôli mi kiriɲa nana eraɲ tô geré hen ba?» 34Menba, bay tôri wômji sidiŋ wôsa tô geré bay nariɲ kwôlê sa i a ré na kwo dami perêrji a ba. 35Menba, Jésu mô tôŋ, aɲ uwôga bay tôri ka môj kibi wôô hen aɲ kôlji iyôŋ ba: «Hena kwôni ré gey yé kelma ba, bi yi ôbi cêgi megêri kêm men, bi yi ôbi lê jé biji a men.» 36Menba, Jésu ay kema wo dê sa ɗiri derôrji a aɲ ôbi ayri kaberêri a aɲ kôlji iyôŋ ba: 37«I, i wo ɓu kema wo dê mega kwo na yiri a naɲ henen na, ôbi ɓeren na nôbi yiri a hen. Men, kwôni wo ɓeren a yiri a na, ɓeren na nôbi mera yiri a hen ré niɲba, na Iban wo joon hen a, ôbi ré ɓiri a yiri a hen men.» 38Ja kôli iyôŋ ba: «Rabi, nini gel gawra wo pôni dage tunu to habiɲ naɲ henem menba, nini jôri sara wôsa ôbi era tôrna ré.» 39Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Jôreŋgiri ré, wôsa kwôni li are naɲ henen na, a kelê kwôlen habiɲê ré niɲ. 40Na ôbi á, kwôni wo na ôbi barena ré ba, na kwona. 41Hena kwôni wo ré béŋge kam kaɲ yê bô môni gwore a wô wo kené ay hini Krist, kwo Emen dôri hen na, na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, ôbi a ba uɲé sa kôbri ré.» 42«Hena kwôni ré li aɲa kwo iya tô ayê bôô wori a hen ré kuriɲ na, hena bay ré hari keram wo dami a tôri a aɲ bay ré uwôli a bô cér a kôba na aŋga dê gôliɲ gusiɲ to Emen a gili hen. 43Hena ré na kôm a lê aɲa jeré li têriɲ na, dô wo ju jôri aɲ. Dô wo ju mô tu geɲ naɲ kunum naɲ kôm pôn dô ɗê, erê bô géhên to na tare to eŋge bariɲ né hen naɲ kôm wôô. [ 44Na kiriɲ ka wôŋne kôba ma ré men, tare kôba bariɲ né men.] 45Hena têm né lêm wo ju li têriɲ na, dô wo ju jôre aɲ. Dô wo ju meray aɲ môriɲ tu geɲ naɲ kunum dô ɗê wo ju ôriɲ naɲ têm wôô aɲ ju ôriɲ bô géhên a. [ 46Na kiriɲ ka wôŋne kôba ma ré men, tare kôba bariɲ né men.] 47A hena ré na tum a lê aɲa jeré li têriɲ na, dôre aɲ, dô wo ju si bô emê iyére to Emen a naɲ tum pôn dô ɗê wo jeré ô bô géhên a naɲ tum wôô. 48Na kiriɲ ka wôŋne kôba ma ré men tare kôba bariɲ né men . 49Wôsa kwôni wo yôŋ yôŋ kôba tare a biɲ sari a mega wo bay biɲ ɗôre sa kiliɲ a iyôŋ.» 50«Ɗôre na aŋga dôri, niɲba, hena hende ré geraŋ né ba, bay a lere iyeŋ a ré herê geraŋgê hôriɲ ba? Yéŋge mega ɗôre iyôŋ aɲ ken mô naɲ bô jalê perêrŋge a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\