Matiyé 1:17

17Ayiɲ tôri sa Abraham a kwôy saɲ sa kelma Dabid a na, na tô môɲ môj kibi pôrbu, men, hena sa kelma Dabid kwôy sa to bay pôrji lemnare hen na, na tô môɲ môj kibi pôrbu men, hena wulê wo bay pôrji lemnare Babilôn a hen kwôy saɲ sa Krist a na, na tô môɲ môj kibi pôrbu a men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More