Matiyé 10

1Jésu uwôge bay tôri ka môj kibi wôô hen, aɲ biji néé bi bay ré dagiɲ tunu to habiɲ men, ré berariɲ bay ômɲare to gay gay hen naɲ bay merayê ka gay gay a men. 2Hini bay tôri bay ka môj kibi wôô hen a na: Simô wo bay uwôgeri Piyêr hen naɲ yêni André men, si Jak naɲ yêni Ja kaɲ kam Jébédé hen men. 3Pilip men Bartélémi men, Tomas men Matiyé woɲ ôbi eŋgé wôgê hen men, Jak woɲ kema Alpé hen men, Tadé men, 4Simô woɲ kema iyére hen men, Judas Iskariyôt woɲ ôbi desé Jésu hen a men. 5Jésu jé bay tôri bay ka môj kibi wôô hen aɲ halji kôl iyôŋ ba: «Erêŋge sa iyé ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ré men, ken ô sa iyé Samari a ré a men, 6niɲba, ken ô kebê gamgê ka ge kay ka na kam Israyêl hen pa dem. 7Erê wo ka erê hen na, ken kôliɲ ɓiɲé wo emê iyére to derômaraŋ a ré ba ɗa niɲ. 8Men, ken berare bay ômɲare to gay gay hen men, ken bér ka ma men, ken dô terbare yi ɓiɲé a men, ken dage tunu to habiɲ bô ɓiɲé a a men. Mega wo ken uwôɲ seŋge hen na, kenbay kôba ken bi seŋge hen iyôŋ men. 9Erê wo ka erê hen na, ayêŋge lôr ley gursu tôni ley bô magela woŋge a ré men, 10ken ay magela woɲ kergare kôbreŋge a ré men, bargay kaɲ kabrêrŋge wôô wôô ré men, ken tôbe garbê ré men, ken pô kwoore wôni ré a men wôsa kwôni wo li jé ba a uɲé ari emêri. 11Hena kené biɲ sa iyére to damné ley sa kam iyére a ley na, ken eŋgere kwôni wo a nêmê ɓeréŋge yiri a ya ba ken mô ya hende to hen kwôy wo ken ôriɲ ta. 12Men, kiriɲa kena sé bô iyé kwôni bi wo hen a na, ken liri dosé pa dem. 13A hena ɓiɲé ka bô iyére hende to hen ré nêm ɓeréŋge yirji a ba, bi bô jalê woŋge ba naɲ ci, a hena bay ré nêm ɓeréŋge yirji a ré ba, bi bô jalê woŋge a hera uɲéŋge. 14A hena bay ré ɓeréŋge yirji a ré men, bay toy kwôlê woŋge ré a men aɲa kené kena sé sa iyére hende to hen aɲ na, ken gage beni têrŋge aɲ dema kené ô ta tô. 15Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: Wulê wo bay a sa jerê kwôlê sa ɓiɲé a hen na, sa iyé Sodôm naɲ Gwomôr kôba are a sa liji lôg sôŋ.» 16«Toyéŋge, en jéŋge môɲ gamgê iyôŋ perê heŋɲê a, iyôŋ ba ken melên môɲ kalaw iyôŋ men, ken ô lôm lôm mega derare iyôŋ a men. 17Henêŋge bôrŋge a wo ɓiɲé ré ôriɲ naɲ ken tumô bay jerê kwôlê men, bay a yêmnêŋge bô iyéy daɲare toji a a men.» 18«Men, bay a ôriɲ naɲ ken tumô bay emê iyére a men, tumô kilmé a a men hen iyôŋ wô keben nôbi aɲ bi Jubɲê naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ré toyiɲ béré Kwôlê Dôri kebreŋge a a men. 19Kiriɲa bay ôriɲ naɲ ken kini jerê kwôlê a na, ken sun wô gwosoy kwôlo ma kené sa kelê ré men, wô kwôlo ma kené sa kelê ré a men wôsa kwôlo ka kelê hen na, na Tunu a béŋge kiriɲ bay ka ken ɗibiɲ hen a men seŋge. 20Wôsa kwôlê bi wo hen na, na kenbay a kelêri ré niɲba, na Tini Ibareŋge a béŋge a kené kelê hen. 21Gawra a desé sa yêni a bi bay ré diri men, iba kema a liɲ kemari hen iyôŋ hende to hen men, kamrê kôba a perê sa balêrji bi bay ré dirji a men, 22ɓiɲé kêm a kaɲêŋge yôd wô kibi henen niɲba, kwôni wo ɓu bôri iyêre kwôy deriɲ kibi ba, ôbi a gelê. 23A hena bay ré geléŋge gusiɲ sa iyére tôni a ley ba ken ge sa to ɗaŋgi a. Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen ka gerê tô iyé Israyêl kêm né tô a men, menba, nôbi Kema Gawra na bulo hera men. 24Ôbi dôyrê are na, gôliɲ sa dami wori ré men, paja gôliɲ sa kelmari ré a men. 25Ôbi dôyrê are yi môɲ dami wori iyôŋ men, paja yi môɲ kelmari iyôŋ a men. Hena bay na ré uwôge ôbi iyéreŋge Béyêljébul ba kenbay dema bay ré kelê kené na ka Béyêljébul ré ba?» 26«Kemnaɲge gawrê ré, wôsa ani ka uwôbe ka ba geliɲ ba naɲ men, ka bô kwôni a ka a ba hôniɲ ba naɲ a men. 27Iyôŋ ba, kwôlo en kelêŋge bô dilemne ba, ken kôl tu tare a waŋ a ta men, kwo bay kelêŋge naɲ gwôsiɲare hen na, ken ɗay ta sa ira dema kené uwôliɲ béréri. 28Hariɲge ka a deré kurôŋgi yerŋge mera ɗiba a nêmê deré tunuŋge ré hen né niɲba, ken hariɲ kwo a bê kurôŋgi yerŋge naɲ tunuŋge bô tare toɲ géhên a hen ɗi. 29Bay daɲ diya wôô dema ré na tu selé pôn tô hen ba, ken gel ré ba? Niɲba, diya bi wo hen kwo pôn nêŋ wo a ma aɲ bi Ibareŋge Emen ré hôn né ba naɲ. 30Kenbay ba, gusuri sarŋge kôba Emen dêŋse. 31Iyôŋ ba, ken hare ré wôsa ken dami tu Emen gôliɲ diya bi wo kwône hen. 32Hena kwôni ré kôl waŋ ta tu ɓiɲé ɗiré na kuɲê na, nôbi kôba na sa kelê waŋ ta tu Iban wo derômaraŋ a ôbi ré na kuɲê men. 33A hena kwôni ré uwôser tu ɓiɲé ɗiré hônen ré na, nôbi kôba na sa uwôserê tu Iban wo derômaraŋ a ené hôni ré men.» 34«Ma ka kelê yaŋ ba ené era sa terare a na na naɲ bô jalê, en eraɲ na naɲ yebere to dami ɗi. 35En era bi kariɲare ré yi perê gawra naɲ ibari men, perê iyore a naɲ yore men, perê môni iyore a naɲ maare a men. 36Men, bay bayi gawra ba na ɓiɲé ka bô iyére tori a ɗi men. 37Hena kwôni ré gey ibari naɲ yori gôlen nôbi ba ôbi na kuɲê ré tô men, hena kwôni ré gey kemari réba môɲni gôlen nôbi ba ôbi na kuɲê ré tô a men. 38Hena kwôni ré ay gurô tagelê wori kôbiɲ tôn né ba, na kuɲê ré tô a men. 39Ôbi a, kwôni wo ré gem yiri ba, kay na yiri men, kwo kay yiri wô san ba gem na yiri hen men.» 40«Kwôni wo ɓeréŋge yiri ba, ɓuren na nôbi yiri hen men, kwo ɓuren nôbi yiri a ba, ɓu na kwo joon hen yiri a hen a men. 41Hena kwôni ré ɓu ôbi kibi Emen wôni yiri wô wo ôbi ré na ôbi kibi Emen na, ôbi a uɲé sa kôbi wo gengiɲ sa ôbi kibi Emen men, kwo ɓu gawra woɲ ôbi lê aŋgaɲ derôre yiri a wô wo ôbi ré na ôbi lê aŋgaɲ derôre na, a uɲé sa kôbi wo gengiɲ sa lê aŋgaɲ derôre a men. 42Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, hena kwôni ré ay kam ka jali bô môni gwore a biɲ kwo dê wo perê megêri a hen wô wo ôbi ré na ôbi tôn na, ôbi a ba uɲé sa kôbri ré.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\