Matiyé 11

1Kiriɲa Jésu hal bay tôri ka môj kibi wôô hen kô niɲ menba, ôbi ô naɲ sa iyére iyére wô geléji kwôlê men, derêji Kwôlo Dôri a men. 2Kiriɲa Ja yiɲ daŋgay a menba, toy kwôli aŋga Jésu Krist ré li hen menba, ôbi jé bay tôri ré ô eŋgeréri iyôŋ ba: 3«Jôbi a na kwo a era hen bi laba kwo nini mô gemni hen ba ya tô ɗi ba?» 4Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Herêŋge ken ô kôliɲ Ja kwôli aŋga ken toy men, ka ken gel men hen. 5Wôsa bay tu tiɲ gel kiriɲ men, bay moré ô ta dô men, bay terbare berare men, meŋɲê toy kwôlê men, ɓiɲé ka ma béér men, béré Kwôlo Dôri uwôliɲ biɲ bay nimré a men. 6Yi derê yi wô sa kwôni wo ɗi ayê bôô wori aɲ né wô san.» 7Kiriɲa bay tô Ja ôrji ta niɲ menba, Jésu kôliɲ ɓiɲé kwôli iyôŋ ba: «Na ken ô gelé na mi derô gwôlê hen ba? Gusura wo kal yebageri hen ba? 8A ken ô gelé na mi pôn ɗi ba? Ken ô gelé na gawra wo tôbe bargay ka dôri hen ba? Wôsa ɓiɲé ka tôbe bargay ka dôri dôri hen na, mô na bô iyé kilmé a ɗi. 9A niɲba, na mi a kené ô gelé ɗi ba? Ken ô gelé na ôbi kibi Emen wôni ba? Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, na ôbi kibi Emen bi, aɲ ôbi gôliɲ ôbi kibi Emen aɲ sôŋ. 10Wôsa bay na kôl kwôli Ja ôbi jé bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Toy, en jé mana wuɲê tumôm a bi ré ɲanê geré wom .› 11Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen. En kelêŋge perê gawrê ka yébé a yêji hen na, en gel kwôni wo a damɲê môɲ Ja ôbi lê batêm iyôŋ ba naɲ, niɲba, kwo bay bôri môɲ ani ré iyôŋ bô emê iyére to derômaraŋ a hen na, na kwo dami ɗêri. 12Ayiɲ tôri sa Ja ôbi lê batêm a kwôy saɲ kemnêŋ na, emê iyére to derômaraŋ a na bay lere ɓégerem menba, na bay lere ɓégerem bay ka hen a ayê ciré liɲ toji. 13Wôsa kwôlo gengiɲ sa emê iyére hende to hen na, tôô to Moyis naɲ bay kibi Emen na kôl kwôle kwôy saɲ sa Ja ôbi lê batêm a. 14Hena kené gey henê wo ré na tiri ba, ôbi a na Eli wo bay na kôl ré sa hen. 15Kwôni wo mari ya aɲa ré gey toyé kwôlê bi wo hen ba bi toy. 16Kenbay gawrê ka kemnêŋ hen na ayêŋge gengiɲ naɲ kamrê ka mô tu wolé uwôgeriɲ megêrji kaŋ ta kôl iyôŋ ba: 17‹Nini ibéŋge têgê menba, ken wôô sara ré men, nini kebe kurôŋ temare dôô kôba ken sôm ré a men.› 18Wôsa kiriɲa Ja ôbi lê batêm saɲ na ôbi ôm mapa ré men, yi care ré a men, menba, bay kôl iyôŋ ba: ‹Tunu to habiɲ yi bôri a.› 19Nôbi Kema Gawra en sa aɲ ôm men, yi men, menba, ken kôl iyôŋ ba: ‹Geléŋge ôbi lamê naɲ ôbi kwoyé wo na, ôbi na melaɲ bay eŋgé wôgê naɲ bay têriɲ a men.› Niɲba, jé lê woɲ derôre na, gel tu melênê wo Emen.» 20Na ôbi á, Jésu ré nay ɓiɲé ka sa iyére to ôbi na liɲ kwônê geɲê wori ya hen wôsa bay ɗi tô têriɲ toji ba ré. 21«Ayi, ɓiɲé ka Kworajin, bô emê yi wô sarŋge! Ayi, ɓiɲé ka Bêtsayda bô emê yi wô sarŋge! Hena aŋgaɲ giɲê ka liɲ sa iyére toŋge a hen na, henaŋ né liɲ na Tir a ley Sidôn a ley na, na ca yeŋ a bay henaŋ né haarê bargay ka yêgeriɲ men, loberé bunu yirji a a men bi ciré gelé wo ciré bul cêgeriji biɲ têriɲ toji niɲ. 22Na ôbi á, ené kelêŋge hen, Wulê wo bay a jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé a hen na, si Tir naɲ Sidôn kwôlê a jôriɲ sarji a lôg gôliɲ kwoŋge. 23A mini Kapêrnayôm, mu kôl bay ré ayêrê kwôy ôriɲ ta derômaraŋ a ba? Ma herbé kwôy ɗogé iyom temare a ka na kiriɲ ka habiɲ hen. Wôsa geɲê wo na liɲ perêrŋge a hen hena henaŋ ré liɲ na perê ɓiɲé ka Sodôm a na, bay henaŋ né ba ya tô. 24Ôbi a, ené kelêŋge waŋ ta, Wulê wo bay a jerê kwôlê sa ɓiɲé a hen na, kwoŋge a ɗê kwo Sodôm aɲ tô.» 25Kiriɲ bay ka hen na, Jésu ay tô iyêlê kôl iyôŋ ba: «En ay kem Iban Kelma wo derômaraŋ a naɲ kwo sa terare a na, wôsa ju uwôbiɲ bay tu melênê naɲ bay tu jôriɲare are bay ka hen aɲ ju yêge sarji geliɲ ɓiɲé ka bay bôrji mega ani ré hen ɗi. 26Na iyôŋ a Iban na jeré genge naɲ bô derê wom.» 27«Iban bên are kêm kôben a, kwôni wo hôn Kema ba naɲ, na Ibari pôn ɗô men, kwôni wo hôn Iban ba, naɲ niɲba, na nôbi Kemari pôn nêŋ haɲê men, ka en yêge sari nô biji hen a men mera. 28Eraŋge legen a kenbay kêm ka ken pô aŋga néy aɲ merênêŋge hen na sa eŋgé sarŋge a aɲ ken dô bul. 29Ulêŋge jug wuɲê tôrŋge a men, ken toy halê wuɲê a men, wôsa ena gawra wo kalêren jal men, en dôbe san a men, aɲ ka uɲé kini derê bul woŋge. 30Wôsa jug wuɲê na kwo ayêri ôm né men, ari perê kaɲê kôba gwa a men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\