Matiyé 14

1Wulê bi wo hen na, Hérôd ôbi emê iyére to Galilé toy kwôli Jésu wo ôm gôr kiriɲ hen. 2Menba, ôbi kôliɲ manê kari iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen na, na Ja ôbi lê batêm a so perê ɓiɲé ka ma a bulo hera hen, na ôbi a, ôbi ré ôriɲ naɲ néé woɲ liɲ aŋgaɲ geɲê hen.» 3Wôsa Hérôd na bi bay na ɓu Ja haarê uwôl daŋgay a wô kibi Hérodiyad toɲ tami yêni Pilip to ôbi eŋne hen. 4Wôsa Ja na kôli iyôŋ ba: «Dé wo ré jeré ayê Hérodiyad liɲ tamnem ré.» 5Gengiɲ sa kwôlê bi wo hen na, ôbi na gey ɗiré deréri, niɲba, ôbi na kemnaɲ na kwônê ɓiɲé wôsa bay na bô Ja môɲ ôbi kibi Emen iyôŋ. 6Kiriɲa bay li geserê sa yê Hérôd, menba, môni Hérodiyad wô tumô ɓiɲé ka Hérôd uwôgeraji hen, aɲ wôrê wore bi wo hen dôri. 7Menba, ôbi ay tôô desiɲ yiri kôl iyôŋ ba: «Na mi, mi a hende ré eŋgeren kôba, na bure.» 8Menba, yore gwôsere aɲ môni temale hende to hen kôli iyôŋ ba: «Ben sa Ja ôbi lê batêm lew bô subra.» 9Tu Hérôd mêne, niɲba, wô tôô to ôbi ré ay hen men, wô tu kwônê kergê kari hen a men na, ôbi ay tôô bi bay ré bure sa Ja bi. 10Menba, ôbi kôlji bay ré ô jera sa Ja ôbi lê batêm daŋgay a. 11Bay aya sa Ja bô subra eraɲ sa biɲ môni temale hende to hen, aɲ hende ôriɲ biɲ yore. 12Bay tô Ja era sa ay temayri ô emé, menba, bay ô kôliɲ Jésu kwôli. 13Kiriɲa Jésu toy kwôli temay Ja hen iyôŋ menba, ôbi ɗay bô bato a ô sêd wolé naɲ iyére derô gwôlê, kiriɲa ɓiɲé toy wo ôbi ré ɗay bô bato a ô ta menba, bay sooro naɲ sa iyére iyére ôrji kibi cér a têm têm tôri a naɲ têrji. 14Kiriɲa ôbi herbo tôŋ bô bato menba, ôbi gel kwônê ɓiɲé menba, tirji liri ɲa damaŋ menba, ôbi berare bay ômɲare. 15Na perare niɲ, menba, bay tô Jésu era ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kiriɲ ka na na, kelaŋ men, kiriɲ kôba kô a men hen na, kôliɲ ɓiɲé bi ré ô perê ira ô wogé ani kelé emê.» 16Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Nana ôriɲ doy bi bay ré ô ré, kenbay ken biji aŋgaɲ emê.» 17Menba, bay hô uwôli sara iyôŋ ba: «Nini naɲ mapa bay naɲ kuyê wôô a men mera.» 18Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Eraɲge ben na.» 19Men, ôbi biɲ ɓiɲé mô tôŋ sa kalmê a hen aɲ pô mapa wo bay naɲ kam kuyê ka wôô hen aɲ bô kiriɲ si derômaraŋ aɲ liɲ Emen dosé menba, ɓiilê aɲ biɲ bay tôri bi ré céɲ ɓiɲé bay ka hen. 20Ɓiɲé bay ka hen, ôm uyirê aɲ tôri wo ba na, bay tô Jésu pô gwaɲê môj kibi wôô. 21Kwônê ɓiɲé bay ka ôm mapa bi wo hen na, imɲê na dubu bay. Yébé naɲ kamrê ba kwôni dêŋsiji ré. 22Kiriɲa bay biɲ ɓiɲé emê kô niɲ menba, ôbi bi bay tôri ɗay bato ré ô tera aɲ ɗôbi ɗiré kôliɲ ɓiɲé ré irê iɲ niɲ dema ɗiré erê tôrji a tô. 23Kiriɲa ôbi bi ɓiɲé ô niɲ menba, ôbi ɗay sa keram a sêd wolé ô uwôlê Emen, kiriɲ bay ka hen na, kiriɲ yoy niɲ menba, ôbi na pini nêŋ hari. 24Bato wo bay tôri ré ɗay hen na, na bôb a derô cér a niɲ, menba, mêw liji damaŋ wôsa kal guro si sarji. 25Menba, kiriɲa kwôrê ka tumô yel niɲ menba, Jésu era sa kam a si ligirji. 26Kiriɲa bay tôri gili wo ôbi era sa kam a si ligirji hen iyôŋ menba, harê liji aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Na kamɲê a era hen.» Menba, harê liji damaŋ a menba, bay bi gura. 27Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Harêŋge ré, na nôbi Jésu, ɗéŋge bôrŋge jal.» 28Menba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «Kelma, hena ré na jôbi tiri ba, ju ay tôm bi na erê sa kam a legem a.» 29Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Era.» Menba, Piyêr herbo bô bato a aɲ ô sa kam a si ligi Jésu. 30Niɲba, kiriɲa ôbi bô wo kal ge damaŋ hen, menba, harê liri menba, ôbi ay tô erê tô kam a menba, ôbi dô tôri kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kelma, gôliɲ naɲ en men.» 31Menba, Jésu jé kôbri ɓeriɲni ta aɲ kôli iyôŋ ba: «Ju meremné na wô ayê bôô wom wo dê bi ba?» 32Menba, kiriɲa bay ɗay bô bato a menba, kal iyer men. 33Ɓiɲé kêm ka bô bato a hen gel hen iyôŋ, menba, cubu gubarji tôŋ tumô Jésu a aɲ kôl iyôŋ ba: «Ju na Kema Emen bi tiri a men.» 34Kiriɲa bay ɗay tera menba, bay saji bô emê wo Génésarêt a. 35Ɓiɲé ka sa iyére hende to hen gelji Jésu hôn menba, bay jé kôliɲ ɓiɲé naɲ sa iyére iyére menba, bay eraɲ naɲ bay ômɲare kêm sa biri. 36Men, bay uwôlêri bi ré ɗiji ciré hebé kibi bargay kari ka yi serem serem hen mera aɲ ɓiɲé kêm ka hebiri hen na, bay berare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\