Matiyé 15

1Parisiɲêɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen henaji Jérusalêm a era uɲé Jésu aɲ kôli iyôŋ ba: 2«Wô mi a bay tôm ré ɗage sa hara wo môɲêrna ba? Wôsa bay pul kôbriji ré menba, bay ôm are mera.» 3Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «A kenbay, wô mi a kené ɗage tôô to Emen aɲ wô liɲ hara woŋge ɗi ba? 4Wôsa Emen kôl iyôŋ ba: ‹Biɲ ibam naɲ yom kwôlê men, kwôni wo kôliɲ ibari naɲ yori kwôlo habiɲ ba bi bay diri .› 5Menba, kenbay ken kôl iyôŋ ba: ‹Kwôni wo kôliɲ ibari naɲ yori iyôŋ ba: «Aŋga ré ené béŋge hen na, na bay a ené biɲ Emen hen.» 6Hen iyôŋ na, kwôni bi wo hen li naɲ ibari naɲ yori ré niɲ.› Aɲ turŋge a ba, na aŋga dôri. Na hen iyôŋ a, kené mêniɲ kwôlo Emen aɲ liɲ hara woŋge hen né ba? 7Kenbay kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, ôbi kibi Emen Esay na kôl kwôleŋge tumô kôl iyôŋ ba: 8‹Gawrê bay ka hen na, bay ay keben na naɲ kibriji na mera ɗiba bôrji ba kelaŋ naɲ en. 9Bay teben hen na ɗéɲ iyôŋ men, aŋga bay geliɲ ɓiɲé hen, kôba na tôô to gawrê a men .› » 10Jésu hô uwôga kwônê ɓiɲé ligiri a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Toyéŋge kwôlo na kelê hen dô aɲ ken hôn bôri. 11Na aŋga gawra ôm hen a lê a ôbi ré kagemiɲ hen né, niɲba, na kwôlo soo kibri a lê a ôbi ré kagemiɲ hen ɗi.» 12Menba, bay tô Jésu uso ɗa ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kwôlo ju kôl hen tariɲ Parisiɲêɲê hen ba ju hôn ham ba?» 13Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Gurô wo yôŋ yôŋ wo na Iban wo derômaraŋ a a dôbê ré na, bay a derêri aɲ naɲ hanêri. 14Ɗéŋgeji, na bay tu tiɲ ka ɓeriɲ megêrji bay tu tiɲ tô jemna, hena ôbi tu tiɲ ré ɓeriɲ megari ôbi tu tiɲ tô jemna ba, bay wôô kêm a heriɲji bô iyom a.» 15Menba, Piyêr kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Derêni bô gwosore hende to hen niɲa toyé.» 16Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Kenbay kôba ken nêm henê bô gwosore hende to hen né men ba? 17Ken hôn mega wo aŋga ré hena kibi gawra ô bôri a ba, ôbi têriɲ na kaɲ aɲ ré ba? 18Niɲba, kwôlo soo kibri a na, na kwôlo ôbi eremnéré kwôli gaŋ gaŋ, aɲ na ôbi bi wo hen a lê a bôri ré kagemiɲ hen. 19Aŋga hena bô gawra bay a na: ermé kwôlo habiɲ wo yi bô gawra a liri aɲa ôbi ré deriɲ temare men, yiɲ naɲ yébé ɓiɲé men, yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen men, gômsiɲ men, piyê kwôlê men, tiiré megari a a men hen. 20Na aŋga li a bô gawra ré kagemiɲ bay a hen ɗiba emê are naɲ kôbi woɲ kworiɲ na a lê a bô gawra ré kagemiɲ hen né.» 21Jésu ɗi kiriɲ bay ka hen aɲ ô bô emê wo Tir a men Sidôn a men. 22Menba, iyore to tô môɲ wo Kanan to bô emê iyére hende to hen era ligiri a sa kôli kaŋ ta kôl iyôŋ ba: «Kelma, kuŋga kelma Dabid, bô tu ɲa tiɲê men, wôsa tunu to habiɲ geliɲ tu môɲnen gusiɲ aɲ yere lere damaŋ.» 23Niɲba, Jésu uwôle kwôlê wôni sara ré. Menba, bay tôri era ligiri aɲ kôli iyôŋ ba: «Dagere, wôsa hende kaarê kula tôrna gaɲ.» 24Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Emen joon, na wô ɓiɲé ka Israyêl ka yi mega gamgê ka ge kay hen mera.» 25Niɲba, hende era sa cubu gubare tumôri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, en uwôlem li naɲ en men.» 26Menba, Jésu hô kôle iyôŋ ba: «Dé wo kwôni ré ay kwô wo kamrê uwôliɲ garê ré.» 27Menba, hende kôli iyôŋ ba: «Na tiri hari Kelma, niɲba, gaŋ gaŋ ba garê emnê habelê kwô wo heriɲ tô kibi bay iyérji a hen né ba?» 28Menba, Jésu kôle iyôŋ ba: «Iyore, ayê bôô woré damaŋ, ô, ariri liɲ béré môɲ bi wo me gey hen iyôŋ.» Kiriɲ bay ka hen menba, môɲne berare men. 29Jésu ɗi kiriɲ bay ka hen aɲ ô ɗa naɲ kibi cér wo Galilé. Kiriɲ bay ka hen na, ôbi ɗay ô merê sa keram a. 30Menba, kwônê ɓiɲé era ligiri a naɲ bay lôrê men, bay tu tiɲ men, bay merayê men, ɓiɲé ka iyêl kwôlê ré men, bay ômɲare to gay gay sa ɗiri tumôri a men aɲ ôbi berareji. 31Ɓiɲé bay ka hen gel aŋga dôri ka ɗê kiriɲ bay ka Jésu li hen: meŋɲê iyêl men, bay merayê berare men, bay lôrê ô ta men, bay tu tiɲ gel kiriɲ a men, menba, bay ay kibi Emen wo Israyêl. 32Jésu uwôge bay tôri aɲ kôlji iyôŋ ba: «Tu ɓiɲé ka na lên ɲa damaŋ wôsa na sa subu niɲ wo bay li naɲ en na, aɲ aŋga bay ré ôm ba naɲ. Na ɗiji bi bay ré ô naɲ kurôŋ bôrji ré, wôsa nérji ma naɲê tô geré, aɲ ka pôni ma biɲ iyére ré.» 33Menba, bay tôri kôli iyôŋ ba: «Naa lê iyeŋ derô gwôlê na a nana uɲé aŋgaɲ emê aɲa kwônê ɓiɲé bay ka hen ré emnê uyirê ba?» 34Menba, Jésu eŋgeriji iyôŋ ba: «Ken ôriɲ naɲ mapa iyeŋ ba?» Bay uwôli sara iyôŋ ba: «Nini naɲ mapa jurgem naɲ kam kuyê dê iyôŋ a men.» 35Menba, Jésu bi bay biɲ ɓiɲé bay ka hen mô tôŋ terare a. 36Jésu eŋge mapa wo jurgem naɲ kam kuyê bay ka hen aɲ liɲ Emen dosé aɲ ɓiilê tôŋ aɲ biɲ bay tôri ré céɲ ɓiɲé bay ka hen. 37Bay kêm ôm uyirê aɲ bay pô tôri wo ba hen wiinê gwaɲê jurgem. 38Ɓiɲé bay ka ôm mapa bi wo hen na, imɲê na dubu pôrbu, yébé naɲ kamrê ba kwôni dêŋsiji ré. 39Menba, ôbi kôlji bay ré ô iɲ haji niɲ, menba, ôbi ɗay bô bato a ô bô emê wo Magadan a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\