Matiyé 16

1Parisiɲêɲê naɲ Sadusiɲêɲê jô kwini Jésu eŋgeriri kwôlê wô séliɲni kôl iyôŋ ba: «Li aŋgaɲ gelé kani ka hena derômaraŋ a béni niɲa gelé.» 2Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Perare ba, ken kôl iyôŋ ba, kiya kiriɲ a berarê wô wo tare kuriɲ aɲ li derômaraŋ sê hen 3men, tô kiriɲ ba, ken kôl emen né uwôŋgê kemnêŋ wô wo gelbarê têl tu kiriɲ dê. Ken hôn gengé kiriɲ hen iyôŋ menba, wô mi a kené hôn bô aŋga ken gel kemnêŋ hen né ba? 4Ɓiɲé kaɲ bay bô habrê ka haw hen men, bay belé cêgeriji biɲ Emen hen kôba, kôl ciré gey gelé aŋgaɲ gelé men ɗê? Ka baɲ na naɲ aŋgaɲ gelé ka Jonas bi wo hen mera ɗiba ka gelé ka ɗaŋgi kani ré kwôy.» Menba, ôbi ɗiji aɲ ô ta. 5Kiriɲa si Jésu naɲ bay tôri ɗay ô tera niɲ, menba, bay tôri gerbaɲ pera mapa kôbriji a. 6Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a wô wubere to Parisiɲêɲê naɲ to Sadusiɲêɲê.» 7Menba, bay tôri eŋgeriɲ yirji kwôlê kôl iyôŋ ba: «Na wô wo nana gerbaɲ pera mapa kôbrena bi aɲa ôbi ré kôliɲ hen iyôŋ ba?» 8Jésu toy kwôlê wo bay kôl hen menba, ôbi eŋgeriji iyôŋ ba: «Wô mi a kené erem sa mapa wo ken ôriɲ né hen ba? Kenbay ka ayê bôô woŋge dê hen, 9kenbay kôba ken hôn né tô sôŋ ba? Ken erem sa mapa wo na bay mera aɲ ɓiɲé dubu bay na ôm hen a ré ba? Men, tôri na ba na ken pô gway iyeŋ men ba? 10Men, ken erem sa mapa wo na jurgem aɲ ɓiɲé dubu pôrbu na ôm hen a ré ba? Men, tôri na ba na ken pô gway yere iyeŋ men ba? 11Kamaŋ, ken li iyeŋ a kené hôn wo kwôlo ené kelêŋge hen ré gengiɲ na sa mapa ré, kiriɲa na en kelêŋge iyôŋ ba: ‹Berêŋge wubere to Parisiɲêɲê naɲ to Sadusiɲêɲê hen dô.› » 12Hen dema bay ré hôn wo kwôlo Jésu ré kôlji hen na, ré gengiɲ na sa wubere ré niɲba, ré gengiɲ na sa ari gelé ka Parisiɲêɲê naɲ ka Sadusiɲêɲê hen tô. 13Kiriɲa Jésu sa biɲ Sésaré Pilip a menba, ôbi eŋgeriɲ bay tôri iyôŋ ba: «Nôbi Kema Gawra ba, ɓiɲé kôl ené na i ba?» 14Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Ka pôni kôl jeré na Ja ôbi lê batêm men, ka pôni kôl jeré na ôbi kibi Emen Eli men, ka pôni kôl jeré na ôbi kibi Emen Jérémi men, ka pôni kôl jeré na ôbi kibi Emen wo pôni perê megêri a men.» 15Menba, ôbi hô kôlji iyôŋ ba: «A kenbay ba ken kôl ené na i men ba?» 16Menba, Simô Piyêr kôli iyôŋ ba: «Ju na Krist Kema Emen wo mô tu geɲ hen.» 17Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Simô kema Jonas, li yi derê wôsa na gawra a yêgê sa kwôlê bi wo hen bem hen né, niɲba, na Iban wo derômaraŋ a a yêgê sari bem hen. 18Nôbi en kôlem, Piyêr, ju na keram aɲ na sa keram bi wo hen a ené ɗiɲ tô églis tiɲê ya. Na églis to temare a nêmê mênêre ré kwôy. 19Na bem lakêêlê ka emê iyére to derômaraŋ a kôm a aɲ aŋga ju ha sa terare a na ba, a hariɲ ta derômaraŋ a men, ka ju busur sa terare a na ba, a beseriɲ ta derômaraŋ a men.» 20Menba, Jésu yêge maa bay tôri bi bay ré kôliɲ kwôni ɗiré na Krist, kwo Emen dôri hen ré pa pa. 21Ayiɲ tôri kiriɲ bay ka hen na, Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Na erê kwôy Jérusalêm a, aɲ surɲê naɲ damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen a gelen gusiɲ damaŋ, aɲ bay a deren, niɲba, sa wôô, subu tori menba, na jê sé kamɲê men.» 22Piyêr ɓiri ôriɲ wolé nayri aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, bi aŋga iyôŋgi hen sa sam a ré men, bi Emen ayji aɲ sam a.» 23Niɲba, Jésu bul uɲéri aɲ kôli iyôŋ ba: «Ô kelaŋ naɲ en, Sidan, wôsa ju gey dôben harê bôn a. Ermé wom némiɲ naɲ kwo Emen ré. Ermé wom na kwo gawrê.» 24Menba, Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Hena kwôni ré gey era tôn a ba, bi uwôl yiri aɲ men, ay gurô tagelê wori woɲ temare sari a aɲ era tôn a. 25Wôsa kwôni wo gey gemé yiri ba, yiri a mêniɲ, niɲba, kwôni wo uwôl yiri aɲ wô san na, ôbi a sa uɲéri hôriɲ men. 26Hena kwôni ré uwoɲ aŋga sa terare a na kêm aɲa ré mêne merê tu geɲ wori ba, na mi a ôbi ré uwoɲ bô a ba? Men, na mi a kwôni ré bé aɲa ré keraŋgiɲ merê tu geɲ wori bi wo hen ba? 27Wôsa nôbi Kema Gawra na hera sa terare a na naɲ damɲare to Iban men, naɲ manê ka derômaraŋ a a men, aɲ i i ba, na sa têbêri sa kôbri naɲ jé lêri, jé lêri. 28Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, perê ɓiɲé ka na na, ka pôni a ma ré tô aɲ bay a gelen nôbi Kema Gawra na bulo hera naɲ damɲare tiɲê wô emê iyére tiɲê.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\