Matiyé 17

1Wulê jii cêgê menba, Jésu tô si Piyêr naɲ Jak naɲ yêni Ja aɲ ôriɲ naɲ ci sêd wolé naɲ ɓiɲé ta sa keram wo yêŋgi a. 2Kiriɲ bay ka hen na, tu Jésu biliɲ yi gay tirji a, wôsa tiri jeraɲnê môɲ tare to tay iyôŋ men, bargay kari kôba biliɲ bôrê môɲ kiriɲ ka peraŋgi iyôŋ a men. 3Kiriɲ bay ka hen na, bay tôri ka subu naɲ ɗi hen gel si Moyis naɲ Eli era sa iyêl naɲ ɗi. 4Menba, Piyêr kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kelma, dô wo na merêŋge na mera. Hena jeré gey ba na lê iyéy gergé subu, pôn tom men, pôn to Moyis men, pôn to Eli a men.» 5Piyêr iyêl ba ya tô menba, kiriɲ ka geri ka peraŋge kiriɲ so sa têlji ta, menba, tôô gawra ôm bô a kôl iyôŋ ba: «Kwo ɗebe hen na, na Keman, en piri damaŋ men, ôbi a na yi derê wuɲê a men, toyéŋge kwôlê kibri a.» 6Kiriɲa bay tôri bay ka subu naɲ ɗi hen toy tô gawra bi wo hen menba, bay heriɲ aɲ di kwiniji tôŋ wôsa harê liji damaŋ. 7Jésu uso ligirji a sa hebeji aɲ kôlji iyôŋ ba: «Harêŋge ré, henaŋge ta.» 8Kiriɲa bay pô sarji ta menba, bay gel na Jésu a ɗebé pini mera. 9Bay herbo tôŋ sa keram a menba, Jésu yêge marji kôlji iyôŋ ba: «Kôliɲge kwôni kwôli pelal wo kené gelo hen né kwôy wo nôbi Kema Gawra na jiɲ siɲ kamɲê.» 10Menba, bay tôri eŋgeriri iyôŋ ba: «Wô mi a bay derê tô tôô to Emen ré kôl Eli a ré hera tumô Krist kwo Emen dôri hen ba? » 11Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Na tiri, Eli a hera sa ɲanê are kêm hôriɲ naɲ kiniji kiniji. 12Niɲba, en kelêŋge Eli na hera niɲ, niɲba, bay na hôni ré men, bay na liri aŋga bôrji gey a men, na hen iyôŋ a, bay ré giliɲ tun nôbi Kema Gawra gusiɲ men hen.» 13Hen dema bay tôri ré hôn wo ôbi ré kôlji na kwôli Ja ôbi lê batêm hen tô. 14Kiriɲa Jésu naɲ bay tôri saji ɗa naɲ kwônê ɓiɲé niɲ menba, gawra wo pôni so sa jubu gubari tôŋ tumôri a. 15Aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, bô tu ɲa to keman men, wôsa gesemem liri aɲ geliɲ tiri gusiɲ damaŋ men, liri aɲ ôbi heriɲ bô tare a men, bô kam a a men kwôy kwôy. 16Na en ôriɲ naɲ ɗi ô biɲ bay tôm niɲba, bay nêm berarêri ré.» 17Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Kenbay ka ayê bôô woŋge naɲ aɲ ken mô wô lê habrê hen na, na merê na wô lê naɲ ken yôd ba? Men, na têê iyeŋ a ené ulê bôn jalê sarŋge a ba? Eraɲge naɲ kema bi ben na.» 18Menba, Jésu ône tunu to habiɲ hende to hen naɲ nééri menba, hende séɲ bô kema bi wo hen a, aɲ ôbi berare kiriɲ bay ka hen. 19Menba, bay tôri dôra ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Wô mi a na niné nêm dagê tunu to habiɲ hende to hen né ba?» 20Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na wô ayê bôô woŋge wo ɗê mera, wôsa na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, hena ayê bôô woŋge henaŋ né dê mega gusiɲ siwre iyôŋ hari kôba, kené kôliɲ keram wo hen: ‹Dôriɲ ju ô wolé kiriɲ ka na› kôba ôbi henaŋ ré dôriɲ ɗiba ani ka ré gelêŋge ba ré naɲê. [ 21Niɲba, tunu to habiɲ to hen iyôŋgi hen na, na uwôlê Emen men, jerê yi sa emê a men mera a nêmê dagêre.]» 22Kiriɲa bay tô Jésu daɲ Galilé menba, ôbi kôli bay tôri iyôŋ ba: «Bay a ɓeren nôbi Kema Gawra biɲ ɓiɲé, 23aɲ bay a deren, aɲ sa wôô, aɲ sa subu tori menba, na jê sé kamɲê.» Kiriɲ bay ka hen na, tirji li ɲa damaŋ wô kwôlo ôbi kôlji hen. 24Kiriɲa bay sa biɲ Kapêrnayôm a menba, bay eŋgé wôgê ka iyéy Emen a hen era sa ligi Piyêr a aɲ kôli iyôŋ ba: «Rabi woŋge ba, têbe wôgê wo iyéy Emen a ré ba?» 25Menba, Piyêr uwôli sara iyôŋ ba: «Ôbi têbe.» Kiriɲa bay ô ira menba, Jésu ay kwôlê aɲ kôliɲ Piyêr iyôŋ ba: «Na kwôli mi a jeré erem ba? Kilmé ka sa terare a na ba, na si i a têbêji wôgê ba? Na kamniji laba, na kergê ɗi ba?» 26Menba, Piyêr uwôli sara iyôŋ ba: «Na kergê.» Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Iyôŋ ba kam iyére ba têbe ré. 27Niɲba, bi bô ɓiɲé ré mêne ré na, ô ju ô ulê kuyi bô cér a aɲ kuyê ka tumô ka já ɓeré hen na, ju bôl kayriji aɲ já uɲé selé to a nêmê têbê wôgê wom men, kuɲê men. Ay, ju ôriɲ têbiɲ wôgê wona.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\