Matiyé 17:20

20Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na wô ayê bôô woŋge wo ɗê mera, wôsa na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, hena ayê bôô woŋge henaŋ né dê mega gusiɲ siwre iyôŋ hari kôba, kené kôliɲ keram wo hen: ‹Dôriɲ ju ô wolé kiriɲ ka na› kôba ôbi henaŋ ré dôriɲ ɗiba ani ka ré gelêŋge ba ré naɲê. [

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More