Matiyé 18

1Kiriɲ bay ka hen na, bay tô Jésu uso ɗa jôb a ligiri a aɲ eŋgereri iyôŋ ba: «I a na kwo dami bô emê iyére to derômaraŋ a ba?» 2Menba, Jésu uwôga kema wo dê sa ɗiri derôrji a, 3aɲ kôlji iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: hena kené bul ermé woŋge ré aɲ ken yi môɲ kema wo dê bi wo na hen né a men na, ka ulê têrŋge bô emê iyére to derômaraŋ a ré kwôy. 4Na ôbi á, kwôni wo ermé wori ré yi môɲ kwo kema wo dê bi wo na hen na, ôbi a yé kwo dami bô emê iyére to derômaraŋ a. 5Men, i i wo ɓu kema wo dê mega kwo na hen, yiri a wô kibi henen na, na nôbi a ôbi ré ɓeren a yiri a hen men.» 6«Kwôni wo li aɲ ɓiɲé ka iya ka bi bôrji san a aɲ yi môɲ kamrê iyôŋ ré heriɲ na, hena bay ré hari keram wo dami a tôri a aɲ bay ré uwôli a bô cér a kôba na aŋga dê gôliɲ gusiɲ to Emen a gili hen hena ôbi ré li kwo iya wôni ré kuriɲ. 7Ɓiɲé ka sa terare a na, mô bô bô emê a wô kibi aŋgaɲ lamê ka gay gay hen. Aŋgaɲ lamê ba, a naɲê ré haji, niɲba, bô emê a kuriɲ sa ôbi lamê gawrê bê a bô têriɲ a hen. 8Hena kôm ley, têm ley a ca lê aɲa jeré li têriɲ na, karji ju bêɲ kelaŋ aɲ ju mô tu geɲ naɲ kunum naɲ merayê dô ɗê wo jeré ô bô tare to yi naɲ kunu hen naɲ kôbem wôô men, têm wôô men hen. 9A hena ré na tum a lê aɲa jeré li têriɲ na, dôre ju uléɲ kelaŋ, ju mô tu geɲ naɲ kunum naɲ tum pôn dô ɗê wo jeré ô bô géhên a to na tare to eŋge bariɲ ré hen naɲ tum wôô hen.» 10«Berêŋge dô wô wo kwôni maa kelê ɗiré berê ɓiɲé ka yi môɲ kamrê iyôŋ hen môɲ ani ré, wôsa en kelêŋge, manê ka derômaraŋ a ka gemji hen na, yi kibi Iban wo derômaraŋ a ta ta wô sarji. [ 11Wôsa nôbi Kema Gawra en era sa terare a na, na wô gôliɲ naɲ ɓiɲé ka ge kay hen.] 12Na kwôli mi a kené ermé ba? Hena kwôni ré ôriɲ naɲ gamgê arew aɲ kwo pôn ge kay ba, ôbi a ɗé tô ka ba tôre deŋgêse kibi deŋgêse hen sa keram a biɲ kwôni gemé aɲ ɗiɲ yiri ô wogiɲ kwo pôn bi wo ge kay hen né ba? 13Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, hena ôbi ré uwoɲni na, ôbi a lê yi derê damaŋ wô sari ɗê tô ka ba tôre deŋgêse kibi deŋgêse hen. 14Na ôbi á, Ibareŋge wo mô derômaraŋ a hen kôba, ré gey bi kema pôn nêŋ perê kamrê bay ka hen ré kay ré hen.» 15«Hena jeré gel yênem ré li têriɲ ba, ju ô kôli pini. Hena ôbi ré toy kwôlê kem a ba, ju hô bôri mega yênem. 16A hena ôbi ré toy ré ba, ju hô wogé megam wôni pôn réba wôô naɲ ju aɲ mega wo magtubu to Emen kôliɲ hen iyôŋ ná, bi kwôlê kêm ɲaniɲ tumô ɓiɲé wôô réba subu a . 17A hena ôbi ré hô toy ré a sôŋ ba, ken ôriɲ naɲ ɗi tumô églis a. A hena ôbi ré hô toy ré a sôŋ ba, ken bôri na mega ôbi henê Emen né men, môɲ bay eŋgé wôgê iyôŋ a men. 18Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, aŋga ken ha sa terare a na ba, Emen a harê derômaraŋ a men, ka ken buser sa terare a na ba, Emen a beseré derômaraŋ a a men.» 19«En kelêŋge hena ɓiɲé wôô perêrŋge a hen sa terare a na, bi bôrji pôn eŋgeriɲ ani kani na, Iban wo mô derômaraŋ a hen a biji are bay ka hen. 20Wôsa kiriɲa ɓiɲé wôô ley subu ley daɲji naɲ henen na, nôbi ena perêrji a ya men.» 21Piyêr uso ɗa ligi Jésu a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, hena yênên ré lên habiɲ ba, na ɗé bôn jalê sari a têê iyeŋ ba? Têê jurgem ba?» 22Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na têê jurgem mera ré, niɲba, na têê tôre jurgem kini jurgem ɗi. 23Na ôbi á, emê iyére to derômaraŋ a na, yi môɲ kelma wo gey bi manê kari ré dêŋseri aŋgari ka ré yi kôbriji a hen. 24Kiriɲa ôbi ay tô deŋsê ari uɲé kari bay ka hen menba, bay eraɲ naɲ gawra wo ré têbê na miliɲôn arew bay. 25Ani ka gawra bi wo hen ré têbiɲ ba naɲ menba, kelma bi wo hen ay tôô bi bay ré pôrji keléɲ ôbi naɲ tamni naɲ kamni naɲ ari uɲéri kêm aɲ bay ré eraɲ naɲ larirji sa têbiɲ telare hende to hen kêm. 26Menba, gawra bi wo hen kuriɲ tiɲare tumôri a aɲ kôli iyôŋ ba: ‹Kelma, bô tu ɲa tiɲê men aɲ na têbem kerê seŋge.› 27Menba, kelma bi wo hen bô tiri tô lê ɲa a menba, dô telare hende to hen sari a aɲ aɲ ɗiri ô sari seŋge. 28Kiriɲa gawra bi wo hen so iyé kelma hen iyôŋ menba, ôbi jimiɲ naɲ megari wo ré biri gursu sak môj menba, ôbi ɓiri yêêri tu temare a aɲ kôli iyôŋ ba: ‹Já têben telare tiɲê kemnêŋ kemnêŋ.› 29Menba, megari bi wo hen kuriɲ tôŋ tumôri a aɲ uwôlêri kôl iyôŋ ba: ‹Bô tu ɲa tiɲê men aɲ na têbem kerê seŋge.› 30Niɲba, ôbi gey toyé biri ré, aɲ ôriɲ naɲ ɗi ô uwôli daŋgay a kwôy wo ôbi eŋgiɲ telare tori hende to hen kô. 31Menba, kiriɲa megêri gel aŋga ôbi liɲ megari bi wo hen iyôŋ na, yi tu ɲa aɲ bay ô dôriɲ kelma woji aŋga megarji ré la hen. 32Menba, kelma uwôgari aɲ kôli iyôŋ ba: ‹Ôbi bô habrê, wô sômê wo ju sôm san a aɲ en dô telare tiɲê sam a hen na, 33jôbi kôba ré jeré berê tu ɲa to megam bi wo hen môɲ kwo nôbi en bôriɲ tu ɲa tom hen iyôŋ men ré ba?› 34Bô kelma tari aɲ ôbi bi bay ɓiri uwôl daŋgay a kwôy wo ôbi têbiɲ telare tori hende to hen kô. 35Iyôŋ ba, hena kené ɗi bôrŋge jal sa megêrŋge a naɲ bôô pôn ré ba, na hen iyôŋ hende to hen a Iban wo derômaraŋ a hen ré ɗé bôri jalê sarŋge a ré men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\