Matiyé 19

1Kiriɲa Jésu dôriɲ ɓiɲé kwôlê hen iyôŋ kô niɲ, menba, ôbi hena emê wo Galilé a ô emê wo Judé a cêgi cér wo Jurdê a. 2Kwônê ɓiɲé ô tôri a menba, kiriɲ bay ka hen, ôbi berare bay ômɲare. 3Menba, Parisiɲêɲê ka pôni jô kwini aɲ eŋgeriri kwôlê wô séliɲ bôri kôl iyôŋ ba: «Tôô tona kôl wo iba ré dagê tamni naɲ bô geyé wori hari ba?» 4Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na ken dêŋse kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba, ayiɲ tôri kiriɲa Emen ɗiɲ tô terare na, ôbi ɗi gawrê iba naɲ iyore ré ba? 5Aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: ‹Na wôsa bi wo hen aɲa iba ré ɗé ibari naɲ yori aɲ aɲ ɗé yiri naɲ tamni. Aɲ bay wôô hen na, a yiji na gawra wo pôni .› 6Mega hen iyôŋ na, bay na ɓiɲé wôô ré niɲ, niɲba, bay yi mega gawra pôn. Na tôri bi wo hen aɲa kwôni ré bisiré aŋga Emen day liɲ kurôŋgi yi wo pôn hen né hen.» 7Menba, bay hô uwôli sara iyôŋ ba: «A hena ré na hen iyôŋ menba, wô mi a tôô to Moyis na ré kôl kiriɲa kwôni ré dage tamni ba, ré buru magtubu toɲ bê tôre kôbre a ba? » 8Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Na wô bô deŋgelé woŋge aɲa Moyis na ré ayiɲ tôô bi kené dage yébérŋge hen ɗiba tumô ba na hen iyôŋ né. 9Niɲba, nôbi, en kelêŋge, hena iyore to ré yiɲ naɲ kwôni ré tô aɲa kurôre ré dagere aɲ eŋgiɲ to ɗaŋgi na, ôbi yiɲ na yiɲare toɲ têriɲ hen.» 10Menba, bay tôri kôli iyôŋ ba: «A hena kwôli eŋgé wo iba naɲ iyore ré ôm hen iyôŋ ba, bi eŋgé yi naɲ mera ta?» 11Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na ɓiɲé kêm a nêmê henê bô kwôlê bi wo hen iyôŋ né, niɲba, na ka Tunu yêge sari biji hen a henê. 12Wôsa aŋga a jôriɲ gawra eŋgé iyore na, tôrji kwône, mamê ka pôni na mamê bô yorji men, ka pôni na gawrê a lê a bay ré yiɲ mamê men, ka pôni yi mamê naɲ bô geyé woji aɲ ayiɲ yirji uwôliɲ béré wô emê iyére to derômaraŋ a a men. Kwôni wo nêm bê bôri sa kwôlê bi wo hen ba, bi bi.» 13Bay eraɲ naɲ kamrê bi Jésu ré uwôl kôbri sarji a men, ré uwôl Emen wô sarji a men. Niɲba, bay tôri nay ɓiɲé bay ka hen. 14Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ɗéŋge kamrê bi era yen a ɗiba ken jôreŋgeji ré, wôsa emê to derômaraŋ a yi gengiɲ sa ɓiɲé ka yi mega kamrê bay ka hen iyôŋ.» 15Menba, ôbi uwôl kôbri sa kamrê bay ka hen menba, ôbi ô ta hari niɲ. 16Kema mana wo pôni uso ligi Jésu a aɲ eŋgereri iyôŋ ba: «Rabi, na mi ka dôri a ené lê aɲa ené môriɲ tu geɲ naɲ kunun ba?» 17Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Wô mi a jeré eŋgeren gengiɲ sa aŋga dôri ba? Emen pôn nêŋ hari a na gawra wo dôri. Hena jeré gey merê tu geɲ ba, ju bi kwôlê sa tôô to Emen a.» 18Menba, ôbi kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Na tôô to yôŋ ba?» Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Já deré gawra ré men, já yiɲ yiɲare toɲ têriɲ né men, já gemsê ré men, já piyê kwôlê ré men, 19já biɲ ibam naɲ yom kwôlê men, já geyé megam mega wo ju geyiɲ yem hen iyôŋ a men .» 20Menba, kema mana bi wo hen hô kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Tôô hende to hen en li kêm niɲ. A na mi a hô ban a sôŋ ba?» 21Menba, Jésu hô kôli iyôŋ ba: «Hena jeré gey yé gawra wo dôri cerêd ba, ju ô perê ari uɲérem kêm, ju keléɲ aɲ ju ɗi larirji céɲ bay nimré, aɲ já uɲé ari uɲé derômaraŋ a aɲ jôbi ju era tôn a.» 22Kiriɲa ôbi toy hen iyôŋ menba, tiri mêne aɲ ôbi kuriɲ ô ta wôsa ari uɲé kari mê gaɲ. 23Menba, Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, bi ôbi uɲé ré si bô emê iyére to derômaraŋ a na, iyêre gaɲ. 24En kelêŋge, jambal a sé lew si tu iyom libra gôliɲ ôbi uɲé bi ré si bô emê iyére to Emen a.» 25Kiriɲa bay tôri toy hen iyôŋ menba, ɗê sarji aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Hen iyôŋ ba, i a uɲé gelê ba?» 26Menba, Jésu bôrji aɲ kôlji iyôŋ ba: «Tu gawrê ba, na aŋga gawra a nêmê lê ré, niɲba, Emen nêm lê are kêm.» 27Menba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «Ju gel, nini ɗéɲ ari uɲérni kêm aɲ nini era tôm, a hen ba, kwoni nibay ba a yé iyeŋ ba?» 28Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, kiriɲa nôbi Kema Gawra na sa erê merê sa gagay kenare woɲ hini emê wuɲê sa terare to kôrbi a hen na, kenbay ka môj kibi wôô ka na ken ô tôn a hen kôba, ka sa merê sa gagay kenare woŋge a hen iyôŋ men, wô jerê kwôlê sa tô môɲ wo Israyêl wo môj kibi wôô hen men. 29Aɲ i i wo ɗoɲ iyére tori men, yênêri kaɲ yébé naɲ kaɲ imɲê men, ɗoɲ ibari naɲ yori men, kamni men, sa terare tori men aɲ a men wô san na, ôbi a hô uɲé are bay ka hen têê arew hôriɲ men, a merê tu geɲ naɲ kwini a men. 30Ɓiɲé kwône ka nà ná ka tumô hen na, haw hen, na bay a yé bay cêgê men, bay cêgê ka haw hen, a herê yé bay tumô men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\