Matiyé 2

1Bay yê Jésu Bêteléhêm môni iyére to bô emê wo Judé a, wulê bi wo hen a na, na Hérôd a na na ôbi emê sa iyére. Kiriɲ bay ka hen na, bay henê are henaji si tô emen iyôŋ saji Jérusalêm a. 2Menba, bay eŋgere iyôŋ ba: «Kelma wo Jubɲê wo bay yêri na ba, na si yôŋ ba? Wôsa nini gelo têbêŋne tori hena si tô emen iyôŋ aɲa niné era bi niné tibéri hen.» 3Kiriɲa kelma Hérôd toy hen iyôŋ menba, ôbi sun men, ɓiɲé ka Jérusalêm a kêm kôba sun a men. 4Menba, ôbi dayrê damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen aɲ eŋgeriji iyôŋ ba: «Kiriɲ ka bay a yêɲ Krist kwo Emen dôri hen ba na yôŋ ba?» 5Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Bay a yêri Bêteléhêm a emê wo Judé a wôsa ôbi kibi Emen na kôl kwôli tumô kôl iyôŋ ba: 6‹Mini Bêteléhêm, to Judé perê iyére to damné kêm bô emê wo Juda a hen na, muna to ɗê ré, wôsa Kelma wo a derê tumô Israyêl ɓiɲé kaɲê môɲ ôbi gemé gamgê iyôŋ hen na, a hena na bôrê a .› » 7Menba, Hérôd uwôga bay henê are bay ka hen naɲ ɲalê aɲ sa eŋgeriji bay ré kôli wulê têbêŋne ré siɲ ya hen. 8Menba, ôbi jéji Bêteléhêm a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Erêŋge ken ô eŋgeré kiriɲ ka kema bi wo hen yiɲ ya hen, aɲ kiriɲa ken uɲari niɲ na, ken hera sa kôlen bi nôbi kôba na erê tibéri men.» 9Kiriɲa bay toy kwôlo ôbi kôlji hen iyôŋ niɲ menba, bay ôrji haji niɲ. Têbêŋne to bay ré gelore si tô emen hen na, dô tumôrji, menba, kiriɲa hende biɲ sa kiriɲ ka kema bi wo hen yiɲ ya hen menba, hende ɗebu tôŋ hare niɲ. 10Kiriɲa bay gel têbêŋne hende to hen iyôŋ menba, yirji dôrji damaŋ. 11Bay siji bô ira aɲ gelji kema bi wo hen naɲ yori Mari menba, bay cubu gubarji tôŋ tumôri a aɲ tibri men, bay tô magela woji nô aɲ biri aŋga gararji damaŋ damaŋ bay a na: lôr men, weŋ wo ɗiɲé dô wo bay uwôgeri peraŋkens hen men, kwoɲ hana wo bay uwôgeri miir hen a men. 12Menba, Emen kôliɲ bay henê are bay ka hen bô wônê a iyôŋ ba bay ré hôrji uɲé Hérôd ré menba, bay ré ay geré wo ɗaŋgi a ré hô iɲ. 13Kiriɲa bay henê are bay ka hen ôrji ta niɲ menba, mana wo derômaraŋ a wo Kelma si sa Josêp a naɲ wônê kôli iyôŋ ba: «Hena ta ay kema bi wo hen naɲ yori ju geriɲ ôriɲ Ejipt a aɲ ju môriɲ naɲ ɗi ya kwôy wo na kôlem dema jeré heraɲ naɲ ɗi tô, ré ba Hérôd woge geré ɗiré deréri.» 14Menba, Josêp hena naɲ yoyre hende to hen ay kema naɲ yori geriɲ ôriɲ Ejipt a. 15Ôbi mô ya hende to hen kwôy wo Hérôd maɲ. Are bay ka hen yi hen iyôŋ mega kwôlo Kelma na biɲ ôbi kibri na kôl tumô kôl iyôŋ ba: «En uwôge Keman ré so aɲ Ejipt a niɲ .» 16Kiriɲa Hérôd hôn wo bay henê are ré lamni na lamê menba, bôri tari damaŋ aɲ ôbi ay tôô bi bay ré duu kamrê kaɲ imɲê ayiɲ tôri sa ka bay yê haw a kwôy ɗi sa ka elêrji wôô wôô a ka sa iyé Bêteléhêm a men, ka sa kam iyére to méére ta hen a men. Ôbi li hen iyôŋ wô kwôlo bay henê are na kôli gengiɲ sa wulê wo têbêŋne ré siɲ. Ayiɲ tôri wulê bi wo hen kwôy saɲ sa wulê wo bay deriɲ kamrê hen na, li elê wôô ré tô. 17Na ôbi á, are bay ka hen ré biɲ naɲ kwôlo ôbi kibi Emen Jérémi na kôl hen: 18«Sômê ôm gôr kiriɲ Rama a, Rasêl sôm wô kamne, aɲ bay waare kôba hende toy ré wô kamne ka bay duu kêm hen .» 19Kiriɲa Hérôd ma niɲ menba, mana wo derômaraŋ a wo Kelma si sa Josêp a Ejipt a naɲ wônê aɲ 20kôli iyôŋ ba: «Hena ta ju ay kema naɲ yori ju heraɲ naɲ ci sa iyé Israyêl a wôsa ka na woge ciré deréri hen na, maji niɲ.» 21Menba, Josêp hena ay kema naɲ yori heraɲ sa iyé Israyêl a. 22Niɲba, kiriɲa ôbi toy wo ré na Arkélawus a ré na kelma wo Judé hôlmê ibari Hérôd a na, ôbi kemna herê ô merê bô emê wo Judé a. Menba, Emen yêge mari bô wônê a menba, ôbi ô bô emê wo Galilé a. 23Aɲ ô merê sa iyé Najarêt a. Yi hen iyôŋ bi ré biɲ naɲ kwôlo ôbi kibi Emen na kôl iyôŋ ba: «Bay a uwôgeri kema Najarêt hen .»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\