Matiyé 2:13

13Kiriɲa bay henê are bay ka hen ôrji ta niɲ menba, mana wo derômaraŋ a wo Kelma si sa Josêp a naɲ wônê kôli iyôŋ ba: «Hena ta ay kema bi wo hen naɲ yori ju geriɲ ôriɲ Ejipt a aɲ ju môriɲ naɲ ɗi ya kwôy wo na kôlem dema jeré heraɲ naɲ ɗi tô, ré ba Hérôd woge geré ɗiré deréri.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More