Matiyé 2:16

16Kiriɲa Hérôd hôn wo bay henê are ré lamni na lamê menba, bôri tari damaŋ aɲ ôbi ay tôô bi bay ré duu kamrê kaɲ imɲê ayiɲ tôri sa ka bay yê haw a kwôy ɗi sa ka elêrji wôô wôô a ka sa iyé Bêteléhêm a men, ka sa kam iyére to méére ta hen a men. Ôbi li hen iyôŋ wô kwôlo bay henê are na kôli gengiɲ sa wulê wo têbêŋne ré siɲ. Ayiɲ tôri wulê bi wo hen kwôy saɲ sa wulê wo bay deriɲ kamrê hen na, li elê wôô ré tô.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More