Matiyé 20

1«Emê iyére to derômaraŋ a yi némiɲ môɲ ôbi iyéy yagê tiɲaɗor wo jô kiriɲ ô wogé ɓiɲé bi ré ô liri jé iyôŋ. 2Bay biɲ naɲ bay jé kari bay ka hen mega wulê pôn ba, ré na naɲ selé pôn a men, menba, ôbi biji bay ô bô yagê haji niɲ. 3Tare uwoy dê menba, ôbi si tu wolé menba, gel ɓiɲé kaɲ bay wogé jé ka ɗaŋgi ka uwoɲji jé ré aɲ môrji seŋge ɗéɲ iyôŋ hen. 4Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: ‹Erêŋge tô megêrŋge bay jé a yaŋ aɲ na sa têbêŋge naɲ tô geréri.› 5Menba, bay ô tô megêrji bay jé a haji niɲ. Ôbi iyéy yagê bi wo hen hô so nô naɲ tu tare men, tare to bôy kôbre a men menba, ôbi uwôɲ ɓiɲé menba, kôlji na mega wo ré kôliɲ ka tumô hen iyôŋ men. 6Kiriɲa ôbi hô so naɲ perare burgôm menba, ôbi uwôɲ ɓiɲé ka pôni ka môrji seŋge ɗéɲ iyôŋ menba, ôbi eŋgeriji iyôŋ ba: ‹Wô mi a kené ô lê jé kemnêŋ né ba?› 7Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: ‹Nini uwôɲ jé ré aɲa niné ɗebiɲ seŋge hen.› Menba, ôbi hô uwôlji sara iyôŋ ba: ‹Erêŋge bô tiɲaɗor tiɲê.› » 8«Kiriɲa tare ta kuriɲ niɲ menba, ôbi iyéy tiɲaɗor hende to hen uwôga mana wori woɲ ôbi berê sa jé hen, bi ré uwôgaji aɲ ré têbiji ayiɲ tô sa ka ré sa cêgê kwôy saɲ sa ka ré sa tô kiriɲ a. 9Ɓiɲé ka ré era bô yagê perare burgôm hen kôba bay têbiji selé pôn pôn. 10Ka ré era tô kiriɲ hen na, erem mega wo ciré uɲé ɗê ka ré sa tu tare hen, niɲba, bay têbiji na selé pôn pôn hende to hen men. 11Kiriɲa bay uwôɲ selé pôn pôn hen iyôŋ menba, bôrji mêne sa ôbi iyéy tiɲaɗor a. 12Aɲ bay kôl iyôŋ ba: ‹Kamaŋ ka era cêgê hen li jé na tare pôn nêŋ hare menba, ju têbiji némiɲ naɲ nibay ka niné era tô kiriɲ aɲ tare uwoyéni men, nini merêne damaŋ a men hen ba?› 13Menba, ôbi uwôliɲ kwo pôni sara iyôŋ ba: ‹Melaɲnen, nôbi en lêm habiɲ né, wôsa nana biɲ sara wo ené têbêŋge tu tare pôn ba selé ré selé pôn pôn ré ba? 14Eŋge selé tom to pôn hen aɲ ju ô erê wom ham niɲ. Kwo era cêgê hen kôba, na biri na selé pôn môɲ kwo en bem hen iyôŋ men. 15Aŋga en gey lê naɲ ari uɲéren ba na liɲ né ba? Wô mi a jeré li terbére sa aŋga dôri ka en li hen ba? 16Na ôbi á, ka era cêgê ré yé bay tumô men, bay tumô a yé bay cêgê men hen.› » 17Kiriɲa Jésu ô ɗiré erê Jérusalêm a naɲ bay tôri ka môj kibi wôô hen menba, ôbi kôlji geré iyôŋ ba: 18«Ken toy, nana erêŋge na Jérusalêm a hen, aɲ bay a ɓeren nôbi Kema Gawra biɲ damné kaɲ bay bê kwôbe men, bay derê tô tôô to Emen a men, aɲ bay a ɗén kwôlê woɲ temare san a. 19Men, bay a nôgen biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen men, bay a ayren men, bay a sên naɲ tinêre men, bay a ɓéren sa gurô tagelê aɲ na ma aɲ sa wôô, subu tori menba, na jê sé kamɲê.» 20Yoo kam Jébédé era ligi Jésu a naɲ kamne aɲ hende cubu gubare tumôri a aɲ eŋgereri kwôlê. 21Menba, ôbi kôle iyôŋ ba: «Me gey na mi ba?» Menba, hende uwôli sara iyôŋ ba: «Kamnen ka wôô na na, en gey bi kwo pôn ré sa mô sa kôm woɲ gusurô a men, kwo pôn ré sa mô sa kôm woɲ maa a men bô emê iyére tom a.» 22Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Aŋga ken eŋgere hen ba, ken hôn dô bi ba? Ka nêmê yê kam kaɲ bô emê ka na yê hen ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Niɲa nêmê yê seŋge.» 23Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Ka yê kam kaɲ bô emê ka na yê hen haŋge, niɲba, kwoɲ merê sa kôbi woɲ gusurô a men, kwoɲ ma a a men na, na nôbi a gengé ré, niɲba, na Iban a gengé kiriɲ wô ɓiɲé kari ka ôbi na ɓu sa têrji niɲ hen.» 24Kiriɲa bay tôri ka ba môj hen toy kwôlê bi wo hen menba, bôrji tarji sa megêrji bay ka wôô hen. 25Menba, Jésu uwôgeji ɗa kwari a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Ken toy, kilmé ka sa terare a na ôm sa ɓiɲé kaji men, ɓiɲé ka damné kôba gôliɲ sarji a men. 26Niɲba, kenbay ba bi yi hen iyôŋ perêrŋge a ré. Perêrŋge a hen aɲa kwôni ré gey yé kwo dami ba, bi yi mana woŋge men, 27kwo gey yé kwo tumô ba, bi yi lema woŋge men. 28Na hen iyôŋ a, nôbi Kema Gawra ené era sa terare a na, na wo ɓiɲé ré yi manê kaɲê ré, niɲba, na wô yé mana woji men, ayê yen biɲ temare têbiɲ sa ɓiɲé ka kwôni a men.» 29Kiriɲa Jésu naɲ bay tôri ɗi Jériko aɲ ô ta menba, kwônê ɓiɲé kôbe tôri. 30Bay tu tiɲ wôô mô bêŋgê geré aɲ toy wo ré na Jésu a ré erê hen, menba, bay kôl kaŋ a iyôŋ ba: «Bô tu ɲa toni men, Kelma, kuŋga kelma Dabid.» 31Kwônê ɓiɲé nayji aɲ kôlji ré wôm tôŋ, menba, bay hô kôl naɲ néérji a iyôŋ ba: «Bô tu ɲa toni men, Kelma, kuŋga kelma Dabid.» 32Menba, Jésu ɗebu tôŋ, aɲ uwôgaji aɲ kôlji iyôŋ ba: «Na mi a kené gey bi ené li béŋge ba?» 33Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Kelma, niné gey gelé kiriɲ.» 34Menba, Jésu bô tu ɲa toji aɲ hebe tirji aɲ kiriɲ bay ka hen na, bay gel kiriɲ sél aɲ ô tôri a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\