Matiyé 21

1Kiriɲa Jésu naɲ bay tôri saji ɗa naɲ Jérusalêm menba, bay sa biɲji Bêtpajé si kwa Keram wo Olibiyé, 2menba, Jésu jé bay tôri wôô aɲ kôlji iyôŋ ba: «Erêŋge iyére to tumôrŋge a hen aɲ ka uɲé kura hariɲ tôŋ naɲ kemare kware a, bisiréŋgeji ken eraɲ ben. 3Hena kwôni ré eŋgeréŋge ba, ken kôli iyôŋ ba: ‹Na Kelma a geyé.› Menba, bay a ɗéŋge ka eraɲ seŋge.» 4Are bay ka hen yi hen iyôŋ, bi kwôlo ôbi kibi Emen na kôl hen na, ariri ré liɲ. Ôbi na kôl iyôŋ ba: 5«Kôliɲge ɓiɲé ka Siɲô iyôŋ ba: Gel, Kelma woŋge era uɲéŋge hen ya. Na gawra wo kalêri jal aɲ ɗaya sa kura naɲ kemare tôre a .» 6Menba, bay ô aɲ liji mega wo Jésu ré kôlji hen iyôŋ. 7Bay ô eraɲ naɲ kura hende to hen naɲ kemare menba, bay bi bargay kaji cêgere a aɲ Jésu ɗay merê sara. 8Menba, ɓiɲé kwône tô bargay kaji bi tô geré wo ôbi ɗa ôriɲ ya hen men, ka pôni piya kôbi gurô sa bi ya a men. 9Kwônê ɓiɲé bay ka hen ka pôni ka ge tumô men, ka ba cêgê men aɲ bay kaarê gura ôm iyôŋ ba: «Hosana, heramê yi wô sa kuŋga kelma Dabid, terê kibi yi wô sa kwo era naɲ hini Kelma hen men, heramê yi wô sa kwo mô ta ɗêŋ derômaraŋ a hen a men .» 10Kiriɲa Jésu sa biɲ Jérusalêm menba, ɓiɲé ka Jérusalêm a kêm sun aɲ bay eŋgere iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen na i ba?» 11Menba, kwônê ɓiɲé ka ré bari hen uwôlji sara iyôŋ ba: «Na Jésu woɲ ôbi kibi Emen wo Najarêt bô emê wo Galilé a.» 12Jésu si derô haba wo iyéy Emen a menba, ôbi dage ɓiɲé kêm ka eraɲ naɲ aŋgaɲ gara hen men, ka era wô kelé are a men hen. Men, ôbi nôgerê tabel to bay keraŋgê gursu naɲ ari merê ka bay ɗére derare gara hen hee a men. 13Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Bay li bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Iyére tiɲê a yé iyéy uwôlê Emen.› Menba, kenbay ken ayre liɲ kini merê bandi .» 14Kiriɲ bay ka hen na, bay tu tiɲ naɲ bay moré eraji ligiri a bô iyéy Emen a aɲ ôbi berariji. 15Niɲba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen gelji aŋga ɗê sa kiriɲ ka Jésu li kêm hen men, toy kamrê ka bi gura bô iyéy Emen a kôl iyôŋ ba: «Hini emê yi wô sa kuŋga kelma Dabid» hen a men, menba, bôrji mêne. 16Menba, bay kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Ju toy kwôlo bay kôl hen ba?» Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Ew, en toy dô. Niɲba, na ken dêŋse kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Na ju li aɲ kamrê ka dê dê naɲ kaɲ kibi kuba na heramem hen né ba? › » 17Menba, ôbi ɗiji aɲ, aɲ si ô, aɲ ô wulê Bétani. 18Tô kiriɲ wo bay hena Bétani ciré hera Jérusalêm a menba, kurôŋ li Jésu. 19Ôbi gel tôgôre to ɗebe bêŋgê geré menba, ôbi ô ɗa ɗiré karê yêre emê niɲba, ôbi uwôɲ na mare mera. Menba, ôbi kôliɲ tôgôre hende to hen iyôŋ ba: «Ma yê cêgê ré niɲ yôd.» Menba, kiriɲ bay ka hen na, tôgôre hende to hen hay. 20Kiriɲa bay tôri gel hen iyôŋ menba, tiniji ge kay aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Na iyeŋ a tôgôre hende ré hay lew hen iyôŋ ba?» 21Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «En kelêŋge na tu kwôlê: hena kené meremné sa ayê bôô woŋge a ré ba, na aŋga ken gel sa tôgôre a hen, a kené lê mera ré niɲba, hena kené kôliɲ keram wo hen ‹Dô yem ju ô kuriɲ bô cér a› kôba, ariri a liɲ. 22Hena kené bi bôrŋge sa Emen a ba, aŋga yôŋ yôŋ ka ken uwôli ba, ka uɲé.» 23Jésu ô derô haba wo iyéy Emen a ô dôriɲ ɓiɲé kwôlê menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê eraji ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Na i a bem tôô hende to ju liɲ are kêm hen ba?» 24Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Nôbi kôba na eŋgeréŋge kwôlê pôn men, hena kené uwôlen sara dema ené kelêŋge na ba i a ben tôô hende to en liɲ are bay ka kêm hen ba men. 25Batêm to Ja na liɲ ɓiɲé hen na, na hena na derômaraŋ a laba, na ligi gawrê a ɗi ba?» Menba, bay nariɲ perêrji a kôl iyôŋ ba: «Hena nana kôl ré hena na derômaraŋ a ba, ôbi a kelê wô mi a na nana bi bôrna sari a ré ba? 26A hena nana kôl ré hena na ligi gawrê ba, nana hôn dô wo ɓiɲé ré geyé ré, wôsa bay bô Ja mega ôbi kibi Emen iyôŋ.» 27Menba, bay kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Nini hôn né.» Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Iyôŋ ba, nôbi kôba, na kelêŋge na naɲ tôô to yôŋ a ené liɲ are bay kêm hen né men.» 28Jésu hô kôlji iyôŋ ba erméŋge sa kwôlo na kelê hen: «Gawra wo pôni naɲ kamni wôô, menba, ôbi kôliɲ kwo suri iyôŋ ba: ‹Keman, kemnêŋ jôbi ju ô bô tiɲaɗor a.› 29Menba, kemari bi wo hen kôli iyôŋ ba: ‹Na erê ré, baba.› Sem cêgê menba, ôbi hô erem sa kôli bi wo hen a, menba, ô bô tiɲaɗor a. 30Ibarji kôliɲ ôbi cêgeri na mega bi wo ôbi ré kôliɲ kwo suri hen iyôŋ men. Niɲba, kemari wo cêgê hen kôli iyôŋ ba: ‹Na erê, baba.› Menba, ôbi ô ré men. 31Hen ba, kami gawra bay ka wôô hen na, na kwo yôŋ a lê tôô ibari ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Na kwo tumô hen.» Menba, Jésu hô uwôlji sara iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, bay eŋgé wôgê naɲ bay yiɲ yiɲare toɲ têriɲ a sé bô emê iyére to Emen a tumôrŋge. 32Wôsa Ja ôbi lê batêm era sa geléŋge geré woɲ derôre, menba, ken bi bôrŋge sari a ré niɲba, na bay eŋgé wôgê naɲ bay yiɲ yiɲare toɲ têriɲ a bê bôrji sari a ɗi. Ken hôn are bay ka hen dô a men, niɲba, ken bul cêgerŋge biɲ têriɲ ré wô biɲ bôrŋge sari a ré.» 33Na hô kelêŋge gwosoy kwôlo ɗaŋgi a sôŋ: «Gawra wo pôni na ôbi iyéy yagê tiɲaɗor, ôbi ay haba woɲ gerem sara men, pi iyom wô uwôriɲ yêre men, li iyére toɲ gemé yagê bi wo hen sara. Ôbi biɲ bay yagê tiɲaɗor yagê wori bi wo hen aɲ bay têbri naɲ geserê geserê aɲ ɗiɲ yiri ôriɲ kergare . 34Kiriɲa kibi kelanê terê tiɲaɗor hende to hen, ba ɗa niɲ menba, ôbi jé manê kari ligi ɓiɲé bay ka hen a bi ré ô eŋgé kwa yê tiɲaɗor hende to hen eraɲ biri. 35Kiriɲa bay jé bay ka hen saji menba, bay gemé yagê tiɲaɗor hen, pôrji manê ka ôbi iyéy tiɲaɗor hende to hen, aɲ bay sê kwo tumô men, bay duu kwo jôgiɲ wôô men, bay gôbe kwo subi duu naɲ keram men. 36Menba, ôbi iyéy tiɲaɗor hende to hen hô jé manê kari ka ɗaŋgi kwône ɗê ka ré tumô hen aɲ menba, ɓiɲé bay ka hen pôrji sê men, duu ka pôni a men mega wo bay ré liɲ ka tumô hen iyôŋ sôŋ. 37Gerɲéri menba, ôbi iyéy tiɲaɗor bi wo hen jé kemari woɲ bôri yirji a aɲ kôl iyôŋ ba: ‹Ôbi ba, bay a kemnaɲ tini tô.› 38Niɲba, ɓiɲé bay ka hen gelji kemari menba, bay kôl iyôŋ ba: ‹Na ôbi emê cibré ibari ôbi a na, eraŋge na deréŋgeri aɲ na baɲge naɲ aŋga cibré ibari a hen kêm.› 39Menba, bay ɓiri ôriɲ kelaŋ naɲ yagê tiɲaɗor aɲ diiri. 40Hen ba, kiriɲa ôbi iyéy tiɲaɗor hende to hen hera ba, a liɲ ɓiɲé bay hen iyeŋ niɲ ba?» 41Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Ôbi a deré ɓiɲé kaɲ bay bô habrê bay ka hen aɲ ôbi a biɲ ka ɗaŋgi yagê bi wo hen aɲ kini terêre a ba, bay a biri yêre men.» 42Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Na ken dêŋse kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a hen né ba? Bay na kôl iyôŋ ba: ‹Keram bi wo bay ɗé iyére na kaɲni hen na, ôbi a hô yé keram woɲ ɗé tô iyére. Na Kelma a lê are bay ka hen aɲ na aŋga dami gaɲ .› 43Na ôbi wo hen aɲa ené kelêŋge, emê iyére to Emen, a dôriɲ kôbreŋge a aɲ aɲ bay a biɲ tô yê wo ɗaŋgi wo a bê kwôlê sa aŋga gengiɲ sa emê iyére hende to hen. [ 44Kwôni wo yôŋ yôŋ wo kuriɲ sa keram bi wo hen na, gerɲéri a tiɲ men kwo keram bi wo hen kuriɲ sari a ba, a hederéri men.] » 45Kiriɲa damné ka bay bê kwôbe naɲ Parisiɲêɲê toy gwosoy kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, bay hôn wo Jésu ré kôl gengiɲ na sarji. 46Menba, bay woge geré wo ciré ɓeréri, niɲba, bay hariɲ kwônê ɓiɲé wôsa ɓiɲé bay ka hen, bô Jésu mega ôbi kibi Emen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\