Matiyé 22

1Jésu hô ay gwosoy kwôlo ɗaŋgi aɲ kôlji iyôŋ ba: 2«Emê iyére to derômaraŋ a yi môɲ kelma wo ɓu sa tê gerê iyére to kemari iyôŋ. 3Ôbi jé bay jé kari ré ô uwôgera ɓiɲé ka ré era kini gerê iyére hende to hen a menba, ɓiɲé bay ka ôbi jé uwôgêji hen kaɲ era. 4Ôbi hô jé bay jé ka ɗaŋgi ré hô ô kôliɲ ɓiɲé ka ré era kini gerê iyére a hen, iyôŋ ba, emê ré liɲ kô tôŋ niɲ, wôsa en duu na kelbê naɲ uré ka uwoseré aɲ emê liɲ kô tôŋ niɲ, eraŋge bi na sa emêŋge. 5Ɓiɲé ka bay jé uwôgêji hen na, bay kaɲ uwôgê bi wo hen kibi bay jé aɲ kwo pôni ô bô yagê wori a men, kwo pôni ô wô lê jeŋga tori men. 6Ka pôni pôrji bay jé bay ka hen sêji aɲ derji. 7Bô kelma bi wo hen tari aɲ ôbi jé asgarɲê kari ô deré bay deré temare bay ka hen men, uwoyriɲ sa iyérji a men. 8Menba, ôbi kôliɲ bay jé kari iyôŋ ba: ‹Emê liɲ kô niɲ, niɲba, ɓiɲé ka ené uwôgeji hen kaɲ sa. 9Erêŋge jêrê geré aɲ ɓiɲé ka, ka uɲéji ba, ken kôlji ré era kini gerê iyére a na.› 10Menba, bay jé ôrji tô geré aɲ kôliɲ ɓiɲé kêm ka bay uwoɲji hen ré eraji kini gerê iyére a aɲ bô iyére wôn jê jê ta. Perê ɓiɲé bay ka bay uwôgaji hen na, bay bô habrê ya men, bay bô derê kôba ya men.» 11«Kelma era ira ɗiré sa gelé ɓiɲé ka ré mô kibi emê kini gerê iyére a hen, menba, ôbi gel gawra wo pôni wo dôba bargay kari kaɲ erê kini gerê iyére a ré hen, 12menba, kelma kôli iyôŋ ba: ‹Melaɲnen, ju dôba bargay kam kaɲ erê kini gerê iyére a ré menba, ju li iyeŋ a jeré sa na ba?› Menba, gawra bi wo hen uwôɲ kwôlê woɲ kelê ré. 13Menba, kelma kôliɲ manê kari iyôŋ ba: ‹Ɓeréŋgiri ken haarê têri naɲ kôbri aɲ ken ôriɲ ô ulê nô dilemne a. Na kiriɲ ka ɓiɲé sômniɲ men, ômiɲ kaɲniji mêêrê mêêrê ya men hen.› 14Na ôbi á, bay ré uwôgê ɓiɲé kwônê, niɲba, bay a perê na côb iyôŋ mera.» 15Menba, Parisiɲêɲê ô ermé na ba, ciré lê iyeŋ a, ciré ɓeré Jésu sa kwôli kelêri a ba? 16Menba, bay jé ɓiɲé kaji naɲ ka Hérôd ô ligi Jésu a aɲ kôli iyôŋ ba: «Rabi, nini hôn wo kwôlo jeré kôl hen na, ré na tu kwôlê men, ju geliɲ ɓiɲé kwôlê woɲ tiri wo Emen gey hen a men, wôsa jôbi na, ju hariɲ kwôlo bay kôl gengiɲ sam hen né men, ju dô tu kwôni ré a men. 17Iyôŋ ba, ju kelêni kwôlo bôm a niɲa toyé: Têbiɲ kelma wo dami Sésar wôgê ba tôô tona gey hare ba?» 18Jésu hôn ermé woji wo habiɲ bi wo hen tumô niɲ aɲ uwôlji sara iyôŋ ba: «Kenbay ka kebreŋge wôô wôô hen, wô mi a kené sélen hen iyôŋ ba? 19Benge selé to bay têbiɲ wôgê hen pôn na na gelé.» Menba, bay eraɲ naɲ selé pôn sa gili. 20Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Sa gawra naɲ aŋga bay ɗi yi selé hende to hen to na ba, gengiɲ na sa i ba?» 21Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba ré gengiɲ na sa kelma wo dami Sésar. Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Iyôŋ ba, aŋga na ka Sésar ba, ken biɲ Sésar men, ka na ka Emen ba, ken biɲ Emen.» 22Kwôlo Jésu kôlji hen na, ɗê sarji aɲ bay ɗiri aɲ ô ta. 23Sadusiɲêɲê kôl ɓiɲé ka ma ré jê sé kamɲê ré. Wulê bi wo hen na, bay eraji ligi Jésu a aɲ eŋgeriri kwôlê kôl iyôŋ ba: 24«Rabi, tôô to Moyis na kôl iyôŋ ba: ‹Hena ɓiɲé ré wôô tô yêniɲare a aɲa kwo pôni ré ma ɗi tamni cêgeri a baa yê kema naɲ tu ba bi yêni wo ré baa cêgeri a hen ré eŋne aɲ ré yêɲ kamrê biɲ yêni wo ma hen .› 25Aɲ mega wo sa iyére toni a na, ɓiɲé ka pôni na jurgem tô yêniɲare a, menba, kwo iyêri eŋge iyore bay yê ré tô menba, ôbi ma ɗere cêgiri a, yêni woɲ ôbi cêgeri eŋne. 26Menba, ôbi kôba ma ɗere cêgeri a men, ôbi cêgeri wori kôba, na hen iyôŋ hende to hen kwôy wo ɓiɲé bay ka jurgem tô yêniɲare a hen maji kêm. 27Sem cêgeriji a menba, iyore hende to hen kôba, ma men. 28Mega wo yi hen iyôŋ hen ba, wulê wo ɓiɲé ka ma a sa jê sé kamɲê hen na, kwo yôŋ a na kurôre pôn ba? Wôsa bay jurgem toji hende to hen, na na kwôrɲêre.» 29Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Kwôli kelêrŋge saŋgiɲ naɲ ken nono. Wôsa ken hôn kwôlo yi bô magtubu to Emen a hen ré men, ken hôn ibé iyêrê wo Emen né a men. 30Wôsa wulê wo ɓiɲé ka ma a sa jê sé kamɲê hen na, imɲê a eŋgé yébé ré men, yébé a eŋgé imɲê ré a men, wôsa bay a yé môɲ manê ka Emen derômaraŋ a iyôŋ mera. 31Kwôlo gengiɲ sa jê sé kamɲê wo ɓiɲé ka ma hen ba, ken dêŋse kwôlo Emen na kelêŋge hen né ba? Ôbi na kôl iyôŋ ba: 32‹Ena Emen wo si Abraham, Isak naɲ Jakwôb tebe hen .› Ɓiɲé ka ma na, tebe Emen né, niɲba, na ka mô tu geɲ a tibri ɗi.» 33Ɓiɲé ka ɗebu ya aɲ toy kwôlo Jésu kôl hen na, ɗê sarji. 34Kiriɲa Parisiɲêɲê toy wo Jésu ré ɓu kibi Sadusiɲêɲê hen iyôŋ menba, bay daɲ sarji aɲ ôrji uɲé Jésu. 35Aɲ kwo pôni perêrji a na ôbi derê tô tôô to Emen wo pôni eŋgeriɲ Jésu kwôlê wô séliɲ bôri kôl iyôŋ ba: 36«Rabi, tôô to dami ɗê megêre ba na to yôŋ ba?» 37Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Já peré Kelma wom Emen naɲ bôô pôn men, naɲ tunum kêm men, naɲ ermé wom kêm a men . 38Na tôô to tumô to ɗê megêre a hen. 39To ɗaŋgi to némiɲ naɲ to tumô hen a na: Gey megam mega wo ju geyiɲ yem hen iyôŋ men . 40Tôô hende to wôô hen na, ay tô tôô to ba hen naɲ kwôlo bay kibi Emen na kôl hen kêm bô niɲ.» 41Cêgê menba, Jésu eŋgeriɲ Parisiɲêɲê ka daɲ kwari a hen kwôlê kôl iyôŋ ba: 42«Na kwôli mi a kené erem sa Krist, kwo Emen dôri hen a ba? Ôbi na kuŋga i ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Ôbi na kuŋga kelma Dabid.» 43Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Iyôŋ ba, wô mi a Tunu toɲ hendi bô bôrê na ré biɲ kelma Dabid uwôgeri ‹Kelma›, aɲ kôl iyôŋ ba: 44‹Kelma Emen na kôliɲ Kelma wuɲê iyôŋ ba: «Sa mô kôben woɲ gusurô. Kwôy wo na biɲ bay barem a yé aŋgaɲ sêlê têm .» › 45A hena kelma Dabid ré uwôgeri ‹Kelma› ba, a lê iyeŋ a ôbi ré yé kuŋgari sôŋ ba?» 46Menba, kwôni nêm ulêri kwôlê wôni sara ré. Ayiɲ tôri wulê bi wo hen na, kwôni woge wô eŋgeriɲ Jésu kwôlê ré niɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\