Matiyé 23

1Jésu kôliɲ kwônê ɓiɲé naɲ bay tôri iyôŋ ba: 2«Bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê na, na bay derê tô tôô to Emen to Moyis. 3Iyôŋ ba, ken biŋgeji kwôlê men, kwôlê kêm wo bay kelêŋge hen na, ken li ariri a men, niɲba, bi jé lêreŋge yi môɲ kwoji hen iyôŋ né, wôsa bay kôl kwôlê menba, bay ba, li ariri ré men. 4Bay pô aŋga néy néy ɗiɲ ɓiɲé sarji a, menba, bay ba, hebe ani naɲ kema kôbriji iyôŋ né kwôy. 5Men, are kêm ka bay li hen na, na wô geliɲ yirji tu ɓiɲé a mera. Aɲ aŋga bay ha wô uwôliɲ Emen hen na, bay li dami ɗê ka ɓiɲé kêm. Men, bargay kaji ka bay tôbe hen kôba, bay ɗi kibriji yêŋnê ɗê ka ɓiɲé kêm a men . 6Kini emê are a men, bô iyéy daɲare a a men na, bay gey na merê tumô ɓiɲé ɗi. 7Men, bay gey na wo ɓiɲé ré liji dosé tu wolé a men, bay ré uwôgerêji ‹Rabi› men hen. 8Niɲba, kenbay ba, ken ɗi kwôni uwôgêŋge ‹Rabi› ré, wôsa Rabi woŋge na pôn hari, aɲ kenbay kêm kena yênê. 9Men, kwôni wo sa terare a na ba, ken uwôgeri ‹ibarni› ré, wôsa Ibareŋge na pôn nêŋ hari ôbi a merê derômaraŋ a. 10Men, ken bi kwôni uwôgêŋge ‹ôbi derê tumôrni› ré, wôsa ôbi derê tumôrŋge na pôn nêŋ hari, ôbi a na Krist, kwo Emen dôri hen. 11Kwôni wo na kwo dami perêrŋge a na, ôbi a na mana woŋge. 12Wôsa kwôni wo gey derê sari ta ba, bay a heraɲ naɲ ɗi tôŋ, niɲba, kwo dôbe sa ba, bay a biri a derê sari ta men.» 13«Kenbay bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, gusiɲ yi wô sarŋge, wôsa ken lugu kibi geré emê iyére to derômaraŋ a jôriɲ ɓiɲé, menba, ken gey erê bô ré men, ken jôriɲ ka ɗaŋgi sé bô a a men.» [ 14«Kenbay bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, gusiɲ yi wô sarŋge wôsa ken lam yébé kaɲ mamê eŋgiɲ iyére toji men, ken uwôl Emen ta ta na ɗéɲ iyôŋ wô tu ɓiɲé mera a men. Na ôbi á, bay ré jerê kwôlê sarŋge a damaŋ hen.»] 15«Kenbay bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, gusiɲ yi wô sarŋge wôsa ken gôr bô cér naɲ sa terare wô wogé ɓiɲé bi ré bi bôrji sa tôô toŋge a, aɲ kiriɲa ken uwôɲ kwôni niɲ menba, ken liri ôbi yi na kwo a erê bô tare a gelêŋge aɲ sôŋ.» 16«Kenbay bay derê tumô kiriɲ kaɲ bay tu tiɲ hen gusiɲ yi wô sarŋge, wôsa ken kôl iyôŋ ba: ‹Hena kwôni ré dusu yiri naɲ iyéy Emen ba, ré li ani ré, niɲba, hena kwôni ré dusu yiri naɲ lôr wo bô iyéy Emen a hen dema ariri ré liɲ tô hen.› 17Kwôbrê naɲ bay tu tiɲ, lôr a ɗê iyéy Emen to li aɲ lôr bi wo hen yiɲ naɲ jeŋgêri hen ɗi ba? 18Men, ken hô kôl iyôŋ ba: ‹Hena kwôni ré dusu yiri naɲ kini gusulé gesamne ba, ré li ani ré, niɲba, hena kwôni ré dusu yiri naɲ aŋgaɲ bé ka yi sara hen dema ariri ré liɲ tô.› 19Bay tu tiɲ aŋgaɲ bé a ɗê kini gusulé gesamne ka li aɲ aŋgaɲ bé bay ka hen yiɲ naɲ jeŋgêrji hen ɗi ba? 20Na ôbi á, kwôni wo ré dusu yiri naɲ kini gusulé gesamne ba, ré dusu yiri na naɲ aŋga yi sara hen a men. 21Men kwôni wo ré dusu yiri naɲ iyéy Emen ba, ré dusu yiri na naɲ kwo mô bôre a hen a men. 22A hena kwôni ré dusu yiri naɲ derômaraŋ a ba, ôbi dusu yiri na naɲ gagay kenare wo Emen men, na naɲ kwo mô sara hen a men.» 23«Kenbay bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, gusiɲ yi wô sarŋge, wôsa ken bi kibi aŋga môj kaŋge kaɲ aŋgaɲ ɲa kiliɲ ka na si tamla men, uu men, têrêre aɲ ken kaɲ lê aŋga dôri ka yi bô tôô a hen, bay a na: lê aŋgaɲ derôre men, lê ka dôri men, lê are naɲ bôô pôn a men hen. Na are bay ka hen a ré kené lê men, liɲ tô ka ɗaŋgi ka ba hen a men. 24Kenbay bay tu tiɲ ka ken dô tumô megêrŋge hen, ken irge kam wô pôriɲ kam aŋga dê dê ka yi bô a hen aɲ dema kené yê menba, ken soy jamal naɲ yere kêm ta men.» 25«Kenbay bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, gusiɲ yi wô sarŋge wôsa ken pul cêgi karbé toɲ yê are men, cêgi dasa kaŋge mera menba, bôrji ba ken bi na aŋga ken gômse hen men, ka ken li tu bôriyare sara hen a men. 26Parisiɲê woɲ ôbi tu tiɲ, pul bô dasa naɲ asêt wom sél, menba, cêgeriji kôba, ré sélé men tô.» 27«Kenbay bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, gusiɲ yi wô sarŋge wôsa ken geliɲ môɲ sa kamɲê ka bay liji bôrê nô aɲ dô gelé haji niɲba, bôrji ba, na ibé men, aŋga uyêy a yé ya hen. 28Kenbay kôba, tu ɓiɲé a ba ken li yerŋge môɲ ɓiɲé kaɲ derôre iyôŋ, niɲba, bôrŋge a ba, kena bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô men, bay bô habrê a men.» 29«Kenbay bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, gusiɲ yi wô sarŋge wôsa ken ɲan kamɲê ka bay kibi Emen men, ken ɲan sa kamɲê ɓiɲé kaɲ bay lê aŋgaɲ derôre hen dô a men. 30Aɲ ken kôl iyôŋ ba: ‹Hena na niné ya wulê wo balêrni na deriɲ bay kibi Emen hen na, na niné biɲ naɲ ci sara ré.› 31Hen iyôŋ ba, ken uwôl kwôlê sarŋge a kenbay gaŋ men, ken gel wo kené na kwôŋgê ɓiɲé kaɲ bay deré bay kibi Emen bay ka hen men. 32Dô, lêŋge hen iyôŋ yôd yôd bi gôliɲ kwo môɲêrŋge aɲ. 33Kenbay ka ken yi môɲ jênêre iyôŋ hen, ka lê iyeŋ a, kené ba erê bô tare toɲ Géhên a ba? 34Na tôri bi wo hen aɲa ené jéɲ naɲ bay kibi Emen men, naɲ bay tu melênê men, bay derê tô tôô to Emen béŋge aɲ ka deré ka pôni men, ka ɓéré ka pôni kabrê gurô men, ka yêmnê ka pôni ré tinêre bô iyéy daɲare toŋge a men, ka derê sa tê ka pôni naɲ sa iyére iyére a men. 35Aɲ bi kwôlê ré ɓu sarŋge wô kwôbri ɓiɲé kaɲ bay lê aŋgaɲ derôre wo bay na bi sa terare a na, ayiɲ tôri sa kwo Abêl ôbi lê aŋgaɲ derôre hen kwôy saɲ sa kwo Jakari woɲ kema Baraki wo na ken diri perê iyéy Emen naɲ kini bê kwôbe hen. 36Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen are bay ka kêm ka na ken li hen na, kwôliji a ɓeré sa ɓiɲé ka haw hen.» 37«Ɓiɲé ka Jérusalêm, ɓiɲé ka Jérusalêm, kenbay ka ken duu bay kibi Emen men, ken gôbe ka bay jéji legerŋge a hen, duu naɲ jerew a men hen, têê kwône en woge ené dayêŋge môɲ tôôre daɲ sa kamne tô mesérére a iyôŋ, niɲba, ken gey ré. 38Dô haw hen na, Emen a derê kôbri aɲ ɗéŋge sa iyére toŋge kôbreŋge a. 39Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, ka gelen ré niɲ kwôy wo wulêri a nêmê aɲ ka kelê iyôŋ ba: ‹Terê kibi yi sa kwo era naɲ hini Kelma hen .› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\