Matiyé 24

1Jésu so bô iyéy Emen a ɗa erê ta niɲ, menba, bay tôri uso ligiri a aɲ gili iyéy Emen to ré jibiɲ yi kêm hen. 2Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: iyére hende to ken gel kêm yi hen na, keram wôni wo a ba ta sa megari a ba naɲ, bay kêm a mêniɲ.» 3Jésu mô sa Keram wo Olibiyé, menba, bay tôri era ligiri a aɲ ɓiri ôriɲ wolé aɲ eŋriri kwôlo ɓu bôrji kôli iyôŋ ba: «Kelêni, wulê wo yôŋ a, are bay ka kêm hen ré sa ba men, mi a gelé wo herarem ré ba ɗa niɲ men, sa terare ré ta kerê niɲ ba a men.» 4Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a, ɗiba ken ɗi kwôni lamêŋge ré pa pa. 5Wôsa ɓiɲé kwône a era naɲ henen, a kelê iyôŋ ba: ‹Na nôbi a na Krist, kwo Emen dôri hen.› Aɲ bay a lamiɲ ɓiɲé kwônê. 6Ka toyé néé kumbul naɲ kwôli kumbul wo ôm ɗa, niɲba, ken ɗi tu melênê sa yerŋge a, ɗiba ken ɗi bôrŋge hare ré, wôsa are bay ka hen a sa môj môj dem, niɲba, na gerɲé wulê bi wo hen né tô. 7Tô yê pôn a lê kumbul naɲ tô yê wo ɗaŋgi men, sa iyére pôn a séɲ naɲ to ɗaŋgi men, terare a yebagiɲ naɲ sa iyére gay gay men, kurôŋ a lê kiriɲ a men. 8Niɲba, are bay ka kêm hen na, yi mega yê wo ay tô lê iyore iyôŋ.» 9«Bay a ôriɲ naɲ ken tumô kilmé bi bay ré geléŋge gusiɲ men, bay a deré ka pôni men, bay a tôrɲêŋge naɲ kiriɲ kiriɲ a men, wô kibi henen. 10Na ôbi á, ɓiɲé kwône ré ɗéɲ ayê bôô woji men, bay a pôriɲ sarji men, bay a tôrɲiɲ yirji a men. 11Bay kibi Emen kaɲ bay benare kwône a soo, aɲ bay a lamê ɓiɲé kwônê. 12Men, ɓiɲé a lê habrê sa megari a megari a kwôy wo peré wo yi bô ɓiɲé ka kwôni a hen a jalê. 13Niɲba, kwôni wo ɓu bôri iyêre kwôy deriɲ kibi ba, ôbi a gelê. 14Bay a ulê béré Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa emê iyére to derômaraŋ a hen naɲ kiriɲ kiriɲ sa terare a na, biɲ tô yê ɓiɲé kêm dema sa terare ré kerê tô.» 15«Ka gelé aŋga habiɲ ka mêne kiriɲ hen, mega wo ôbi kibi Emen Daniyêl na kôl kwôliji ca tumô ré yé kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji hen . (Kwôni wo dêŋse kwôlê bi wo hen na, bi hôn bô kwôlê bi wo hen dô.) 16Iyôŋ ba, bi ɓiɲé ka Judé ba, ge sa keram a men, 17kwôni wo mô tô tunu a nô ba, bi era ira wô erê ayê ani bô iyére tori a ré niɲ men, 18kwôni wo ɗebe bô yagê wori ba, a uɲé kini hera ira wô ayê bargay kari ré a men. 19Wulê bi wo hen na, bô emê wo dami a lê yébé kaɲ bay kwoo men, ka kamniji yi kuba ba ya tô hen a men. 20Uwôlêŋge Emen bi wulê bi wo ka geriɲ hen na, bi yi naɲ terbére a ré men, naɲ sa sa merê ta a ré a men. 21Wôsa wulê bi wo hen na, bô emê wo ɓiɲé a uɲé hen na, na bô emê wo dami wo kwôni gel sa pôn né ayiɲ tôri wo tô terare na ɗiɲ kwôy kemnêŋ men, kwôni a herê gelé bô emê bi wo hen iyôŋ ré niɲ a men. 22Wôsa hena Emen henaŋ ré kôl ɗiré jô kibi wulê bi wo hen ta ré na, kwôni pôn nêŋ iyôŋ wo henaŋ ré gelê ba ré naɲê, niɲba, wô kibi ɓiɲé ka Emen ka ôbi tôrji hen na, ôbi ré jerê kibi wulê bi wo hen ta hen. 23Iyôŋ ba, hena kwôni ré kelêŋge Krist, kwo Emen dôri hen ré na na ley, ré na yaŋ ley na, ken bi bôrŋge sa kwôlê wori a ré. 24Wôsa Kristɲê kaɲ bay benare hen naɲ bay kibi Emen kaɲ bay benare hen a soji aɲ a lê aŋgaɲ gelé naɲ kaɲ giɲê ka ɗê kiriɲ wô lamiɲ ɓiɲé men, ɓiɲé ka Emen kôba, bay a masê wo ciré lamêji a men. 25Iyôŋ ba, ken toy, en kelêŋge kwôliji ca tumô niɲ.» 26«Hena bay ré kelêŋge Krist, kwo Emen dôri hen na derô gwôlê na, ba ken ô ré men, ôbi ré na bô ira na kôba ken bi bôrŋge sara ré a men. 27Wôsa mega wulaɲê emen hena si tô emen aɲ ô kwôy si kini kuriɲay tare a iyôŋ hen na, wulê wo nôbi Kema Gawra na saɲ hen kôba, a yé na hen iyôŋ men. 28Na kiriɲ ka temay are yi ya hen a, dunu ré daɲ ya men.» 29«Cêgi bô emê bi wo kêm hen na, tare to tay a berarê kiriɲ ré niɲ men, geserê a ené ré niɲ men, têbêŋne a heriɲ ta men, aŋgaɲ néé ka derômaraŋ a a yebagiɲ tiɲ a men. 30Kiriɲ bay ka hen na, aŋgaɲ gelé kaɲê nôbi Kema Gawra a gelé yirji derômaraŋ a aɲ tô yê ɓiɲé ka sa terare a na sômnê men, menba, bay a gelen nôbi Kema Gawra hera perê kiriɲ ka geri a naɲ néé wo dami men, damɲare to dami a men . 31Kiriɲ bay ka hen na, ôbi a jé manê kari ka derômaraŋ a naɲ buruɲju to iyel damaŋ dayrê sa ɓiɲé kari ka ôbi tôrji ka sa terare a na kêm aɲ kiriɲ ka a baa ba naɲ.» 32«Ayêŋge tôgôre ken gengiɲ kiriɲ, kiriɲa tôgôre jubu aɲ libé hen na, ken kôl kami emen ré ba ɗa niɲ. 33Kenbay kôba, kiriɲa ken gel wo are bay ka kêm hen sa niɲ na, ken hôn wo nôbi Kema Gawra ené ɗa kibi geré niɲ. 34Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, gawrê ka haw hen na, ka pôni a ba geɲ kiriɲa are bay ka hen a saɲ. 35Derômaraŋ naɲ sa terare a naɲê niɲba, kwôlê wuɲê na, a naɲê ré kwôy.» 36«Kwôlo gengiɲ sa wulêri naɲ tayriri na, kwôni pôn nêŋ iyôŋ hôn né men, manê ka derômaraŋ a hôn né men, Kema kôba hôn né a men, niɲba, na Ibari pôn nêŋ hari a henê mera. 37Aŋga na li are bô wulê wo Nowé a hen na, a yé na hen iyôŋ hende to hen wulê wo nôbi Kema Gawra na heraɲ hen. 38Wôsa pa dema kami bélem na ré ay kiriɲ tô na, ɓiɲé na ôm men, na yi men, na eŋgeji yébé men, eŋgiɲ kamniji yébé men, hen iyôŋ kwôy wulê wo Nowé siɲ bô bato tori a. 39Bay erem sa ani a ré kwôy, kwôy wo kami bélem sa derji kêm aɲ, a yé na mega bi wo hen iyôŋ wulê wo nôbi Kema Gawra na heraɲ. 40Ɓiɲé wôô a ɗebé bô yagê ba, bay a ayê kwo pôn aɲ, bay a ɗéɲ kwo pôni men. 41Yébé wôô a ɗebé uwoyé kuré menba, to pôn a ayiɲ menba, to pôni a ba tôŋ. 42Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a, wôsa ken hôn wulê wo Kelma woŋge a saɲ hen né. 43Ken hôn, hena ôbi iyéy iyére henaŋ ré hôn wulê wo gemsa ré saɲ ba, ôbi henaŋ né merê sa têri a ɗiba gemsa henaŋ né gemsêri ré. 44Kenbay kôba, ken mô sa têrŋge a, wôsa ken hôn, nôbi Kema Gawra na sa naɲ wulê wo ken bi bôrŋge sara hen né.» 45«I a na mana woɲ ôbi bê kwôlê men, ôbi tu melênê a men ba? Na kwo ôbi iyéyri a ɗiri ré bô sa ari uɲéri men, sa bay jé kari men, ré biji emê wo sa pôn pôn kêm naɲ wulêri men, tayriri men ba? 46Yi derê yi wô sa mana bi wo hen wo ôbi iyéyri sa aɲ uwoɲni li jé wori bi wo hen iyôŋ. 47Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, ôbi a ɗiri berê sa ari uɲéri kêm. 48Niɲba, hena ôbi ré na mana wo habiɲ aɲ erem iyôŋ ba: ‹Ôbi iyéyren ba aɲê tô.› 49Aɲ sê megêri bay jé bay ka hen men, ôm men, yi naɲ bay kwoyé a men. 50Ôbi iyéyri a sa naɲ wulê wo ôbi ɓu sa têri ré hen. 51Aɲ ôbi a liri ɓisiɲne men, a gili gusiɲ a men mega wo bay giliɲ bay kelê kwôlê kibriji wôô wôô gusiɲ hen iyôŋ. Kiriɲ bay ka hen na, ɓiɲé a sômnê ya men, a emnê kaɲniji mêêrê mêêrê ya a men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\