Matiyé 26

1Kiriɲa Jésu dô kwôlê wori bi wo hen kô niɲ menba, ôbi kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: 2«Ken hôn wo geserê Pak ré ba na wulê wôô mera. Sa hende to hen na, bay a ɓeren nôbi Kema Gawra bé aɲ bay a erê ɓéren sa gurô tagelê.» 3Menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê ka Israyêl daɲji iyé dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe Kayib a. 4Bay woge gwosore toɲ ɓeriɲ Jésu jegê aɲ ciré diri. 5Niɲba, bay kôl bi ciré ɓiri bôb naɲ sa geserê Pak ré, wô wo ɓiɲé ma ré liɲ kwôlê naɲ ci. 6Jésu mô Bétani a iyé Simô wo terbare liri hen menba, 7iyore to pôni eraɲ naɲ ider wo garari mê bô murda wo bay li naɲ albatre hen kôbre a. Hende usoɲ ligi Jésu a aɲ sa wuseri sari a kiriɲa bay mô tôŋ kibi emê a hen. 8Kiriɲa bay tôri gel hen iyôŋ menba, bôrji tarji aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Wô mi a hende ré mêne ider bi wo garari mê hen, hen iyôŋ ba? 9Ré nana keléɲ ba nana uɲé lari mê aɲ céɲ bay nimré ré ba?» 10Jésu hôn ermé woji bi wo hen menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Wô mi a kené dôyrê iyore hende to hen iyôŋ ba? Aŋga hende lên hen na, na aŋga dôri. 11Bay nimré ba, a merê naɲ ken sa pôn pôn, niɲba, nôbi ba, na merê naɲ ken naɲ wulê wulê ré. 12Ider wo hende bên san a hen na, na wo bi bay ré sa emen.» 13Menba, ôbi hô kôlji iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, naɲ kiriɲ kêm sa terare a na ka bay a ulê béré Kwôlo Dôri ya hen na, bay a derê kwôli aŋga iyore hende to hen li hen ermiɲ sara.» 14Ôbi tô Jésu wo pôni perê ka môj kibi wôô hen hini na Judas Iskariyôt, ôbi ô uɲé damné kaɲ bay bê kwôbe 15aɲ kôlji iyôŋ ba: «Hena ené ay sa Jésu béŋge ba, na mi a kené ben ba?» Menba, bay biri selé tôre subu. 16Ayiɲ tôri wulê bi wo hen na, Judas woge geré wo ɗiré ayiɲ sa Jésu biɲ damné kaɲ bay bê kwôbe. 17Wulê woɲ ayê tô lê geserê mapa wo wubere naɲ bô hen na, bay tô Jésu era sa eŋgeriri iyôŋ ba: «Na yôŋ a jeré gey bi niné ô ɓerem sa tê lê geserê Pak ya ba?» 18Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Erêŋge derô ira iyé kini a aɲ ken kôli iyôŋ ba: ‹Rabi, kôl iyôŋ ba: «Wulê wuɲê ba ɗa niɲ, aɲ nôbi naɲ bay tôn niɲa lê geserê Pak iyére tom a.» › » 19Bay tô Jésu li na mega bi wo ôbi ré kelaji hen iyôŋ menba, bay ɓu sa tê Pak ya. 20Kiriɲa tare kuriɲ niɲ menba, Jésu mô tôŋ kibi emê naɲ bay tôri ka môj kibi wôô hen. 21Kiriɲa bay ôm emê môriɲ hen iyôŋ menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, kwôni wo pôni perêrŋge a hen a sa ayê san.» 22Bay kêm bôrji mêne damaŋ menba, i i ba eŋgeriri iyôŋ ba: «Kelma, na nôbi ɓa? Kelma, na nôbi ɓa?» 23Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Na kwo ré dôbe kôbri naɲ en bô gwore a hen, ôbi a ayê san . 24Na tiri, nôbi Kema Gawra na erê, na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a gengiɲ san hen iyôŋ. Niɲba, bô emê a kuriɲ sa kwôni wo ay san nôbi Kema Gawra hen. Bay henaŋ ré yêri ré kôba ré dô sôŋ.» 25Judas wo a sa ayê sa Jésu eŋgeriri iyôŋ ba: «Rabi, na nôbi ré rê?» Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na tiri na jôbi.» 26Kiriɲa bay mô ômji emê menba, Jésu ay mapa aɲ tô kibri sara menba, ɓiilê aɲ biɲ bay tôri aɲ kôlji iyôŋ ba: «Eŋgéŋge ken ôm ôbi yi mega kurôŋgi yen iyôŋ.» 27Men, ôbi hô ay gwoy care toɲ yê tiɲaɗor aɲ liɲ Emen dosé, aɲ ôbi biji aɲ kôl iyôŋ ba: «Eŋgéŋge ken yi pôn pôn kêm.» 28Aɲ ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kwo nà ná, yi môɲ kwôbren woɲ biɲare wo biɲ tôŋ wô kibi ɓiɲé kwône aɲ bi têriɲ toji ré dôriɲ sarji a. 29En kelêŋge, na hô yê care toɲ yê tiɲaɗor hende to hen ré niɲ, kwôy wulê wo na sa yiɲ to kôrbi naɲ ken bô emê iyére to Iban a.» 30Kiriɲa bay kebe kurôŋ menba, Jésu naɲ bay tôri ôrji sa Keram wo Olibiyé. 31Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Bô yoyre to kemnêŋ hen na, kenbay kêm ka ɗén aɲ wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Na deré ôbi abê gamgê menba, bay a useriɲ kêm .› 32Niɲba, cêgê menba, kiriɲa na jê sé kamɲê na, na erê tumôrŋge a Galilé a.» 33Menba, Piyêr kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kiriɲa megên kêm a ɗém aɲ ba, nôbi na ɗém aɲ né.» 34Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kôlem hen, bô yoyre to kemnêŋ hende to hen na, pa dema kura ré yelé tô ba, já uwôserê têê subu jeré hônen né.» 35Niɲba, Piyêr hô kôli iyôŋ ba: «Hena ré na wo ené ma naɲ ju kôba, na kelê ené hônem né ré.» Menba, bay tôri kêm kôl mega wo Piyêr kôliɲ hen iyôŋ men. 36Menba, Jésu ôriɲ naɲ ci kiriɲ ka bay uwôgeji Gêtsémané hen, aɲ kôlji iyôŋ ba: «Merêŋge tôŋ na, aɲ nôbi na derê tôn wolé erê uwôlê Emen.» 37Jésu ôriɲ naɲ si Piyêr naɲ kam Jébédé ka wôô hen naɲ ɗi. Menba, tiri li ɲa men, ôbi aŋge damaŋ. 38Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Tun li ɲa môɲ teré dun iyôŋ, merêŋge na, aɲ ken yi kum né.» 39Jésu dô tôri dê wolé menba, jubu gubari diɲ kwini tôŋ aɲ uwôl Emen iyôŋ ba: «Iban, hena ré yi iyeŋ ba, ju ɗi gusiɲ hende to hen lên né. Hen iyôŋ hari kôba, ju li bô geyé wom, ɗiba bô geyé wuɲê nôbi ré.» 40Ôbi bulo hera ligi bay tôri a, menba, uwoɲji tô kum a. Menba, Jésu kôliɲ Piyêr ba: «Ken mô tu geɲ naɲ en sem iyôŋ né ba? 41Merêŋge tu geɲ aɲ ken uwôl Emen bi kené heriɲ bô aŋgaɲ lamê ré. Ken gey merê tu geɲ haŋge niɲba, na néérŋge a nêmê ré ɗi.» 42Jésu hô dô tôri wolé dê aɲ jôgiɲ têê wôô wori aɲ uwôl Emen kôl iyôŋ ba: «Iban, hena ré yi iyeŋ ba, ju ɗi gusiɲ hende to hen lên né. Hen iyôŋ hari kôba, ju li bô geyé wom ɗiba, bô geyé wuɲê nôbi ré.» 43Ôbi hô bulo hera menba, uwoɲji tô kum a wôsa bay nêm merê geɲ né. 44Ôbi hô dô tô wolé aɲ uwôl Emen wo jôgiɲ têê subu aɲ na kwôlo ôbi ré kôl tumô hen a ôbi ré hô kôl sôŋ. 45Ôbi hera ligi bay tôri a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Yéŋge kum aɲ ken dô bul haŋge niɲ. Kô niɲ. Tayriri sa wo bay a uwôlen nôbi Kema Gawra kôbi bay têriɲ a niɲ. 46Henaŋge ta, na erêŋge gel, ôbi ayê san biɲ ɓiɲé bi, sa niɲ.» 47Kiriɲa Jésu iyêl ba ya tô hen iyôŋ menba, Judas ôbi tô Jésu wo pôn perê ka môj kibi wôô hen so naɲ kwônê ɓiɲé ka ôriɲ naɲ yebere toɲ kaskar men, ka naɲ kwore a men. Na damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay sa Jubɲê a joji. 48Judas woɲ ôbi ayê sa Jésu hen, ré kelaɲ kwônê ɓiɲé bay ka hen iyôŋ ba: «Kwôni wo na ibé tô mari liri dosé hen na, na ôbi a kené ɓiri.» 49Kiriɲa bay sa niɲ menba, Judas era ligi Jésu aɲ kôl iyôŋ ba: «Dosé tom Rabi.» Menba, ôbi ibe tô maa Jésu. 50Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Melaɲnen, aŋga ju era wô lê hen na, ju li mera.» Menba, kwônê ɓiɲé bay ka hen selam Jésu ɓu. 51Menba, ôbi tô Jésu wo pôni perê ka ɗebu naɲ ɗi hen, dô yebere toɲ kaskar tori aɲ diɲ maa mana wo dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe jô. 52Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Dôbe yebere tom toɲ kaskar hôriɲ bô iyéyrere a wôsa ɓiɲé ka pô yibiɲê kaɲ kaskar ba, na temay yebere toɲ kaskar a bay ré ma men, 53ju hôn wo henaŋ ené eŋgeriɲ Iban ba, ôbi henaŋ ré ben asgarɲê nêmê sak tôre jurgem kibi wôô kiriɲ bay ka nana ɗibiɲ hen né ba? 54Hena henaŋ ré na hen iyôŋ ba, kwôlo yi bô magtubu to Emen a to kôl iyôŋ ba: Ré na hen iyôŋ, a ré liɲ hen ba, ariri henaŋ ré liɲ na iyeŋ iyeŋ ba?» 55Jésu kôliɲ kwônê ɓiɲé bay ka hen iyôŋ ba: «Ken eraɲ naɲ si yebere toɲ kaskar men, kwore men kôberŋge a wô ɓerenare mega wo kené kena ɓeré na gemsa iyôŋ. En mô perêrŋge a na sa pôn pôn giliɲ ɓiɲé are derô haba wo iyéy Emen a hen ba, na ken era sa ɓeren ré wô mi ba? 56Niɲba, yi hen iyôŋ bi kwôlo bay kibi Emen na li bô magtubu to Emen a hen na, bi ariri ré liɲ.» Menba, bay tôri kêm gerji ɗiri aɲ. 57Bay ɓeré Jésu bay ka hen ôriɲ naɲ ɗi tumô Kayib a wo na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe hen. Kiriɲ bay ka hen na, bay derê tô tôô to Emen naɲ surɲê ka Jubɲê kôba, daɲji ya men. 58Piyêr ô tô Jésu a tôŋ tôŋ kwôy ôriɲ karaŋ derô haba wo dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe a, aɲ ô merê naɲ bay gemé kibi iyé dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe bi wo hen aɲ ɗiré gelé aŋga bay ré lê. 59Damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ Sanédrên kêm woge geré wo ciré ɗiri kwôlo dami sari a aɲ ciré deriɲni. 60Ɓiɲé kwône era sa pôy kwôlê ɗiri sari a, niɲba, bay uwôɲ kwo nêm deréri ré. Ka pôni wôô era cêgê aɲ 61kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen kôl iyôŋ ba: Ɗiré té iyéy Emen hen aɲ ɗiré hô ɗé hôriɲ sa subu dêj.» 62Menba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe hena ta, aɲ kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Ju uwôl kwôlê sa kwo gawrê bay ka hen kôl gengiɲ sam hen né ba?» 63Niɲba, Jésu uwôli kwôlê wôni sara ré. Menba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe bi wo hen kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «En uwôlem naɲ hini Emen woɲ ôbi merê tu geɲ hen, bi jeré kelêni na ba, ju na Krist, kwo Emen dôri hen wo na Kemari bi ba?» 64Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Ôbi a jeré kôl kem a hen. En kelêŋge ka sa gelen nôbi Kema Gawra na merê sa kôbi gusurô wo Emen woɲ ôbi néé a a men, na bulo hera perê kiriɲ ka geri ka derômaraŋ a men .» 65Menba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe yêgerê bargay yiri a aɲ kôl iyôŋ ba: «Ôbi tiiré Emen ôm hen iyôŋ niɲ menba, ken kôl nana hô gem na i ré kelêna kwôli sôŋ ba? Mega ken toy tiiré wo ôbi tiiré Emen ôm hen niɲ na, 66Kwôli mi a kené erem niɲ ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Ôbi na kwoɲ deré.» 67Kiriɲ bay ka hen na, bay tibriri kalê tiri a men, ka pôni esuge kôbriji cibiɲni men, ka pôni sê tô mari a men. 68Aɲ bay kôli iyôŋ ba: «Krist, kwo Emen dôri hen li yem môɲ ôbi kibi Emen iyôŋ aɲ ju kelêni na i a dêm hen ba?» 69Kiriɲ bay ka hen na, Piyêr mô nô derô haba menba, hende jé to dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe to pôni uso ɗa ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Jôbi kôba, na ju ô naɲ Jésu wo Galilé bi wo hen ré ba?» 70Niɲba, ôbi uwôser tu ɓiɲé a kêm kôl iyôŋ ba: «Kwôlo mu kôl hen na, en hôn né.» 71Ôbi hena ô si kibi geré iyôŋ menba, hende jé to ɗaŋgi gili aɲ kôliɲ ɓiɲé ka ɗebe ya hen iyôŋ ba: «Gawra wo na, kôba na ô naɲ Jésu wo Najarêt bi wo hen men.» 72Menba, Piyêr hô uwôser desiɲ yiri kôl iyôŋ ba: «En hôn gawra bi wo hen né.» 73Sem cêgê menba, ɓiɲé ka ré mô ya hen usoji ligi Piyêr a aɲ kôli iyôŋ ba: «Jôbi kôba, ju na kwo ɓiɲé bay ka hen men, wôsa kwôli kelêrem gel wo jeré na kwoji.» 74Menba, Piyêr dusu yiri kôl iyôŋ ba: «En hôn gawra bi wo hen né. A hena ené kôl benare ba, bi Emen deren.» Kiriɲ bay ka hen menba, kura yel men. 75Menba, bô Piyêr jibri sa kwôlo Jésu na kôli kôl iyôŋ ba: «Já uwôserê jeré hônen né têê subu dema kura ré yilé tô hen.» Menba, ôbi si nô aɲ sôm ɓugerôg ɓugerôg.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\