Matiyé 27

1Tô kiriɲ cud menba, damné kaɲ bay bê kwôbe kêm naɲ surɲê daɲji aɲ gengiji kwôli deré Jésu. 2Bay bi bay harêri aɲ ôriɲ naɲ ɗi ô biɲ Pilat ôbi emê sa iyére woɲ Rômê. 3Kiriɲa Judas wo ay sa Jésu hen gel wo bay uwôl kwôlê sa Jésu a hen iyôŋ menba, bôri tari sa aŋga ɗiré li hen menba, ôbi heraɲ naɲ selé to tôre subu hen biɲ damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê hôriɲ, 4aɲ kôlji iyôŋ ba: «Ayê wo en ay sa kwo li ani ré hen na, en li na têriɲ hen.» Menba, bay kôli iyôŋ ba: «Na kwôlê wom jôbi ɗiba kwo hen dôlêni nibay ré.» 5Judas bêɲ selé hende to tôre subu hen bô iyéy Emen a aɲ si ô ulê gaŋne diriɲ yiri. 6Damné kaɲ bay bê kwôbe pô selé hende to hen, aɲ kôlji iyôŋ ba: «Selé to na na, dé wo nana bi bô magela wo yi naɲ jeŋgêri hen né, wôsa na lari kwôbe.» 7Kiriɲa bay nariɲ kwôlê sara menba, bay genge ciré keliɲ kiriɲ ka gawra woɲ ôbi jibé hen, aɲ bi ré yi sa kamɲê kergê. 8Ôbi a bay ré uwôge kiriɲ bay ka hen, kiriɲ kaɲ kwôbe kwôy kemnêŋ kemnêŋ hen. 9Na ôbi á, kwôlo ôbi kibi Emen Jérémi na kôl hen, ariri ré liɲ. Ôbi na kôl iyôŋ ba: «Bay pô lari tôre subu aɲ lari bi wo hen, na kwo kam Israyêl biɲ sara wô kiliɲni. 10Aɲ bay keliɲ kiriɲ ka gawra woɲ ôbi jibé hen, mega wo Kelma na ayiɲ tôô ben hen iyôŋ .» 11Kiriɲa bay ôriɲ naɲ Jésu tumô ôbi emê sa iyére Pilat a, menba, ôbi eŋgeriri kôl iyôŋ ba: «Ju na kelma ôbi emê sa iyé Jubɲê bi ba?» Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Jôbi a kelê hen.» 12Kiriɲa damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê pôy kwôlê ɗiri Jésu sari a hen iyôŋ na, ôbi uwôlji kwôlê wôni sara ré. 13Menba, Pilat kôli iyôŋ ba: «Ju toy kwôlo bay pôy kêm bêm sam a hen né ba?» 14Niɲba, Jésu uwôli kwôlê wôni pôn nêŋ iyôŋ sa kwo bay pôy ɗiri sari a hen né. Menba, tini kelma ge kay damaŋ. 15Elê elê naɲ sa geserê Pak ba, ôbi emê iyére ôriɲ naɲ hara woɲ ulê daŋgay wo gawrê gey hen pôn ta ta. 16Wulê bi wo hen na, Barabas na daŋgay wo hini ôm gaɲ. 17Menba, Pilat eŋgeriɲ ɓiɲé iyôŋ ba: «Na i a kené gey bi ené uwôli ta béŋge ba? Barabas laba Jésu wo bay uwôgeri Krist hen ɗi ba?» 18Wôsa ôbi hôn wo ré na terbére a ré liji aɲa bay ré ɓeriɲ Jésu bi hen. 19Kiriɲa Pilat ba kini jerê kwôlê a tô menba, tamni jé kwôli iyôŋ ba: «Jôbi ju jô kwôlê sa gawra woɲ derôre bi wo hen na ré, wôsa yoyre hen na, wônê gelen gusiɲ gaɲ gengiɲ sari.» 20Damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê gwôsiji ɓiɲé bi ré eŋgere bi ôbi emê sa iyére ré uwôl Barabas ta, aɲ Jésu a ré diri ɗi. 21Ôbi emê sa iyére kôlji iyôŋ ba: «Daŋgayɲê ka wôô na na, na kwo yôŋ a kené gey bi ené uwôli ta béŋge ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Uwôl Barabas ta ɗi.» 22Ôbi emê sa iyére Pilat hô eŋgereji iyôŋ ba: «Jésu wo bay uwôgeri Krist hen ba, en liri iyeŋ ba?» Menba, bay kêm uwôli sara iyôŋ ba: «Ɓééri sa gurô tagelê béni.» 23Ôbi emê sa iyére hô eŋgereji iyôŋ ba: «Na mi ka habiɲ a ôbi ré li ba?» Menba, bay kêm kôl kaŋ ta iyôŋ ba: «Ɓééri sa gurô tagelê, ɓééri sa gurô tagelê.» 24Pilat bô wo ɗiré nêm lê ani ré niɲ men, heragê kôba ôm gaɲ a men na, ôbi ay kam piliɲ kôbri tu ɓiɲé kêm aɲ kôl iyôŋ ba: «En naɲ tô bê kwôbri gawra woɲ derôre bi wo hen a, na kwôlê woŋge kenbay haŋge niɲ .» 25Menba, bay kêm uwôli sara iyôŋ ba: «Bi kwôbriri ɓu sarni naɲ sa kwôŋgêrni.» 26Menba, Pilat uwôl Barabas ta, menba, ôbi bi bay yêmnê Jésu naɲ tinêre aɲ nôgiri biɲ asgarɲê bi ré ô ɓééri haji niɲ. 27Asgarɲê ka ôbi emê sa iyére ôriɲ naɲ Jésu kini merê ôbi emê iyére a, aɲ asgarɲê kêm ka bô ira hen na, méérji Jésu ta kumôj. 28Aɲ, bay tô bargay kari yiri a aɲ, aɲ dôbri bargay ka dami ka sêy ka ɓiɲé ka damné hen yiri a. 29Men, bay gaa jabga woɲ kenare naɲ gesem dôbri sari a men, bay dôbri celaŋ woɲ kenare kôbri woɲ gusurô aɲ cibiji gubarji tôŋ tumôri a aɲ bay ayrêri kôl iyôŋ ba: «Nini lêm dosé, kelma wo Jubɲê.» 30Men, bay tibiri kalê tiri a men, bay dô celaŋ woɲ kenare bi wo kôbri a hen, sêɲ sari a men. 31Kiriɲa bay sili hen iyôŋ niɲ, menba, bay dô bargay ka bay ré dôbri yiri a hen aɲ aɲ hô tôbri kari hôriɲ aɲ ôriɲ naɲ ɗi ciré erê ɓééri sa gurô tagelê haji niɲ. 32Kiriɲa bay so nô naɲ derô iyére menba, bay uwôɲ Simô wo na gawra wo Sirên hen, bay ɓiri ereŋ biri ay gurô tagelê wo Jésu. 33Kiriɲa bay ô biɲ kiriɲ ka bay uwôgeji Gwôlgwota hen, bôri na ibé sa gawra hen. 34Kiriɲ bay ka hen na, bay biɲ Jésu care to poliɲ naɲ aŋga ɗaɲ bi ré yi, kiriɲa ôbi yi gel menba, ôbi kaɲ. 35Aɲ bay ɓééri sa gurô tagelê. Kiriɲa bay ɓééri sa gurô tagelê kô niɲ menba, bay pô bargay kari céɲji naɲ geré wo jalaw terê . 36Menba, bay mô gemni haji niɲ. 37Bi ɓiɲé ré hôn wô mi a bay ré diri ba na, bay li are di sa gurô ta sari a kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen, na Jésu kelma wo Jubɲê.» 38Men, bay ɓére bay bô habrê ka pôni wôô naɲ Jésu, kwo pôni sa kôbri maa men, kwo pôni sa kôbri gusurô men . 39Ɓiɲé ka ô tô geré hen na, bay tiiré Jésu men, bay li sarji ômiɲ ya ya 40aɲ kôl iyôŋ ba: «Jôbi wo na ju kôl jeré téé iyéy Emen aɲ jeré hô ɗé hôriɲ sa subu dêj hen na, gôliɲ naɲ yem ta. Hena jeré na kema Emen ba, ju herbo tôŋ sa gurô tagelê niɲa gelé .» 41Damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen naɲ surɲê kôba sili kôl iyôŋ ba: 42«Ôbi gôliɲ naɲ ɓiɲé menba, nêm gôliɲ naɲ yiri ré, hena ôbi ré na Kelma wo Israyêl ba, bi dera yiri tôŋ sa gurô tagelê pa dema niné bê bôrni sari a. 43Ôbi bi bôri sa Emen, aɲ kôl ɗiré na kema Emen. A hena Emen ré geyri ba, bi sa dôri uwôl ta hari niɲ .» 44Bay bô habrê ka bay ɓéérji sa gurô tagelê kwari hen kôba tiréri hen iyôŋ men. 45Ayiɲ tôri tu tare kwôy tare to yébé ayiɲ sa tôɲne ta hen na, kiriɲ hendu sa terare a na kêm. 46Naɲ tare hende to yébé ayiɲ sa tôɲne ta hen, menba, Jésu jô gura wo dami kôl iyôŋ ba: «Eli, Eli lema sabaktani.» Bôri na: «Emen wuɲê, Emen wuɲê wô mi a jeré ɗén aɲ hen iyôŋ ba? » 47Ɓiɲé ka pôni ka ɗebe ya hen na, kiriɲa bay toy tôri hen iyôŋ, menba, bay kôl iyôŋ ba: «Ôbi uwôge Eli.» 48Kwo pôni ô lew ô ayê kibi bargay dôbê bô kam tiɲaɗor ka bay uwôgeji binêger hen, aɲ dôbe kibi gurô aɲ eraɲ sa dôbri kibri a, bi ré yi. 49Menba, ka pôni kôli iyôŋ ba: «Ɗi jan, naa gelé na ba, Eli a sa gôliɲ naɲ ɗi ba?» 50Menba, Jésu hô dô gura wo dami menba, kibri wôm hari niɲ. 51Kiriɲ bay ka hen, menba, bargay ka bay ha jôriɲ bô iyéy Emen hen na, yêgiɲ derôre a wôô ayiɲ tôri ta kwôy uwôl tôŋ men, sa terare yebagiɲ men, keram wayriɲ a men. 52Kamɲê wayriɲ aɲ ɓiɲé kaɲ bay lê aŋgaɲ derôre tu Emen a ka na ma hen na, ji si kamɲê. 53Kiriɲa bay so bô kamɲê hen iyôŋ menba, cêgi jê sé wo Jésu a ná, bay ô derô iyére to yi naɲ jeŋgêre to na Jérusalêm hen, aɲ ɓiɲé kwône gilji hôn. 54Dami wo asgarɲê naɲ asgarɲê ka ré ɗebe wô gemé Jésu hen, gel sa terare to yebagiɲ hen men, are kêm ka li are hen a men na, harê liji damaŋ aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen na, na Kema Emen bi tiri a men.» 55Kiriɲ bay ka hen na, yébé ka pôni kwône ka na ô naɲ Jésu hen kôba, ɗebe ya sêd wolé gel are bay ka hen men. Na bay a na lêrê jé biri hen kiriɲa ôbi na ayiɲ tô jé wori Galilé a kwôy saɲ nà hen. 56Perê yébé bay ka hen na, na si Mari to Magdala naɲ toɲ yoo si Jak naɲ Josêp men, yoo kam Jébédé a men. 57Pa dema tare ré ta kuriɲ na, gawra woɲ ôbi uɲé wo bay uwôgeri Josêp, ôbi na gawra wo Arimaté. Ôbi na na ôbi tô Jésu men. 58Ôbi ô uɲé Pilat aɲ eŋgeriri temay Jésu, menba, Pilat ay tôô bi bay ré ɗiri ré ay. 59Josêp ay temay Jésu aɲ lêgere naɲ kibi bargay ka bôri ka kôrbi a. 60Aɲ ôriɲ emé bô kamɲê kari kaɲ yiri ka ôbi bi bay kerge haw bô keram a aɲ ôbi gereŋge kulmaŋ keram wo dami ɗé kibi a aɲ ô hari niɲ. 61Mari to Magdala naɲ to pôni hen môrji wor kwiniji si sa kamɲê iyôŋ. 62Cêgi ɓeré sa têê sa merê ta a hen, menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ Parisiɲêɲê ôrji ô uɲé Pilat. 63Aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, bôrni jibéni sa kwôlo ôbi benare bi wo hen na kôl kiriɲa ôbi na baɲ ta tô hen, ôbi na kôl iyôŋ ba: ‹Sa wôô, subu tori menba, na jê sé kamɲê.› 64Iyôŋ ba, ay tôô bi bay gem sa kamɲê kwôy wulê subu, wô wo bay tôri maa sa derêri ôriɲ, aɲ a kelê ôbi a ré jê sé kamɲê hen, menba, kwôlê woɲ benare bi wo hen, a emê ɗê kwo tumô hen aɲ sôŋ.» 65Menba, Pilat kôlji iyôŋ ba: «Geléŋge, en béŋge asgarɲê hen, erêŋge ken ô gemé mega wo ken geyiɲ hen iyôŋ.» 66Menba, bay ô seriɲé kibi kamɲê bay ka hen ta, aɲ ɗi asgarɲê mô gem haji niɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\