Matiyé 28

1Cêgi sa merê ta a naɲ sa demas naɲ tô kiriɲ kiriɲa kiriɲ ba hendu ɗurum ɗurum tô menba, Mari to Magdala naɲ to pôni hen eraji sa kamɲê ciré sa gelé. 2Kiriɲ bay ka hen menba, terare yebagiɲ deɲ deɲ wôsa mana wo Kelma hena derômaraŋ a herbo era sa gerŋge kulmaŋ keram wolé aɲ ɗay mô sara. 3Yiri jeraɲnê mega wulaɲê emen iyôŋ men, bargay kari kôba, bôrê môɲ wôbgê iyôŋ a men. 4Kemnare li asgarɲê kaɲ bay gemé sa kamɲê hen, aɲ bay wuderé jag jag aɲ bay yi mega temay ɓiɲé iyôŋ. 5Mana wo Emen kôliɲ yébé bay ka hen iyôŋ ba: «Kemnaŋge ré, en hôn wo kené woge na Jésu wo bay na ɓééri sa gurô tagelê hen. 6Ôbi naɲ na, ôbi ji si kamɲê mega wo ôbi na kôliɲ hen iyôŋ. Eraŋge ken sa gel kiriɲa bay na uwôliɲni ya hen. 7Aɲ ken ô lew ô kôliɲ bay tôri wo ôbi ré ji si kamɲê, aɲ ré ô tumôrŋge a Galilé yaŋ niɲ aɲ na yaŋ a kené erê geléri. Ôbi a, ené kelêŋge hen.» 8Yébé bay ka hen henaji sa kamɲê gerji naɲ kemnare men, naɲ yi derê men, ô kôliɲ bay tô Jésu kwôlê bi wo hen. 9Menba, Jésu jô kwiniji aɲ kôlji iyôŋ ba: «En lêŋge dosé.» Menba, bay uso ɗa ligiri a ɓu têri aɲ heramiri. 10Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Harêŋge ré, erêŋge ken ô kôliɲ yênên ré ôrji Galilé wôsa na yaŋ a bay ré sa gelen.» 11Kiriɲa yébé bay ka hen, baa tô geré tô menba, asgarɲê ka ré gem sa kamɲê hen, ka pôni heraji perê ira sa ô kôliɲ damné kaɲ bay bê kwôbe kwôli are bay ka ciré gelo hen. 12Damné kaɲ bay bê kwôbe uwôge surɲê aɲ daɲji aɲ gengeji bi ciré biɲ asgarɲê bay ka hen lari mê. 13Aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Kelêŋge iyôŋ ba, bay tôri ré era yoyre sa gômse temayri ôriɲ kiriɲa nini ba tô kum a tô hen. 14A hena ôbi emê sa iyére ré toy ba, niɲa henê kwôlo niɲa kôli aɲ niɲa derêŋge kibi kwôlê a seŋge.» 15Asgarɲê bay ka hen, eŋge lari bi wo hen, aɲ kôlji na mega bi wo bay ré kelaji hen iyôŋ. Aɲ kwôlê bi wo hen ôm naɲ kiriɲ kiriɲ perê Jubɲê kwôy kemnêŋ kemnêŋ. 16Bay tô Jésu ka môj kibi pôn hen, ôrji Galilé sa keram wo Jésu gelji hen. 17Kiriɲa bay gel Jésu menba, bay heramiri, niɲba, ka pôni meremné bôrji a. 18Menba, Jésu uso ɗa ligirji a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Emen ben néé woɲ gôliɲ sa aŋga sa terare men, sa ka derômaraŋ a a men. 19Erêŋge yi tô yê ɓiɲé ka sa terare a na kêm aɲ ken beléŋgeji bi bay yi bay tôn aɲ ken liji batêm naɲ hini Iba ɓiɲé men, hini Kemari men, hini Tunu toɲ hendi bô bôrê a men. 20Aɲ ken gelji bê kwôlê sa are kêm ka na en ayiɲ tôô béŋge a hen. Aɲ ken hôn wo ené baa naɲ ken naɲ wulê wulê kwôy wo tô terare a kerê.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\