Matiyé 3

1Wulê bi wo hen na, Ja ôbi lê batêm so derô gwôlê wo Judé aɲ uwôl béré kôl iyôŋ ba: 2«Beléŋge cêgerŋge biɲ têriɲ toŋge wôsa emê iyére to derômaraŋ a ba ɗa niɲ.» 3Na Ja bi a ôbi kibi Emen Esay na ré kôl kwôli kôl iyôŋ ba: «Na tôô gawra wo ôm derô gwôlê kôl iyôŋ ba: ‹Ɲanêŋge geré wo Kelma men, ɲanêŋge kam geré kari bi ô derôre a men .› » 4Ja tôbe bargay ka bay li naɲ gusiri jambal men, ôbi ha tô bôri naɲ ariɲ a men. Ari emêri na céré men, timne men. 5Ɓiɲé kêm ôrji sa pôn pôn ligiri a: ka Jérusalêm men, ka Judé men, ka kam iyére to mér sa cér wo Jurdê ta hen a men. 6Ɓiɲé bay ka hen tô tô têriɲ toji ta aɲ ôbi liji batêm bô cér wo Jurdê bi wo hen a. 7Kiriɲa Ja gel Parisiɲêɲê naɲ Sadusiɲêɲê kwône era ligiri a bi ɗiré liji batêm, menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kenbay ka ken yi môɲ jênêre iyôŋ hen, na i a geléŋge bi kené geriɲ uwoŋge wo Emen wo a era hen ba? 8Iyôŋ ba, bi jé lêreŋge gel wo kené bul cêgerŋge biɲ têriɲ toŋge niɲ. 9Ɗiba ken mô wô kelê ‹Abraham na ibarni, Abraham na ibarni› mera ré, wôsa en kelêŋge jerew wo yi hen na, Emen a nêmê belé liɲ kamrê biɲ Abraham. 10Haw hen na, tigre yi tô gurô pôn pôn niɲ aɲ gurô wo yôŋ yôŋ wo yêri dô ré ba a diɲ jôriɲ aɲ uwôliɲ tare a. 11Nôbi ba, en lêŋge batêm na naɲ kam gengiɲ sa belé wo kené bul cêgerŋge biɲ têriɲ toŋge hen, niɲba, kwo a era cêgena hen na, ôbi a lêŋge tori naɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê men, naɲ tare a men, wôsa nééri gôliɲ kuɲê men, en nêm terê garbê kaɲ têri ré a men. 12Men, ôbi ôriɲ naɲ gwore tori toɲ péé kaw wô labiɲ kiriɲ kaɲ péé kaw ya aɲ ôbi a péé kaw kari bay ka hen aɲ a perê gusiɲniji bê a bô béér a a men. Menba, kurmérji ba ôbi a uwoyé aɲ bô tare to eŋge bariɲ né yôd hen.» 13Na ôbi á, Jésu ré hena Galilé ô ligi Ja kibi cér wo Jurdê a bi ré liri batêm men hen. 14Ja li ɗa kaɲê aɲ kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Nôbi a ré erê bi jeré lên batêm, menba, li iyeŋ a jôbi jeré hô era bi ené lêm batêm ɗi ba?» 15Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Kwo haw hen ba en gey bi ré yi hen iyôŋ hari, na hen iyôŋ a nana liɲ aŋga Emen gey hen.» Menba, Ja gey naɲ ɗi aɲ liri batêm. 16Kiriɲa Ja liɲ Jésu batêm aɲ ôbi so bô kam a niɲ na, kiriɲ bay ka hen derômaraŋ bôliɲ aɲ ôbi gel Tunu toɲ hendi bô bôrê herbo mega derare iyôŋ sari a. 17Menba, tô kwôni ema derômaraŋ a kôl iyôŋ ba: «Kwo ɗebu na na, na Keman, en piri damaŋ. Men, en li yi derê wô sari damaŋ a men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\