Matiyé 4

1Kiriɲa ôbi so bô kam a niɲ menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê ôriɲ naɲ ɗi derô gwôlê bi Sidan ré ô séléri. 2Lê wo Jésu li wulê tôre pôrbu yoyre naɲ tu tare baa emê ani hen na, kurôŋ liri. 3Menba, Sidan era ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Hena jeré na Kema Emen ba ju bi jerew wo yi na bi biliɲ kwô bem ju ôm.» 4Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Na kwô mera a gawra ré emê gôliɲ né niɲba, kwôlo si kibi Emen a gawra ré môriɲ geɲ ɗi .› » 5Menba, Sidan hô ôriɲ naɲ ɗi Jérusalêm iyére to yi naɲ jeŋgêre a hen aɲ ôriɲ naɲ ɗi ô ɗiri ta yeŋ sa iyéy Emen a, 6aɲ kôli iyôŋ ba: «Hena jeré na Kema Emen tiri ba ju deraɲ kuriɲ tôŋ na gelé wôsa na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Ôbi a ayê tôô biɲ manê ka derômaraŋ a gengiɲ sam› men, ‹Bay a ayem kôbriji a bi têm ré di keram wôni ré .› » 7Jésu hô uwôli sara kôl iyôŋ ba: «Magtubu hende to hen kôba hô kôl iyôŋ ba: ‹Kelma Emen wom na, já séléri ré .› » 8Menba, Sidan hô ôriɲ naɲ ɗi sa keram wo yêŋgi a aɲ gili emê iyére to sa terare a na naɲ aŋga dôri dôri ka yi ya. 9Aɲ ôbi kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Hena jeré jubu gubam tumôn a aɲ teben ba na bem are bay ka kêm ka ju gel hen.» 10Menba, Jésu ône Sidan aɲ kôli iyôŋ ba: «Sidan, erêɲ wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Kelma woɲ Emen wom pôn nêŋ hari a jeré jebé gubam tumôri a men, na ôbi a jeré tibéri a men .› » 11Kiriɲ bay ka hen menba, Sidan erêɲ ɗiri hari niɲ, menba, manê ka derômaraŋ a era ligi Jésu a aɲ biri aŋgaɲ emê. 12Bay ɓu Ja uwôl daŋgay a. Kiriɲa Jésu toy wo bay ré ɓu Ja hen iyôŋ menba, ôbi hena ô Galilé. 13Ôbi ɗi sa iyére tori to Najarêt hen aɲ ô merê Kapêrnayôm kibi cér wo bô emê wo Jabulôn naɲ kwo Nêptali a. 14Ôbi li hen iyôŋ bi ré biɲ naɲ kwôlo ôbi kibi Emen Esay na kôl kwôli tumô kôl iyôŋ ba: 15«Terare to Jabulôn naɲ to Nêptali, To yi si kwa cér wo dami, si cêgi Jurdê hen, Na hende to ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen mô ya hen. 16Ɓiɲé ka na mô bô kiriɲ ka hendi a hen na, haw hen bay gel kiriɲ ka peraŋgi ka dami men, ka yi môɲ ciré ma iyôŋ gengiɲ sa tiniji hen kôba bay gel kiriɲ ka peraŋgi a men .» 17Menba, Jésu ay tô derêji kwôlê kôl iyôŋ ba: «Beléŋge cêgerŋge biɲ têriɲ toŋge wôsa emê iyére to derômaraŋ a era ɗa hen ya niɲ.» 18Jésu ô têm têm kibi cér wo Galilé a, menba, ôbi gel gawrê wôô tô yêniɲare a ka na bay uré, bay a na si Simô wo bay uwôgeri Piyêr hen, naɲ yêni André, bay urji kuyê naɲ bera. 19Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Eraŋge tôn a aɲ na béŋge ken yi bay uré ɓiɲé ben.» 20Menba, kiriɲ bay ka hen na, bay ɗéɲ bera toji aɲ, aɲ ôrji tôri a. 21Ôbi ô sem, menba, ôbi hô gel gawrê wôô tô yêniɲare a, na si Jak naɲ yêni Ja kaɲ kami gawra wo bay uwôgeri Jébédé hen, bay môrji bô bato a naɲ ibarji ɲanji bera toji menba, Jésu uwôgeji menba, 22kiriɲ bay ka hen na, bay ɗi ibarji naɲ bato aɲ ôrji tôri a. 23Jésu gôr bô emê wo Galilé hen kêm aɲ giliɲ ɓiɲé are bô iyéy daɲare a men, dô Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa emê iyére to derômaraŋ a men, berare ɓiɲé kêm ka ômɲare to gay gay liji hen men, berare bay merayê ka gay gay a men. 24Kwôli Jésu ôm gôr bô emê wo Siri a kêm aɲ li wo bay eraɲ naɲ bay ômɲare to gay gay men, ka tunu to habiɲ yi bôrji a men, bay gesemem men, bay merayê a men bi ôbi ré berareji. 25Menba, kwônê ɓiɲé ka hena Galilé men, ka hena emê iyére to tôre môj hen men, ka hena Jérusalêm a men, ka hena Judé naɲ kam iyére kêm ka yi si cêgi cér wo Jurdê a hen a men ôrji tôri a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\