Matiyé 6

1«Berêŋge dô wô wo ma kena gelé derê woŋge tu ɓiɲé, hena kené li hen iyôŋ ba ka uɲé sa kôbreŋge ligi Ibareŋge wo mô derômaraŋ a hen né. 2Kiriɲa jera ɓeré baliyare naɲ bay nimré na, bi yilé ôm sara môɲ kwo bay gelé yirji tu ɓiɲé a lêrê bô iyéy daɲare a men, tô geré a men hen iyôŋ né. Bay li hen iyôŋ bi ɓiɲé ré heramiji. En kelêŋge na tu kwôlê bay uwôɲ sa kôbriji niɲ. 3Niɲba, jôbi na, kiriɲa ju gey ɓeré baliyare naɲ bay nimré na, ju li bi megam hôn né. 4Aɲ aŋgaɲ baliyare bay ka hen bi yi kini uwôbêrji a aɲ ibam Emen wo gel aŋga ju li jegê hen a sa têbem sa kôm tô.» 5«Kiriɲa ken uwôl Emen na, ken li mega kwo bay gelé yirji tu ɓiɲé li hen iyôŋ né, wôsa bay gey uwôlê Emen ɗibiɲ ta bô iyéy daɲare a men, jêrê geré a men, bi ɓiɲé ré gelji. Ôbi a ené kelêŋge bay uwôɲ aŋgaɲ sa kôbriji niɲ. 6Niɲba, jôbi ba, kiriɲa ju uwôl Emen ba, ju si bô iyére tom a aɲ ju lugu kermiɲ sam a aɲ ju uwôl ibam wo mô kiriɲ ka yi naɲ kini uwôbêrji hen, aɲ ôbi wo gel aŋga ju li jigê hen a bem arirji. 7Kiriɲa ken uwôl Emen ba ken deŋsêrê kwôlo kwôni môɲ kwo bay henê Emen né lêrê hen iyôŋ né, wôsa bay erem iyôŋ ba yaŋ ba kelê wo ciré kôl damaŋ hen iyôŋ a Emen né toyé lew. 8Niɲba, kenbay ba, ken li môɲ kwo bay li hen iyôŋ né. Wôsa Ibareŋge Emen na, hôn aŋga ken gey hen tumô niɲ dema kené eŋgeriri hen tô. 9Kiriɲa ken gey uwôlê Emen ba ken kôl iyôŋ ba: ‹Ibarni wo derômaraŋ a bi ɓiɲé kêm hôn wo jeré yi naɲ jeŋgêrem men, 10bi emê iyére tom era men, bi nibay ka sa terare a na nini li bô geyé wom mega wo ka derômaraŋ a liɲ hen iyôŋ men, 11béni aŋgaɲ emê ka nini ôriɲ doyriji kemnêŋ hen men. 12Ɗi bôm jal sa habrê woni a mega wo nibay kôba nini ɗiɲ bôrni jal sa ka lêni habrê a hen iyôŋ men, 13Geméni aɲ ju bi bi niné heriɲ bô aŋga séléni hen ré, niɲba, ju derêni kibi habrê a. [Wôsa na jôbi a na ôbi emê iyére men, ju na ôbi ibé iyêrê a men, wôsa ayê kibi na yi wô sam kwôy naɲ kwini a men. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.]› 14En kelêŋge, hena kené ɗi bôrŋge jal sa habrê wo megêrŋge lêŋge a hen na, Ibareŋge wo mô derômaraŋ a kôba a ɗé bôri jalê sarŋge a men. 15Men, hena kené ɗi bôrŋge jal sa habrê wo megêrŋge a ré ba, Ibareŋge wo mô derômaraŋ a a ɗé bôri jalê sarŋge a ré hen iyôŋ men.» 16«Hena kené jô yerŋge sa emê a ba, ken li ɲa mega wo bay henêre Emen né liɲ hen iyôŋ né, bay sêmnê hen iyôŋ bi ɓiɲé ré gel wo ciré jô yirji sa emê a, iyôŋ ba, na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, yi mega wo bay ré uwôɲ sa kôbriji niɲ. 17Niɲba, jôbi ba kiriɲa ju jô yem sa emê na, ju pul tum men, ju surge sam a men 18ɗiba bi ɓiɲé hôn wo jeré jô yem sa emê a hen ya ré. Aɲ Ibam wo hôn aŋga yi kini uwôbêrji a hen bi ôbi pôn nêŋ ré hôn aŋga ju li jigê hen aɲ bi bem arirji.» 19«Dayrêŋge aŋgaɲ uɲé ka sa terare a na ré wôsa na kiriɲ ka téére naɲ gur ɓu are ya men, gemsê kôba pôy kibi iyére gômsiɲ a men. 20Niɲba, ken dayrê aŋgaɲ uɲé ka derômaraŋ a ka téére naɲ gur a mênê ré hen men, na kiriɲ ka gemsê a nêmê piyê kibi iyére ré men, a gemsê are ya ré hen a men. 21Wôsa kiriɲ ka cirarem yiɲ ya na, na kiriɲ bay ka hen a ermé wom kôba ré yé ya men.» 22«Tum a na lampa to yem, hena tum né dô ba, yem kêm kôba peraŋge men. 23A hena tum né meray ba, yem kêm kôba kiriɲ hendu sari a men, a hena kiriɲ ka peraŋgi ka yi yem a ré hendu a sôŋ ba, kiriɲ a hendé na culum sa yem a.» 24«Gawra pôn nêŋ a lê jé biɲ bay iyéyri wôô ré: dô ré ba ôbi a tôrɲê kwo pôn aɲ periɲ kwo pôni, réba a ɗé yiri yi kwo pôni a aɲ kaɲê kwo pôni. Ka nêmê lê jé biɲ Emen men, yé limé ka gursu a men né.» 25«Geléŋge, na ôbi a, ené kelêŋge kené sun wô aŋga kené emê gôliɲ ré men wô aŋga kené tôbê yerŋge a ré men. Wôsa merê tu geɲ na gôliɲ aŋgaɲ emê men, yi gôliɲ bargay a men ré ba? 26Erméŋge sa ciré ka uwôŋge ta a hen ken gel, bay ci kaw kani ré men, bay wal kaw kani bi a bô béér a ré a men, niɲba, na Ibareŋge wo mô derômaraŋ a hen a biji aŋgaɲ emêrji. A hena ré na hen iyôŋ ba, kenbay ba ken dô ɗê ciré bay ka hen né ba? 27Perêrŋge a hen i a nêmê ulê wulê pôn a sa megari a wô wo ɗiré sun gaɲ ba? 28A hen iyôŋ ba, ken eremnéré sa bargay ka kené tôbê a ré. Kebêŋge sa gesela wo miirê bô yagê a hen ken gel bay li jé ré men, bay li bargay kani ré a men. 29Niɲba, en kelêŋge, kelma Salomôn naɲ hini emê wori hen kôba na tôbe bargay ɗê kwo pôni wôni perêrji a hen né tô. 30Hena kalmê ka nono ka kemnêŋ yi hen aɲ kiya bay a uwoyé aɲ hen kôba Emen tôbiji bargay yirji a men na, kenbay dema ôbi ré lê are béŋge ré ba? Ayi! gawrê ka ayê bôô woji naɲ hen. 31Hen na, ken kôl iyôŋ ba: na mi a niné emê ba ré men, na mi a niné yê ba ré men, na mi a niné tôbê ba ré a men. 32Are bay ka kêm hen na, bay henê Emen né a wogéji yôd yôd merênê liji tô ré hen ɗiba kenbay ba, Ibareŋge wo mô derômaraŋ a hôn aŋga ken ôriɲ doyriji hen. 33Iyôŋ ba, ken woge emê iyére to derômaraŋ a naɲ lê aŋgaɲ derôre kari pa tumô menba, are bay ka kêm hen ôbi a béŋge a sara. 34Sunéŋge sa wulê wo kiyay a ré, wôsa kiya môriɲ naɲ kwôli bôri a. Ken gel, wulê wo yôŋ yôŋ kôba naɲ gusiɲ tori tori.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\