Matiyé 7

1«Jerêŋge kwôlê sa megêrŋge a ré, menba, Emen kôba a jerê kwôlê sarŋge a ré men. 2Wôsa Emen a jerê kwôlê sarŋge a mega wo ken jôriɲ sa megêrŋge a hen iyôŋ men. Gway wo ken ay gengiɲ are bi hen a, Emen né gengiɲ béŋge hôriɲ. 3Wô mi a jeré ô wô berê kalmê ka dê ka yi tu yênem a hen ba? A yibré wo dami ka yi tum a hen ba ju gel ré ba? 4Hen ba já lê iyeŋ a jeré kôliɲ yênem: ‹Ben na dôrem sa kalmê ka yi tum a hen› menba, jôbi ba na yibré gurô yôd a yé tum a hen men ba? 5Jôbi woɲ ôbi kelê kwôlê kem wôô wôô hen, dô yibré gurô wo tum a hen aɲ dema jeré geliɲ kiriɲ sélé a jeré dôriɲ kalmê ka yi tô tu yênem a hen tô. 6Aŋga yi naɲ jeŋgêrji na, ken biɲ garê ré wô wo bay maa bulo aɲ gidéréŋge men, mériɲ woŋge kôba ken bi tumô gwôsiɲô a ré men, wô wo bay maa ɗiirê naɲ têrji.» 7«Eŋgeréŋge menba, bay a béŋge, wogéŋge menba, ka uɲé, dêŋge kibi iyére menba, bay a belê béŋge. 8Wôsa kwôni wo eŋgere ba bay a biri, men, kwo woge ba a uɲé men, kwo di kibi kermiɲ ba bay a belê biri men. 9Perêrŋge a hen kwôni wo kemari eŋgeriri kwô menba, a ayê keram biri hen ya ba? 10Réba eŋgereri kuyê menba, a ayê kalaw biri hen ya ba? 11Kenbay kaɲ bay bô habrê ka ken hôn biɲ kamneŋge aŋga dôri dôri hen ba, Ibareŋge wo mô derômaraŋ a hen dema ré biɲ ka uwôli are hen ka dôri ɗê aɲ ré ba? 12Are kêm ka ken gey bi megêrŋge ré li béŋge hen na, kenbay kôba ken li hen iyôŋ biji hen iyôŋ men, wôsa tôô to Moyis naɲ kwôlo bay kibi Emen na kôl na hen iyôŋ.» 13«Séŋge si kibi geré wo yêêri hen ɗi, wôsa kibi geré wo woli na, wol beŋ beŋ dô hari niɲba, na geré wo ô na kini mênê. Aɲ ɓiɲé kwône ô si ya. 14Niɲba, kibi geré wo iyêrmiɲ na, séri dôy men, kiriɲ kôba yêr a men hari, niɲba, kwôni ô si ya ba, a gelê. Aɲ ɓiɲé ka si si ya ba, na côb iyôŋ mera.» 15«Berêŋge bay kibi Emen kaɲ bay benare hen dô wôsa bay tôba na ariɲ gamgê a ré eraɲ yerŋge a niɲba, bôrji na bô heŋ. 16Aɲ na sa kibi jé lêreji a kené hôniɲji. Kwôni a kaarê yê tiɲaɗor sa cébriɲ a sa pôn ba? Laba kwôni a kaarê yê tôgôre sa gaara a sa pôn ken gel ba? 17Gurô wo lêri ba yêri lêre men, kwo ɗaɲi ba yêri ɗaɲ men. 18Gurô wo dôri a yê kwo habiɲ né men, kwo habiɲ a yê kwo dôri ré a men. 19Gurô wo yôŋ yôŋ wo yêri habiɲ ba, bay a dêri jerê ulê bô tare a. 20Na hen iyôŋ a kené hôniɲ bay kibi Emen kaɲ bay benare bay ka hen sa kibi jé lêreji a hen.» 21«Ɓiɲé ka uwôgeren ‹Kelma, Kelma› hen a sé bô emê iyére to derômaraŋ a kêm né niɲba, na ka li bô geyé wo Iban wo derômaraŋ a hen a sé bô a ɗi. 22Ôbi a Wulê woɲ jerê kwôlê a na, ɓiɲé kwône a kelê iyôŋ ba: ‹Kelma, na nini dôriɲ ɓiɲé kwôlo Emen naɲ henem ré ba? Na nini dage tunu to habiɲ sa ɓiɲé ka pôni a naɲ henem ré ba? Men, na nini li giɲê wo gay gay hen naɲ henem a men ré ba?› 23Menba, na sa kôlji iyôŋ ba: ‹Erêŋge yeŋ, en henêŋge ré men, tun kôba na kuriɲ sarŋge a dê iyôŋ ré kwôy a men, wôsa na kena bay lê têriɲ.› » 24«Na ôbi á, kwôni wo ré toy kwôlê wo en kôl hen aɲ liɲ ariri a men na, yi mega ôbi ré erem kwôlê wô ɗé tô iyére tori sa keram a iyôŋ. 25Emen uwôŋge aɲ kam bôy tô iyére hende to hen a men, kal ge naɲ néri sa iyére hende to hen a men, niɲba, hende kuriɲ né wôsa tôre ɗiɲ na sa keram a. 26Niɲba, kwo toy kwôlê wo en dô hen aɲ liɲ ariri ré na, yi mega kubera wo ɗi tô iyére tori sa hal a iyôŋ. 27Emen uwôŋge aɲ kam bôy tôre a men, kal ge naɲ néri a men menba, hende tiɲ kerôm kerôm wôsa tôre na ɗiɲ na sa hal a.» 28Kiriɲa Jésu gel kwôlê bi wo hen iyôŋ kô niɲ na, kwônê ɓiɲé ka mô ya hen tiniji ge kay sa derê kwôlê wori bi wo hen 29wôsa ôbi dô na mega bay derê tô tôô to Emen dôôriɲ hen iyôŋ né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\