Matiyé 8

1Jésu herbo sa keram a menba, kwônê ɓiɲé ô tôri a. 2Menba, ôbi terbare wo pôni ô ligiri a aɲ jubu gubari tumôri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, hena jeré gey ba já beraren.» 3Jésu jé kôbri hebiɲni aɲ kôl iyôŋ ba: «Ew, en gey bi terbare tom hende to hen ré dôriɲ sam a.» Menba, kiriɲ ba ka hen na, terbare ɓegiɲ yi gawra bi wo hen a aɲ. 4Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Kôliɲ kwôni kwôli berarê wom bi wo hen né pa pa niɲba, ju ô geliɲ ôbi bê kwôbe yem aɲ ju li sarga naɲ tôô to Moyis na ay hen aɲ bi bay ré gel wo jeré na kwo séli tumô Emen a.» 5Kiriɲa ka Jésu biɲ Kapêrnayôm, menba, dami wo asgarɲê ka Rôm era ligiri a 6aɲ uwôli kôl iyôŋ ba: «Kelma, mana wuɲê ômɲare merayri aɲ yiri liri damaŋ yi sa kalaŋ a ira yaŋ ya.» 7Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Na erê berarêri hen ya.» 8Menba, ôbi sa asgarɲê bi wo hen kôli iyôŋ ba: «En nêm wo jeré ô sé bô iyére tiɲê a ré, ay tôm mera, menba, mana wuɲê bi wo hen a berarê seŋge. 9Nôbi kôba bay san ya men, ena ôbi sa asgarɲê ka ba hen men, aɲ hena ené kôliɲ kwo pôni iyôŋ ba: ‹Ô› ba, ôbi ô men, hena ené kôli ‹Era› ba, ôbi era men, en kôliɲ lema wuɲê li aŋga na ba, ôbi li men, li ka hen ba, ôbi li a men.» 10Kiriɲa Jésu toy kwôlo dami wo asgarɲê bi wo hen kôli hen iyôŋ menba, ɗê sari aɲ ôbi kôliɲ ɓiɲé ka mééri ta hen iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, kiriɲ ka en môriɲ môriɲ na, en uwôɲ kwôni wo ayê bôô wori yi môɲ kwo gawra wo na ba naɲ. 11Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, ɓiɲé a hena si tô emen men, si kini kuriɲay tare a men a daɲji naɲ si Abraham, Isak naɲ Jakwôb kibi gwoy emê a bô emê iyére to derômaraŋ a a. 12Menba, ka emê iyére to derômaraŋ a na toji ca hen na, bay a biji cêgi haba a aɲ kiriɲ ka hendi a, kiriɲ bay ka hen na, bay a sômnê men, a emê kaɲniji mêêrê mêêrê a men.» 13Menba, Jésu kôliɲ ôbi sa asgarɲê bi wo hen iyôŋ ba: «Ô iɲ wôsa aŋga ju bi bôm sara hen na, bay liɲ bem niɲ.» Kiriɲ bay ka Jésu kôliɲ gawra bi wo hen kwôlê hen iyôŋ menba, ôbi merayê bi wo hen berare yaŋ men. 14Menba, Jésu ô iyé Piyêr a menba, uwôɲ mari Piyêr kal dere aɲ yere lere yi sa kalaŋ a. 15Ôbi hebe kôbre menba, hende berare aɲ hena li aŋgaɲ emê biji. 16Kiriɲa tare kuriɲ niɲ menba, bay eraɲ naɲ ɓiɲé ka tunu to habiɲ geliɲ tirji gusiɲ, menba, Jésu dage tunu hende to hen sarji a aɲ naɲ kwôlo si kibri a men, berare bay ômɲare kêm a men. 17Ôbi li hen iyôŋ bi ré biɲ naɲ kwôlo ôbi kibi Emen Esay na kôl kôl iyôŋ ba: «Ôbi tô merayê wona men, ômɲare to lêna hen kôba ôbi tô yerna a aɲ a men hen .» 18Jésu bô wo kwônê ɓiɲé mééri ta, menba, ôbi ay tôri biɲ bay tôri bi ciré ɗay tera cér wo dami hen. 19Menba, ôbi lê magtubu wo pôni uso ligiri a aɲ eŋgereri iyôŋ ba: «Rabi, kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka já erê ya hen na, na erê tôm a.» 20Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Heŋɲê naɲ iyomniji men, ciré naɲ gwonérji a men, niɲba, nôbi Kema Gawra ba kiriɲ ka a dôbiɲ san ya ba naɲ.» 21Menba, gawra wo pôni perê bay tôri a kôli iyôŋ ba: «Kelma, ɗi jan, ɗén na erê emé iban dem.» 22Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Era tôn a na, aɲ ju ɗi ɓiɲé ka yi môɲ temare iyôŋ hen bi em megare temare.» 23Jésu ɗay bô bato a naɲ bay tôri. 24Menba, kebrena wo nana kôl na na, kal wo dami ge sa cér aɲ li wo mêw di kam bêêrê bô bato menba, Jésu yiɲ kum ta men. 25Bay tôri eŋni aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, gôliɲ naɲ ni men réba naa mêniɲ.» 26Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Wô mi a kené hare hen iyôŋ ba? Wô mi a kené bi bôrŋge sa Emen a ré ba?» Menba, ôbi hena ône kal naɲ kam menba, kiriɲ iyer iyêêr. 27Gawrê ka mô bô bato hen na, tiniji ge kay aɲ bay kôl perêrji a iyôŋ ba: «Gawra wo na ba, na kwo iyeŋgi a kal naɲ cér kôba ré biri kwôlê hen ba?» 28Kiriɲa Jésu era sa biɲ cêgi cér wo Galilé bô emê wo Gadaréniɲê a menba, ɓiɲé wôô ka tunu to habiɲ kuriɲ sarji a soji si sa kamɲê aɲ eraji ligiri a. Bay li aŋga li harê aɲ kwôni nêm ayê geré wo bay môriɲ ya hen né. 29Menba, kiriɲ bay ka hen na, bay karê kula kôl iyôŋ ba: «Ju gey na mi yirni a jôbi woɲ Kema Emen, ju era na wô geléni gusiɲ pa dema wulê woni ré nêm tô ba?» 30Kiriɲ bay ka hen na, gwôsiɲô ka pôni ɗubu kwa cér a sêd wolé ôm are. 31Menba, tunu to habiɲ hende to hen kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Nini uwôlem dagêni bi a bô gwôsiɲô ka ɗebe hen a ɗi.» 32Jésu kôlji ré ô menba, tunu hende to hen si bô ɓiɲé bay ka wôô hen a aɲ ôrji siji bô gwôsiɲô aɲ li wo bay yêseraji ta sa keram a heriɲji bô kam a ma kêm. 33Menba, bay gemé gwôsiɲô bay ka hen gerji ô kôliɲ ɓiɲé derô ira kwôli are bay ka ré li are hen men, aŋga ré sa sa ɓiɲé ka wôô ka tunu to habiɲ yi bôrji a hen men. 34Menba, bay sooro ciré sa uɲéri aɲ kiriɲa bay uwoɲni niɲ menba, bay kôli ré si erêɲ bô emê woji a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\