Matiyé 9

1Jésu ɗay bato ô tera sa iyére tori a. 2Menba, bay eraɲ naɲ ôbi merayê wo yi sa jaare a, kiriɲa ôbi gel ayê bôô woji bi wo hen iyôŋ menba, ôbi kôliɲ ôbi merayê bi wo hen iyôŋ ba: «Baa kam, melaɲnen, têriɲ tom dôriɲ sam a.» 3Menba, bay derê tô tôô to Emen kôl bôrji a kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen tiiré na Emen hen.» 4Jésu hôn ermé woji aɲ kôlji iyôŋ ba: «Wô mi a kené erem kwôlê wo habiɲ hen iyôŋ ba? 5Kelê iyôŋ ba: ‹Têriɲ tom dôriɲ sam a› a derê kelê lew, laba kelê: ‹Hena ta ju ô› a derê kelê lew ɗi ba? 6Haw hen ka henê mega wo nôbi Kema Gawra ené ôriɲ naɲ néé sa terare a na wô dôriɲ têriɲ sa ɓiɲé.» Menba, ôbi kôliɲ ôbi merayê na iyôŋ ba: «En kôlem, hena ta ay jaare tom ôriɲ iɲ.» 7Menba, ôbi hena ta aɲ ay jaare tori ôriɲ iɲ. 8Kiriɲa kwônê ɓiɲé gel hen iyôŋ menba, harê liji aɲ bay ay kibi Emen woɲ ôbi biɲ ɓiɲé néé hen. 9Jésu ô aɲ kiriɲ bay ka hen menba, ôbi gel gawra wo pôni wo bay uwôgeri Matiyé mô kini eŋgé wôgê. Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Era tôn a.» Menba, kiriɲ bay ka hen ôbi hena ô tôri a. 10Jésu ôm are iyé Matiyé a menba, kwônê ɓiɲé kaɲ bay eŋgé wôgê naɲ bay lêre aŋga habiɲ men era sa ôm are naɲ Jésu naɲ bay tôri. 11Parisiɲêɲê gel hen iyôŋ menba, bay kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Wô mi a Rabi woŋge ré ôm are naɲ bay eŋgé wôgê men, bay lê habrê a men hen iyôŋ ba?» 12Kiriɲa Jésu toy hen iyôŋ menba, ôbi kôlji waŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Na ɓiɲé ka berari a geyé dôktôr ré, niɲba, na bay ômɲare a geyri ɗi. 13Erêŋge ken hô ô tô kwôlo bay na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹En gey na wo kené bô tu ɲa to megêrŋge ɗiba na bê kwôbe wo naɲ lari hen né .› Wôsa nôbi kôba en era sa terare a na wô uwôgê ɓiɲé ka dôrɲê ré, niɲba, en era na wô uwôgê bay lê têriɲ ɗi.» 14Bay tô Ja ôbi lê batêm era ligi Jésu a aɲ eŋgereri iyôŋ ba: «Wô mi a nibay naɲ Parisiɲêɲê niné jôriɲ bôrni kurôŋ kwôy kwôy menba, bay tôm jôbi ba li hen iyôŋ né wô mi ba?» 15Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka era kini kurô hen ka bé bi bay ré jôô yirji sa emê a kiriɲa ôbi iyéy kurô ba naɲ ci tô hen ba? Eŋ eŋ, wulê wo bay a derê ôbi kurô perêrji a aɲ hen na, na wulê bi wo hen a bay ré jirê yirji sa emê a tô. 16Kwôni a ulê tu bargay ka ôli naɲ ka kôrbi ré wôsa ka kôrbi bay ka hen a yêgerê ka ôli hen tumô tumô. 17Kwôni a bê care to kôrbi bô gwolé woɲ ariɲ wo ôli a ré, wôsa ôbi a kariɲ aɲ care hende to hen a uwôsiɲ, wôsa care to né haw ba biɲ na bô gwolé ariɲ wo kôrbi a men, hen dema care men, gwolé men, ré merê sem.» 18Kiriɲa Jésu kôlji kwôlê bi wo hen ba ya tô menba, dami wo Jubɲê wo pôni era sa jubu gubari tumôri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Môɲnen ma haw hen, era ju ô ulê kôm a sara bi bér ben men.» 19Menba, Jésu naɲ bay tôri henaji ôrji tôri a. 20Iyore to pôni to kwôbe ô yere a li elê môj kibi wôô hen era si cêgeri aɲ hebe kibi bargay kari. 21Hende erem bôre a iyôŋ ba: «Hena ené hebe bargay kari mera kôba na berarê seŋge.» 22Jésu bare gele aɲ kôle iyôŋ ba: «Baa karê yêren, ayê bôô woré gôliɲ naɲ mu.» Kiriɲ bay ka hen na, hende berare. 23Kiriɲa Jésu biɲ iyé dami wo Jubɲê bi wo hen a menba, ôbi gel bay iberé are men, bay karê kula a men. 24Menba, ôbi kôliɲ ɓiɲé iyôŋ ba: «Séŋge nô, wôsa mône hende to hen yi na kum ɗiba ma ré.» Menba, bay ayrêri. 25Kiriɲa bay si nô kêm niɲ menba, ôbi si bô ira aɲ ɓu kôbi mône hende to hen ta menba, hende hena ta. 26Aɲ kwôli béré wo ôbi bér mône hende to hen ôm gôre tô emê iyére hende to hen kêm. 27Kiriɲa Jésu ɗa erê ta niɲ menba, bay tu tiɲ ka pôni wôô tô gura ôriɲ tôri a kôl iyôŋ ba: «Kuŋga kelma Dabid, bô tu ɲa toni men.» 28Kiriɲa Jésu sa biɲ iyére menba, bay tu tiɲ bay ka hen era ligiri a menba, ôbi eŋgeriji iyôŋ ba: «Ken hôn wo ené nêmê lê are bay ka hen ba?» Menba, bay hô kôli iyôŋ ba: «Ju nêm lê Kelma.» 29Menba, Jésu hebe tirji aɲ kôlji iyôŋ ba: «Bi are bay ka hen liɲ béŋge wô bôrŋge bi wo ken bi san a hen.» 30Kiriɲ bay ka hen na, bay gel kiriɲ sél daŋ daŋ. Menba, Jésu ɓaŋji kôl iyôŋ ba: «Bi kwôni pôn iyôŋ kôba toy kwôli ré pa pa.» 31Niɲ na, kiriɲa bay ô niɲ menba, bay kôl kwôli Jésu gôriɲ tô iyére kêm mera. 32Kiriɲa Jésu naɲ bay tôri ca erê ta niɲ menba, bay eraɲ naɲ gawra wo tunu to habiɲ jôôri iyêl kwôlê hen sa biri. 33Jésu dage tunu to habiɲ hende to hen aɲ menba, gawra bi wo hen iyêl men. Menba, kwônê ɓiɲé ka ɗebu ya hen na, ɗê sarji aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Nini gel ani kani ka hen iyôŋgi sa pôn sa iyé Israyêl a ré kwôy.» 34Menba, Parisiɲêɲê kôl iyôŋ ba: «Na naɲ néé wo kelma woɲ ôbi sa tunu to habiɲ hende to hen a ôbi ré dagiɲ tunu to habiɲ hende to hen hen.» 35Jésu ô naɲ sa iyére iyére to damné a men, to dê dê a a men geliɲ ɓiɲé are bô iyéy daɲare a men, uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa emê iyére to derômaraŋ a men, berariɲ bay ômɲare to gay gay men, bay lôrê ka gay gay a men. 36Kiriɲa Jésu gel kwônê ɓiɲé ka era ligiri a hen iyôŋ menba, tirji liri ɲa wôsa bay yi môɲ gamgê ka ôbi abêrji naɲ iyôŋ. 37Menba, ôbi kôliɲ bay tôri gwosoy kwôlê kôl iyôŋ ba: «Kaw kaɲ walê mê gaɲ niɲba, bay walêrji dê. 38Uwôliɲge ôbi iyéy kaw na bi jéɲ naɲ ɓiɲé bô kaw kari a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\