Pilipiɲê 1

1Nôbi Pol, nibay naɲ Timoté bay jé ka Jésu Krist a lê magtubu hende to hen béŋge kenbay bay ayê bôô ka Pilip a wô kibi biɲare naɲ Kelma Jésu Krist hen men, nini li magtubu hende to hen biɲ bay derê tumô kiriɲ men, diyakerɲê a men. 2Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken. 3Kiriɲa en erem sarŋge a na, en liɲ Emen dosé ta ta wô sarŋge men. 4Kiriɲa en uwôl Emen wô sarŋge na, ta ta en li naɲ yi derê. 5Wôsa na ken li naɲ en sa ulê béré Kwôlo Dôri a kiriɲa na ken toy kwôli keben a kwôy saɲ kemnêŋ hen . 6En hôn wo Emen bi wo ɗi tô lê aŋga dôri bôrŋge a hen na, ôbi a lê hen iyôŋ kwôy wo Jésu Krist a heraɲ. 7Ermé wo en erem sarŋge a hen iyôŋ na, na aŋga dôri wôsa bôn yi sarŋge a. Wôsa derê wo Emen li naɲ en aɲ ben en yi mana wori hen. Wo en yiɲ daŋgay a haw hen, wo na en baɲ seŋge aɲ en uwôliɲ béré Kwôlo Dôri dô hen na, kenbay kôba, ken uwôɲ men. 8En peréŋge damaŋ aɲ Emen hôn wo ré na tiri. Peré wo en peréŋge hen na, hena na yi Jésu Krist a gaŋ. 9Gel, aŋga en uwôliɲ Emen kwôleŋge bay a na: ré béŋge bi kené periɲ yerŋge tumô tumô a men, bi turŋge ré jôriɲ sa are kêm a men, kené hôniɲ derê tu aŋga dôri naɲ ka habiɲ a men. 10Men, bi kené kôbe aŋga dôri dema kené li a men. Ôbi a, wulê wo Jésu ré a heraɲ ba, ka sélé geliɲ gay men, kwôni a uɲé ani ka habiɲ yerŋge a ré a men. 11Men, ka lê aŋga dôri kwôy kwôy naɲ néé wo Jésu Krist a men. Aɲ kiriɲa ɓiɲé gel hen iyôŋ menba, bay a ayê kibi Emen men, heramiri a men. 12Yênên, en gey bi kené hôn mega wo aŋga ré sa san a hen na, ré li aɲ Kwôlo Dôri ré ô tumô tumô ɗiba, ani kani ré jôri ré. 13Na hen iyôŋ aɲa asgarɲê kêm ka gem iyé ôbi emé iyére hen naɲ ɓiɲé ka ɗaŋgi a men ré hôn wo ené yi daŋgay na wô kibi Jésu Krist hen . 14Yé wo en yi daŋgay a hen na, li aɲ bay ayê bôô kwône biɲ Kelma Jésu Krist bôrji damaŋ a. Bay hare ré niɲ niɲba, bay uwôl béré kwôlo Emen damaŋ a ɗi. 15Ka pôni perêrji a hen dô kwôli Jésu Krist wôsa bay li na terbére naɲ en men, bay woge na nariɲare naɲ en a men. Niɲba, ka pôni ba, uwôl béré kwôlo Emen naɲ ermé wo dôri men. 16Bay li hen iyôŋ wôsa bay puren men, bay hôn wo Emen a ré ben jé bi wo hen bi ené geliɲ ɓiɲé wo Kwôlo Dôri bi wo hen ré na kwoɲ tiri. 17Niɲba, ɓiɲé ka ené kôl kwôliji tumô hen na, bay uwôl béré Kwôlo Dôri wo Jésu Krist bi wo hen naɲ ermé wo dôri ré niɲba, na naɲ ermé woɲ terbére mera. Aɲ bay erem yaŋ ba, lê wo ciré li hen iyôŋ na, bôn né mêne damaŋ a daŋgay a. 18Hena bay ré iyêl naɲ bô habrê, naɲ bôô pôn, kôba, li ani ré. Derêri ba, na wo kwôlo Krist ô tumô tumô aɲ yen dôren damaŋ. Ôbi a, ené lê yi derê hen iyôŋ kwôy kwôy hen. 19Wôsa en hôn wo are bay ka kêm hen ré lê aɲ ené séɲ bô daŋgay a seŋge wô uwôlê wo ken uwôl Emen wô san hen men, wô lê wo Tini Jésu Krist li naɲ en hen a men. 20Ôbi a, aŋga ené mô gem aɲ en erem sara damaŋ hen na, na wo tayre ré sa dên né niɲba, haw hen, ca yeŋ kwôy ôriɲ tumô a hen na, ené iyêl naɲ ibiyare aɲ ré ené ma na ma, ré ené mô tu geɲ kôba, ené uwôɲiɲ nén ayiɲ yen kêm uwôliɲ hini emê sa Krist a. 21Kuɲê nôbi ba, hena ené mô tu geɲ ba, na wô ayê kibi Krist aɲ temare na derê wuɲê. 22A hena ené mô tu geɲ baa ya ba, na lê aŋga a lê naɲ gawrê. Niɲba, temare men, merê tu geɲ men ba, na ka yôŋ a ené ayê pôn ba en hôn né. 23Are bay ka wôô hen lên aɲ en gaanê damaŋ, nôbi ba, en gey ma aɲ ené erê merê naɲ Jésu Krist dô gôliɲ merê tu geɲ. 24Niɲba, wô sarŋge kenbay na, bi ené mô tu geɲ sa terare a nà ná, dô damaŋ. 25Mega wo en hôn wo ré na tiri hen iyôŋ na, en hôn wo ené merê tu geɲ perêŋge a aɲ bi ayê bôô woŋge ré ô tumô tumô men, bi yerŋge ré derêŋge sara a men. 26Aɲ kiriɲa na so daŋgay sa uɲéŋge hôriɲ na, ka dê deŋgôrŋge wô sa keben tô Jésu Krist a. 27Iyôŋ ba, ken li aŋga biɲ naɲ Kwôlo Dôri wo Krist hen. Ôbi a, ré ené ô geléŋge, ré ené ô ré kôba, en gey toyé wo kené ɗebu geraŋ men, ermé woŋge ré na pôn men, wo kené bi tôrŋge kariɲ maɲê sa ayê bôô wo ɗiɲ sa Kwôlo Dôri a hen men. 28Hariɲge bay bareŋge ré kwôy. Hena kené hare ré kwôy niɲ na, bay a henê mega kwôji ba, ciré mêne niɲ. Aɲ Emen a geléji mega kenbay ba, ɗôbi a ré gôliɲ naɲ ken hen. 29Na bô derê wo Emen a lê a kené liɲ jé biɲ Krist hen, na wô bôrŋge wo ken bi sari a hen mera ré, niɲba, wô gusiɲ to ken geliɲ wô sari hen a men. 30Wôsa maɲê wo en kaarê hen na, haw hen kenbay kôba, ken ka naɲ en men niɲ. Mega wo ken hôn hen iyôŋ ná, en ka baa ya .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\