Pilipiɲê 2

1Biɲare to ken biɲ naɲ Krist a hen na, béŋge néérŋge ba? Men, peré wo ôbi peréŋge hen ba, dôbêŋge ibiyare bôrŋge a ba? Ken biɲ naɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê men, ken biɲ perêrŋge a men, periɲ men, ken dôriɲ perêrŋge a a men ba? 2Iyôŋ ba, bi ken biɲ pôn men, bi ken periɲ yerŋge naɲ bôô pôn men, bi ermé woŋge kôba, ré pôn men, bi tunuŋge yi pôn sa aŋga ken woge hen a men. Aɲ bi ben yi derê. 3Lêŋge ani kani naɲ ermé woɲ terbére ré men, wo kené ɗêɲ megêrŋge ré a men. Niɲba, ken dôbiɲ sarŋge men, ken bô megêrŋge mega ré na ka damné ɗêŋge a men. 4Bi i i ba, erem sa derê wori a mera ré, niɲba, sa kwo megêri a a men. 5Ôriɲge perêrŋge a mega ɓiɲé ka biɲ pôn naɲ Jésu Krist iyôŋ. 6Ôbi na na Emen ca yeŋ hari niɲba, ôbi woge bi ɗiré némiɲ naɲ ɗi môj môj ré. 7Niɲba, ôbi ɗéɲ damɲare tori hende to hen naɲ bô geyé wori aɲ mana . Ôbi yêɲ mega gawrê yêɲ hen iyôŋ men, ɓiɲé gili wo ôbi ré na gawra a men. 8Ôbi bô yiri mega ani ré iyôŋ aɲ biɲ Emen kwôlê kwôy ô maɲ temare toɲ tayre sa gurô tagelê. 9Na ôbi á, Emen né ayri ɗi sa are a kêm hen men, ôbi biri hini wo ɗê sa hini kêm a men hen. 10Aɲ bi ɓiɲé ka derômaraŋ a naɲ ka sa terare a nà men, ka ma a men kêm kiriɲa bay ré toy hini Jésu ba, bay kêm ré di kwiniji tôŋ tumôri a. 11Aɲ bi ɓiɲé kêm ré kôl Jésu ré na Kelma, aɲ uwôliɲ hini emê sa Emen Iba ɓiɲé a . 12Yênên kaɲê, hen iyôŋ na, kiriɲa na en baɲ iyére toŋge a hen na, na ken bên kwôlê niɲba, haw hen wo en naɲ hen kôba, ken bêm kwôlê damaŋ a. Gelê wo Emen gôliɲ naɲ ken hen na, kenbay kôba, ken li jé sara naɲ harê men, ken wuré a men. 13Wôsa Emen li jé bôrŋge a bi kené uwôɲiɲ néérŋge woɲ geyé aŋga biɲ naɲ gengé wori wo dôri hen men, kené liji a men. 14Jé wo yôŋ yôŋ wo ken li na, ken ɓare ré men, ken nariɲ sara ré a men, 15aɲ bi ken yi ɓiɲé ka kwôlê wôni ɓu sarji ré men, ɓiɲé ka séli men, ken yiɲ kam Emen ka ani ka habiɲ naɲ yirji a men perê ɓiɲé kaɲ bay laserê kiriɲ hen men, bay bô habrê a men ka sa terare a nà. Peraŋgêŋge perê gawrê bay ka hen mega tay tô deɲere iyôŋ. 16Wôsa ken kôlji kwôlo a gôliɲ naɲ ɓiɲé. A hena kené li hen iyôŋ na, wulê wo Jésu a heraɲ hen na, yen a sa yén tumôri a wô kebreŋge, wôsa gel wo jé wo na en li tu temare hen na, na ré na ɗéɲ iyôŋ né. 17Ayê bôô woŋge yi môɲ sarga wo ken li biɲ Emen iyôŋ. Aɲ hena bay ré deren aɲ kwôbren uwôsiɲ jôgiɲ naɲ sarga woŋge bi wo hen na, en li yi derê wô sarga bi wo hen men, en li yi derê naɲ ken a men. 18Kenbay kôba, bi yerŋge derêŋge men, nôbi kôba, na sê peré naɲ ken men. 19En erem hena Kelma Jésu ré gey men na, ené jé Timoté iyére toŋge a hen ya. Aɲ kiriɲa ôbi ré bulo hera ba, ré sa dôben ibiyare bôn a naɲ kwôleŋge wo ôbi a sa dôren hen. 20Wôsa kwôni wo sun kwôleŋge men, li naɲ ken môɲ kwo en liɲ hen iyôŋ ba, naɲ, na Timoté bi pôn nêŋ hari. 21Wôsa ɓiɲé kêm woge na derê wo gengiɲ sarji mera, ɗiba woge ciré lê aŋga gengiɲ sa Jésu Krist hen né. 22Wôsa aŋga Timoté li hen na, geléŋge wo ôbi ré na kwôni woɲ bôô pôn, wôsa jé ulê béré Kwôlo Dôri wo ôbi li naɲ en hen na, yi môɲ kema wo li jé naɲ ibari hen iyôŋ. 23Ôbi a, kiriɲa ené hôn kwôlo gengiɲ san niɲ na, na jéri yerŋge a haɲê niɲ. 24Naɲ bôn wo en bi sa Kelma a hen na, en hôn wo nôbi kôba, ené erê iyére toŋge a hen ya men. 25Kwo gengiɲ sa yênen Epaprodid woɲ megan ôbi jé men, megan ôbi maɲê wo tô ulê béré kwôlo Emen a wo na ken jori yen a bi ré era sa li naɲ en sa aŋga naɲen a hen na, en erem wo ené jéɲ naɲ ɗi hôriɲ béŋge. 26Wôsa doy herê ô geléŋge liri gaɲ men, ôbi sun wô toyé wo kené toy wo ɗiré ômiɲ hen a men. 27Na tiri, tumô ba, ômɲare liri tu temare a hari niɲba, Emen bô tu ɲa tori men, nôbi kôba, Emen bô tu ɲa tiɲê a men aɲ berareri aɲ bi bô emê wo ɗaŋgi ré hô lên a ré niɲ. 28Ôbi a, ené iyêlbe bi ené biri bi ré hô uɲéŋge aɲ kiriɲa kené geli ba, yerŋge ré derêŋge men, nôbi kôba, deŋgôn ré kuriɲ tôŋ men hen. 29Iyôŋ ba, kiriɲa ôbi ô biɲ na, ken ɓiri yerŋge a dô naɲ yi derê mega yêneŋge tô Kelma iyôŋ. Aɲ kwôni mega ôbi hen iyôŋ na, ken biri kwôlê. 30Wôsa baa ɗa wo ôbi na ɗa ma tô jé wo Krist a. Ôbi ay yiri uléɲ liɲ jé wo kenbay a na ré lê ben hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\