Pilipiɲê 3

1Aɲ haw hen yênên, kwôlo baa wo na kelê a na: Lêŋge yi derê wô biɲare to ken biɲ naɲ Kelma hen. Kwôlo na en kelêŋge bô magtubu a tumô hen na, na hô kelêŋge a sôŋ ɗiba, keben a manen sara ré, wôsa en hô kôl hen iyôŋ bi ré li naɲ ken. 2Bay jé kaɲ bay lê habrê men, ɓiɲé ka yi môɲ garê iyôŋ hen men, ɓiɲé ka mô wô kôliɲ megêrji ré wal keŋ hen a men na, berêŋgeji dô. 3Wôsa na nabay a na bay walê keŋ kaɲ tiri hen ɗiba, na bay ré. Wôsa nana tebe Emen na sa kibi Tini men, nana di deŋgôrna wô kibi biɲare to nana biɲ naɲ Jésu Krist hen a men ɗiba, nana bi bôrna na sa aŋgaɲ yi yé ka gawrê hen né. 4Ɗôd ba, nôbi kôba, ré ené bê bôn sa aŋgaɲ yi yé bay ka na ka gawrê mera hen men. A hena ɓiɲé ka pôni ré erem mega ciré bê bôrji sa aŋgaɲ yi yé kaji bay ka hen na, nôbi kôba, ré ené nêmê bê bôn sara gôliɲ kwoji aɲ sôŋ. 5Wôsa balên kaɲ bay yênare na ena Israyêl men, ena kuŋga Bênjamin men, ena Hébreɲê woɲ kiɲ men, en yêɲ li sa marge menba, bay walen keŋ men, kwoɲ bê kwôlê sa tôô to Jubɲê ba, ena Parisiɲê woɲ ɗéɲ a men. 6Kwo gengiɲ sa jé lêren ba, na en geliɲ tu églis gusiɲ naɲ yi gwa men, lê aŋgaɲ derôre ka tôô to Moyis genge hen na, kwôni uwôɲ ani kani ka habiɲ yen a ré a men. 7Are bay ka hen na, ca ba, na en bôrji mega ari uɲéren iyôŋ, niɲba, haw hen wô kibi Krist na, en bôrji mega aŋga ré naɲ iyôŋ. 8Na tiri, are bay ka kêm ka na en diɲ deŋgôn hen na, en bôrji mega ani ré iyôŋ gengiɲ naɲ ka dô ɗê ka na henê Jésu Krist wo na Kelma wuɲê hen. Aɲ na wô kibri ôbi aɲa ené kaɲiɲ are kêm hen men, en bôrji yi mega aŋgaɲ bêɲ iyôŋ tun a a men hen aɲ bi ené uwôɲiɲ aŋga dô ɗê aɲ ka na Krist hen ɗi. 9Men, bi ené biɲ pôn naɲ ɗi dô cerêd a men. Na wô bê wo en bi kwôlê sa tôô to Moyis a hen a ené yiɲ gawra woɲ derôre cerêd tu Emen a hen né. Niɲba, na wô kibi aŋga Krist li hen. Aɲ na Emen a bé gawra yé kwoɲ derôre cerêd tiri a wô kibi bê wo ôbi bi bôri sa Krist a hen. 10Aŋga ɓu bôn damaŋ ba, na wo ené hôn Krist men, ené hôn néé wori wo ôbi jiɲ siɲ kamɲê hen men, ené geliɲ gusiɲ mega ôbi na geliɲ hen iyôŋ men, ené maɲ môɲ kwo ôbi maɲ hen iyôŋ a men. 11Ôbi a, nôbi kôba, ené ɗi bôn mega ené sa jê sé kamɲê môɲ kwo ôbi jiɲ siɲ kamɲê hen iyôŋ men. 12En kôl na wô wo ené uwôɲ are bay ka kêm hen niɲ né men, ené na gawra wo dô cerêd niɲ a men né, niɲba, en mase bi ené ɓeré are bay ka hen naɲ kôben bi ré yi kaɲê, wôsa Jésu Krist a ɓuren dera bi ené yi kwori hen. 13Yênên, en erem wo ené ɓu are bay ka hen kôbena niɲ ré tô. Niɲba, aŋga en li haw hen na, en gôrbiɲ aŋga cêgen a aɲ en mase uɲé ka tumô a hen ɗi. 14Na ôbi á, ené ge yôd yôd bi ené uɲé are bay ka hen men, bi ené uwôɲiɲ sa kôbi derômaraŋ a wo Emen uwôgêna kwôli naɲ geré wo Jésu Krist hen a men. 15Nabay ka nana ka surɲê tô kwôlo Emen a hen na, ermé wona ré yé hen iyôŋ ɗi. A hena ka pôni perêrŋge a hen ré erem kwôlo ɗaŋgi bôrji a ba, Emen a yêgê sari béŋge seŋge. 16Na mi mi ba, geré wo na nana ayêŋge aɲ nana erêŋge tô a kwôy saɲ kemnêŋ hen na, ôbi a nana erêŋge tô a yôd yôd ɗi. 17Yênên, kenbay kêm ken ay sa tên men, gawrê ka jé lêreji na kwo dôri môɲ kwo na nini geléŋge hen iyôŋ a kené ɗi turŋge tôrji a ɗi men. 18Kwôlê wo hen na, na en kelêŋge têê kwône tumô niɲ, aɲa haw hen ené hô kelêŋge naɲ cémé tun a a hen. Ɓiɲé kwône jé lêreji gel wo bay ré na bay bayi temare to Krist sa gurô tagelê. 19Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, mênê yi wô sarji. Wôsa bôrji a na emen woji men, bay di deŋgôrji sa lê aŋgaɲ tayre a men, bay erem na sa aŋga sa terare a nà mera a men. 20Nabay ba, nana ɓiɲé ka bô emê iyére to derômaraŋ a men, nana mô gem Kelma wona Jésu Krist wo na ôbi gôliɲ naɲ na hen bi ré hena derômaraŋ a sa uɲéna men. 21Wulê wo ôbi a heraɲ hen na, ôbi a ayê yerna wo iya aɲ a sa ma hen gasiɲ kwoɲ hini emê môɲ kwori iyôŋ. Ôbi li hen iyôŋ na naɲ néé wo li aɲ are kêm biri kwôlê hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\