Pilipiɲê 4

1Iyôŋ ba, yênên kaɲê, doy gelérŋge lên damaŋ men, en li yi derê wô kebreŋge men, ken yi môɲ ari dê deŋgô kaɲê iyôŋ a men. Na hen iyôŋ a, kené ɗebiɲ geraŋ derê sa biɲare to ken biɲ naɲ Krist hen. 2Ebodi naɲ Sêntis, en sôm sarŋge a bi bô jalê ré yi perêŋge a wô wo kena yênê tô Kelma. 3Jôbi megan ôbi jé hen kôba, en uwôlen bi jeré li naɲ yébé bay ka wôô hen, wôsa nibay naɲ ci nini geliɲ gusiɲ tô ulê béré Kwôlo Dôri biɲ ɓiɲé a. Kléma naɲ bay jé ka ɗaŋgi kwône kôba, li jé naɲ ni men. Aɲ bay kêm hiniji yi bô magtubu toɲ merê tu geɲ to hini ɓiɲé ka Emen a sa gôliɲ naɲ ci naɲ kwiniji hen ya men. 4Lêŋge yi derê naɲ wulê wulê wô wo ken biɲ naɲ Kelma. En kelêŋge ba, en hô kelêŋge a sôŋ: lêŋge yi derê. 5Bi derê woŋge yi tu wolé. Henêŋge wo baa ɗa wo Kelma a hera niɲ. 6Seniɲge ani kani ré, niɲba, aŋga naɲêŋge ba, ken eŋgeriɲ Emen kwôy kwôy men, ken liri dosé wô sarji a men. 7Ôbi a, bô jalê wo Emen wo gôliɲ sa are kêm ka gawrê hôn hen a jalê bôrŋge naɲ ermé woŋge, wôsa ken biɲ naɲ Jésu Krist. 8Yênên, gerɲé kwôlo na kelêŋge a na: erméŋge sa aŋga dôri ka ɓiɲé a dené ka ná: aŋgaɲ tiri men, ka dé wo jeré biji kwôlê hen men, aŋgaɲ derôre men, ka séli men, ka nêm wo ɓiɲé ré gey hen men, ka bay kôl kwôliji dô hen a men. 9Aŋga na en kelêŋge kwôliji ken toy aɲ ken bi bôrŋge sara hen men, ka en li ken gel naɲ turŋge hen a men na, bay a kené li ɗi. Aɲ Emen woɲ ôbi bé bô jalê hen a baa naɲ ken. 10En liɲ Kelma dosé men, yen dôren damaŋ a men wôsa ken hô erem san a. Ken erem wô lê naɲ en na ca yeŋ niɲba, na geréri a na kené uwôɲ ré tô. 11En kôl hen iyôŋ na wô wo ené ôriɲ doy ani ré, niɲba, en hôn lê yi derê sa aŋga yi kôben a hen kwôy kwôy. 12Wôsa en hôn merê bô nimrére a men, bô ari uɲé a men. Kiriɲ ka yôŋ yôŋ kôba, en hôn merê bô uɲé a men, bô kurôŋ a men, bô aŋga mêy a men, bô ka dê a a men. 13En uwôɲ néén môriɲ bô are bay ka kêm hen sa kibi néé wo Krist ben hen. 14Niɲba, ken li dô kiriɲa ken li naɲ en sa gusiɲ tiɲê hen. 15Kenbay milɲén Pilipiɲêɲê, ken hôn, wulê wo en diɲ emê iyére to Maséduwan aɲ, aɲ kiriɲa en ayiɲ tô ulê béré Kwôlo Dôri hen na, na kenbay peneŋge mera a na lê naɲ en, ɗiba églis tôni to ɗaŋgi na li naɲ en né. 16Kiriɲa en baɲ Tésalonik a tô kôba, ken li naɲ en têê kwône sa aŋga naɲen a. 17En kôl hen iyôŋ na wo kené hô ben ani ré, niɲba, en erem sa terê wo Emen a sa terê kibri sarŋge a wô kibi lê wo ken li naɲ en hen. 18En uwôɲ are kêm ka na ken joɲ ben hen aɲ gôlen tôŋ a. Are kêm ka na ken joɲ Epaprodid eraɲ ben hen na, en uwôɲ aɲ ani kani naɲen ré niɲ. Are bay ka hen yi môɲ sarga wo gôrmeri ɗiɲé dôriɲ Emen men, ɗé tiri a men iyôŋ. 19Emen wuɲê woɲ ôbi ari uɲé ka kwôni hen na, ôbi a béŋge are kêm ka ken ôriɲ doyriji hen tô Jésu Krist a. 20Bi na ayêŋge kibi Ibarna Emen kwôy naɲ kunena. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 21Liɲge ɓiɲé ka Emen kêm wô kibi biɲare toji naɲ Jésu Krist hen dosé. Men yênêrna kaɲ bay ayê bôô ka mô naɲ en nà hen kôba, lêŋge dosé men. 22Ɓiɲé ka Emen kêm lêŋge dosé, niɲba, ka iyé kelma Sésar a lêŋge dosé damaŋ a. 23Bi Kelma Jésu Krist tô kibri sarŋge a pôn pôn kêm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\