Pilémôn 1

1Nôbi Pol wo en yi daŋgay a wô kibi jé wo Krist Jésu wo en li hen. Nibay naɲ yênena Timoté a lê magtubu hende to hen bem jôbi yênini Pilémô melaɲnini men, megarni ôbi jé men hen. 2Liɲ yêreni Apiya men, liɲ Arsip wo na megarni ôbi kumbul hen men, liɲ églis to bô iyére tom a hen dosé béni men. 3Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken. 4Pilémô, kiriɲa en uwôl Emen na, en erem sam a menba, en liri dosé kwôy kwôy. 5Wôsa en toy kôli geyé wo ju gey ɓiɲé ka Emen kêm hen men, kwôli bôm wo ju bi sa Kelma Jésu a men hen. 6En uwôl Emen bi ayê bôô wo dayem naɲ nini hen ré ô tumô tumô men, bi ré bem ju hôniɲ aŋga dôri kêm ka nana uwôɲ tô Krist a hen men. 7Yênen, geyé wo ju gey ɓiɲé ka Emen hen na, ben yi derê damaŋ men, dôben ibiyare bôn a men, wô jalê wo ju jal bô ɓiɲé ka Emen hen. 8Na ôbi á, bi wo ani kaɲ bay jôrenare tô Krist bi ené ay tôô bem jeré liɲ aŋga yi lê hen naɲ hen haji, 9kôba, wô geyé wo nana geyiɲ yerna hen na, ené ena uwôlem hen, nôbi Pol wo ena kwo iyêri aɲ haw hen en yi daŋgay a wô jé wo Jésu Krist wo en li hen. 10En uwôlem wô sa Onésim wo na keman wo en yêri tô Jésu Krist a kiriɲa en yiɲ daŋgay a hen. 11Na ca ba, ôbi na yi ani tum a ré, niɲba, haw hen ôbi yi are tun a men, tum a a men niɲ. 12En hô jéɲ naɲ ɗi hôriɲ bem ôbi wo en geyri damaŋ hen. 13Ré ené geméri legen a nà, bi ôbi ré li naɲ en hôlmêm a kiriɲa en yiɲ daŋgay a wô kibi Kwôlo Dôri hen, 14niɲba, en gey lê iyôŋ mera baa eŋgeremare ré ré. Wôsa en gey ɓerem ereŋ bi jiré li derê naɲ en né, niɲba, bi jiré li naɲ bô geyé wom ɗi. 15Dô réba ôbi na ɗém aɲ sem aɲ bi jiré hô uwoɲni naɲ kunem yôd niɲ. 16Niɲba, na mega lema iyôŋ ré niɲ, niɲba, ôbi dô ɗê lema dê niɲ men, ôbi na yênem wom niɲ men. En geyri gaɲ, niɲba, kwom jôbi ba já geyéri gôlen aɲ sôŋ, wôsa ôbi na lema wom men, na yênem tô Kelma a men. 17Hena ju ré bôren môɲ megam ôbi jé iyôŋ na, ju ɓiri yem a mega wo ré jeré ɓeren na nôbi yem a hen iyôŋ men. 18Hena ôbi na ré lêm aŋga habiɲ kani ley, hena ôbi na ré naɲ telare tom sari a ley na, ju ɗén san a. 19Nôbi Pol a lê kwôlê bi wo hen naɲ kôben wuɲê hen na, na hô têbem are bay ka hen hôriɲ. Jôbi kôba, ju hôn wo wô kibi ayê bôô wom na, telare tiɲê baa sam a ya men. 20Yênen, li are bay ka en eŋgerem hen ben wô kibi peré wo nana pur Kelma hen men, ju jal bôn a men, wôsa nana yênê tô Krist, kwo Emen dôri hen. 21Kiriɲa en liɲ magtubu hende to hen na, en hôn wo jeré lê ɗê ka en eŋgerem hen aɲ sôŋ. 22Ɲan iyére pôn ɗén, wôsa en bi bôn wo Emen ré toyé uwôlê woŋge aɲ ré belê geré ben bi ené biɲ uɲéŋge. 23Epapras wo yi daŋgay a naɲ en wô jé wo Jésu Krist wo nini li hen lêm dosé. 24Men, Mark men, Aristark men, Démas naɲ Luk milɲén bay jé kôba, lêm dosé a men. 25Bi bô derê wo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\