Pelal wo jô Ja 1

1Geléŋge aŋga Jésu Krist yêge sarji biɲ bay ayê bôô hen. Emen biri bi ôbi ré yêge sa aŋga ré sa sa hen biji. Na ôbi á, Jésu Krist ré jé mana wori wo derômaraŋ a yi mana wori Ja a bi ré kôli kwôli are bay ka hen. 2Menba, Ja dôriɲ ɓiɲé kwôli are bay ka kêm ka ôbi gel hen aɲ kôl ré na kwôlo Emen woɲ tiri wo Jésu Krist a yêgê sari. 3Aɲ kwôni wo dêŋse men, ka toy kwôlo hena kibi Emen a aɲ liɲ bô magtubu a aɲ bi kwôlê sara a men hen na, yirji a sa dôrji. Wôsa wulê wo are bay ka hen a saɲ hen na, baa ɗa niɲ. 4Na nôbi Ja a lê magtubu hende to hen biɲ églisɲê ka jurgem ka bô emê wo Asi a hen liɲji dosé. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Emen wo na Emen wo mô ca tumô men, mô ya aɲ a sa sa hen naɲ kwo tunu to jurgem to ɗebu tumô gagay kenare wori a hen. 5Men, kwo Jésu Krist woɲ ôbi derê kwôlê woɲ tiri hen a men hen na, bi baa ré ken. Jésu Krist bi wo hen na, ôbi a jê sé kamɲê tumô perê ɓiɲé ka ma a men, na Kelma woɲ sa kilmé ka sa terare a nà kêm men. Ôbi peréna aɲ derêna bô têriɲ a sa kibi kwôbriri wo biɲ tôŋ wô sarna hen. 6Aɲ beléna nana yi gwogelé kilmé men, bay bê kwôbe a men ka Ibari hen. Bi ayê kibi naɲ néé yi wô sa Jésu Krist kwôy naɲ kwini. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 7Geléŋge, kiriɲa ôbi a hera bô kiriɲ ka geri a hen na, ɓiɲé kêm a geléri naɲ tirji men, ka na cibri naɲ yêêre hen kôba, a geléri a men. Men, tô yê ɓiɲé kêm ka sa terare a nà a sômê wô hera wori bi wo hen. Na tiri a yé na hen iyôŋ. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 8Kelma Emen woɲ ôbi néé wo na Emen wo na mô ca, wo mô ya men, a hera ya a men hen na, kôl iyôŋ ba: «Nôbi ena ôbi ayê tô are men, ôbi deré kibriji a men.» 9Na nôbi Ja yêneŋge wo suri wo biɲ pôn naɲ Jésu Krist môɲ kenbay iyôŋ men hen a lê magtubu hende to hen béŋge hen. En geliɲ gusiɲ men, en ɓu bôn iyêre môɲ kwoŋge hen iyôŋ a men, wô emê iyére to Emen. Aɲ nôbi ba, bay ɓuren uwôlen sa iyére to yi derô cér a to bay uwôgeri Patmôs hen wô kibi béré kwôlê wo Emen wo en uwôl béréri hen men, wô kelê wo en kôl Jésu ré dô na kwôlê woɲ tiri hen a men. 10Sa merê ta to na sa to Kelma hen na, Tini Emen têlen naɲ néé wore kiriɲ bay ka hen, menba, en toy tôô kwôni ôm kaŋ ta mega buruɲju iyôŋ. 11Aɲ tôô hende to hen kôl iyôŋ ba: «Aŋga já gelé hen na, ju li bô magtubu a tôŋ aɲ ju jéɲ biɲ ɓiɲé ka Emen ka églisɲê ka jurgem hen. Ju biɲ églis to Epês men, to Smirn men, to Pêrgam men, to Tiyatir men, to Sardês men, to Piladêlpi men, to Lawdisé a men.» 12Kiriɲa en toy tôô hende to hen ôm hen iyôŋ na, en bare ené gelé kwôni wo iyêlen kwôlê hen, menba, en gel na lampa jurgem to bay li naɲ lôr hen men, 13en gel ani geliɲ naɲ gawra iyôŋ perê lampa hende to hen a. Ôbi dôbe bargay ka yêŋge kwôy era tôŋ têri a aɲ ha kabrêri naɲ ariɲ woɲ lôr men, 14gusiri sari bôrê môɲ wôbgê iyôŋ men, gusiɲ tiri eŋné môɲ kôli tare iyôŋ men, 15têri jeraɲnê môɲ musure to ɓusu iyôŋ men, tôri ôm môɲ tô kam kaɲ biyê ka dami iyôŋ men, 16ôbi ɓu têbêŋne jurgem kôbri woɲ gusurô a men, yebere to dii si kibri a men, tiri jeraɲnê môɲ tare toɲ ɗiŋne iyôŋ a men. 17Kiriɲa en giili hen iyôŋ na, en kuriɲ tumôri a burug mega temay gawra iyôŋ. Menba, ôbi uwôl kôbri woɲ gusurô san a aɲ kôlen iyôŋ ba: «Kemna ré, wôsa ena kwo tumô men, kwoɲ gerɲé a men. 18Ena ôbi merê tu geɲ, na en ma niɲba, haw hen ba, en mô tu geɲ naɲ kunen niɲ. En ôriɲ naɲ néé sa temare a men, sa kiriɲ ka ɓiɲé ka ma môriɲ ya hen a men. 19Are bay ka kêm ka ju gel hen men, ka a era hen a men na, li bô magtubu a. 20Têbêŋne to jurgem to ju gel kôben woɲ gusurô a hen naɲ lampa to jurgem to bay li naɲ lôr hen a men na, na dôrem tôri ju toy. Têbêŋne to jurgem hen na, na manê ka derômaraŋ a ka jurgem ka Emen ɗiji bô sa églisɲê ka jurgem hen men, lampa to jurgem hen na, na églisɲê bay ka jurgem hen a men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\