Pelal wo jô Ja 1:20

20Têbêŋne to jurgem to ju gel kôben woɲ gusurô a hen naɲ lampa to jurgem to bay li naɲ lôr hen a men na, na dôrem tôri ju toy. Têbêŋne to jurgem hen na, na manê ka derômaraŋ a ka jurgem ka Emen ɗiji bô sa églisɲê ka jurgem hen men, lampa to jurgem hen na, na églisɲê bay ka jurgem hen a men.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More