Pelal wo jô Ja 1:5

5Men, kwo Jésu Krist woɲ ôbi derê kwôlê woɲ tiri hen a men hen na, bi baa ré ken. Jésu Krist bi wo hen na, ôbi a jê sé kamɲê tumô perê ɓiɲé ka ma a men, na Kelma woɲ sa kilmé ka sa terare a nà kêm men. Ôbi peréna aɲ derêna bô têriɲ a sa kibi kwôbriri wo biɲ tôŋ wô sarna hen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More