Pelal wo jô Ja 1:7

7Geléŋge, kiriɲa ôbi a hera bô kiriɲ ka geri a hen na, ɓiɲé kêm a geléri naɲ tirji men, ka na cibri naɲ yêêre hen kôba, a geléri a men. Men, tô yê ɓiɲé kêm ka sa terare a nà a sômê wô hera wori bi wo hen. Na tiri a yé na hen iyôŋ. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More