Pelal wo jô Ja 1:9

9Na nôbi Ja yêneŋge wo suri wo biɲ pôn naɲ Jésu Krist môɲ kenbay iyôŋ men hen a lê magtubu hende to hen béŋge hen. En geliɲ gusiɲ men, en ɓu bôn iyêre môɲ kwoŋge hen iyôŋ a men, wô emê iyére to Emen. Aɲ nôbi ba, bay ɓuren uwôlen sa iyére to yi derô cér a to bay uwôgeri Patmôs hen wô kibi béré kwôlê wo Emen wo en uwôl béréri hen men, wô kelê wo en kôl Jésu ré dô na kwôlê woɲ tiri hen a men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More