Pelal wo jô Ja 10

1Cêgi are bay ka hen menba, en gel mana wo derômaraŋ a wo ɗaŋgi wo gôliɲ sa kiriɲ hen hena derômaraŋ era sa terare a nà. Kiriɲ ka geri mééri ta men, môbre yi mér sari mega jabga iyôŋ men, tiri jeraɲnê môɲ tare to tay iyôŋ men, têri geliɲ môɲ kôli tare iyôŋ a men. 2Ôbi ɓu môni magtubu to bôliɲ a kôbri a men, ɗi têri toɲ gusurô bô cér wo dami a men, toɲ maa sa terare a men. 3Men, ôbi iyêl kwôlê naɲ tôri to dami kaŋ a ta ôm môɲ sômê kwo iyôŋ. Kiriɲa ôbi iyêl kaŋ a ta hen iyôŋ menba, en toy emen ône têê jurgem. 4Kiriɲa enê emen wo têê jurgem hen kô niɲ menba, en gey wo ené lê kwôli bô magtubu a menba, en toy tôô kwôni ôm derômaraŋ a kôlen iyôŋ ba: «Kwôlo enê emen bi wo hen kôl hen na, ju li kwôli bô magtubu a ré men, yêge sari biɲ kwôni ré a men.» 5Menba, mana wo derômaraŋ a bi wo ené geli ré ɗi têri pôn bô cér a men, pôn sa terare a men hen ay kôbri woɲ gusurô ta si derômaraŋ, 6aɲ dusu yiri naɲ hini Emen woɲ ôbi merê naɲ kwini wo ɗi derômaraŋ men, sa terare men, cér a men naɲ aŋga kêm ka yi bôrji a hen a men kôl iyôŋ ba: «Are bay ka hen a sa haw hen a men ɗiba, a yé ɗé ɗé a sôŋ ré niɲ.» 7Men, ôbi hô kôl iyôŋ ba: «Kiriɲa mana wo jôgiɲ jurgem a ibé buruɲju tori na: Emen a deré kibi gengé wori wo na yi naɲ kini uwôbêri wo ôbi na kôliɲ bay jé kari kaɲ bay kibri hen iyôŋ.» 8Tôô kwôni wo ené toy ôm derômaraŋ a hen hô kôlen iyôŋ ba: «Ô eŋgé môni magtubu to bôliɲ to yi kôbi mana wo ɗi têri pôn bô cér a men, pôn sa terare a men hen.» 9Menba, en ô ligi mana bi wo hen aɲ en eŋgereri ré ben môni magtubu hende to hen. Menba, ôbi kôlen iyôŋ ba: «Eŋge ju ôm. Hende a uyê kem a mega timne iyôŋ niɲba, kiriɲa biɲ bôôm a ba, a ɗayên.» 10Menba, kiriɲa en eŋge magtubu hende to hen kôbri a ôm menba, hende uyê keben a mega timne iyôŋ niɲba, kiriɲa biɲ bôn a na, payrê deŋgôm naɲ ɗaɲêre. 11Menba, bay hô kôlen a kôl iyôŋ ba: «Hô ju ô kôliɲ ɓiɲé kwôlo Emen na kôl ɗiré lê naɲ tô yê ɓiɲé kwône men, emê iyére to gay gay a men, kibi yê ɓiɲé gay gay men, naɲ kilmérji a men hen.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\