Pelal wo jô Ja 11

1Menba, bay ben gurô wo yêŋgi woɲ jé are aɲ kôlen iyôŋ ba: «Ô ju ô jé iyéy Emen men, kini bê kwôbe men, ju dêŋse ɓiɲé kaɲ bay tibé Emen ka mô ya hen a men. 2Niɲba, derô haba ba, ju ɗi ba, ɗiba ju jé ré wôsa Emen ɗi biɲ na bay henêri ré hen. Aɲ sa iyére to yi naɲ jeŋgêre hen na, bay a ɗirêre liɲ têriɲ kwôy geserê tôre pôrbu kibi wôô. 3Men bô geserê bi wo tôre pôrbu kibi wôô hen na, na joɲ naɲ bay derê kwôlê wuɲê wôô ka a tôbê bargay kaɲ mimé yirji a aɲ a uwôliɲ béré kwôlê wuɲê biɲ ɓiɲé.» 4«Bay derê kwôlê wuɲê bay ka wôô hen na, ɗebiji tumô Kelma Emen woɲ ôbi sa ɓiɲé kêm ka sa terare a nà hen men, bay yi mega gurô wo bay uwôgeri olibiyé kwo wôô hen men, mega jelgare toɲ teré lampa to wôô hen a men . 5Bay derê kwôlê wuɲê bay ka hen na, hena kwôni ré kôl ɗiré liji habrê ba, tare a sé kibriji a uwoyéri deré. Na hen iyôŋ a bay ré deré kwôni wo gey liji habrê hen. 6Wulê wo bay a uwôliɲ béré woji bi wo hen na, bay naɲ néé woɲ jôriɲ emen uwôŋgê men, kwo a lê kam biliɲ kwôbe hen men, kwoɲ béé habrê wo gay gay bi ré geliɲ tu ɓiɲé gusiɲ mega wo bôrji gey a men .» 7«Aɲ kiriɲa bay uwôl béré woji bi wo hen kô niɲ na, tanare a so bô iyom wo ɗogi a sa lê kumbul naɲ ci aɲ hende a deréji. 8Aɲ kwogelérji a yé kiriɲ ka bô iyére to bay na ɓériɲ Kelma woji ya sa gurô tagelê hen. Sa iyére hende to hen na, bay gengere môɲ Sodôm naɲ Ejipt. 9Kwogelérji bi wo hen na, kwônê tô yê ɓiɲé men, tô môɲ wo ɓiɲé men, ɓiɲé naɲ kibi kwôlê woji wo gay gay hen a men, bay a era kêm sa gelé kwôy wulê subu naɲ kwari aɲ bay a geyé bi kwôni ré emji ré. 10Ɓiɲé ka sa terare a na kêm a sêji peré wôsa bay derê kwôlo Emen bay ka wôô hen ré ma niɲ. Bay a lê yi derê men, bay biriɲ are perêrji a a men, wô wo bay na ré geliɲ tu ɓiɲé gusiɲ gaɲ. 11Kiriɲa wulê wo subu naɲ kwari bi wo hen kô niɲ na, Emen hô biji bul woɲ merê tu geɲ bôrji a aɲ bay hô béré aɲ hena ta. Ɓiɲé kêm ka gelji tô béré woji bi wo hen na, kemnare liji damaŋ. 12Kiriɲa bay hena ta hen iyôŋ menba, bay toy tôô kwôni ôm dami derômaraŋ a kôlji iyôŋ ba: ‹Ɗayaŋge ta na.› Menba, bay ɗay ta perê kiriɲ ka geri tu bay bareji a. 13Kiriɲ bay ka hen na, terare yebagiɲ damaŋ. Aɲ iyére mô môj kene a menba, pôn tiɲ perê sa bô iyére to dami hende to hen a. Terare hende to yebagiɲ hen duu ɓiɲé dubu jurgem aɲ tôrji wo baa hen kemnare liji damaŋ aɲ bay ay kibi Emen wo derômaraŋ a.» 14Haw hen bô emê wo jôgiɲ wôô di jô niɲ, berêŋge dô kwo jôgiɲ subu era hen ya. 15Cêgi bô emê wo wôôyi bi wo hen na, mana wo derômaraŋ a wo jôgiɲ jurgem ibe buruɲju tori menba, en toy tôô ɓiɲé ôm wujuju derômaraŋ a kôl iyôŋ ba: «Haw hen na, emê iyére to sa terare a nà, na to Kelma wona Emen naɲ Krist, kwo Emen dôri hen. Emê iyére hende to hen a yé naɲ kunu.» 16Menba, surɲê ka tôre wôô kibi pôrbu ka mô sa gagay kenare woji tumô Emen a hen heriɲji aɲ diji kwiniji tôŋ tumôri a aɲ tibri. 17Aɲ kôl iyôŋ ba: «Jôbi ju na Kelma Emen woɲ ôbi ibé iyêrê wo mô ca tumô, wo mô ya. Nini lêm dosé wô kibi néé wom wo ɗê kiriɲ wo ju day are kêm kôm a aɲ môriɲ sarji a hen. 18Tô yê ɓiɲé ka hônem né hen bôrji na tarêji sam a, niɲba, haw hen na, na kwom jôbi a tarem sarji a niɲ. Men haw hen na, na Wulê wo já jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé ka ma niɲ hen men, na kwo já têbiɲ bay jé kam kaɲ bay kem hen sa kôbri a men. Men, na kwo já têbiɲ sa kôbi ɓiɲé kam kêm kaɲ kamrê naɲ ka iyêrɲê ka bêm kwôlê hen men, men na kwoɲ mênê ɓiɲé ka mêne sa terare hen yôd aɲ a men.» 19Kiriɲa surɲê bay ka hen iyêl kwôlê bi wo hen iyôŋ kô menba, kibi iyéy Emen to derômaraŋ a bôliɲ menba, sunugu toɲ biɲare to yi bô a hen yi ɗaɲ tu wolé menba, emen wulaɲê men, tô ɓiɲé ôm men, emen ône men, terare yebagiɲ men, garmê heriɲ damaŋ a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\