Pelal wo jô Ja 12

1Kiriɲa are bay ka hen yi hen iyôŋ kêm kô niɲ na, aŋgaɲ gelé ka pôni si derômaraŋ a. Aŋgaɲ gelé bay ka hen, na iyore to bargay kare na tare to tay aɲ sêl têêre sa geserê hen. Jabga wo bay ayê joor wo yi sare a hen na, na têbêŋne môj kibi wôô. 2Menba, iyore hende to hen yi kwo aɲ ta yê. Yê bi wo hen lere damaŋ aɲ hende sôm yere. 3Menba, en hô gel aŋgaɲ gelé ka ɗaŋgi si derômaraŋ a. Aŋgaɲ gelé bay ka hen na, na tanare to habiɲ to geliɲ naɲ mara wo dami aɲ sê. Sare na jurgem naɲ jabga woɲ kenare têb têb a men, timɲére môj men. 4Tanare hende to hen na, dera kwa têbêŋne pôn to yi kini subu hen naɲ esiɲne ba sa terare a nà. Menba, hende ɗubu tumô iyore to ta yê hen aɲ kiriɲa hende ré dô kema uwôl tôŋ niɲ ba, teré ayê emê. 5Menba, iyore hende to hen yê kema wo a emê tô yê ɓiɲé kêm naɲ néé wo ɗê kiriɲ hen. Kiriɲa hende dô kema bi wo hen uwôl tôŋ menba, bay ayri lew ôriɲ tumô Emen a men, tumô gagay kenare wori a a men. 6Menba, yori ba, ge derô gwôlê kiriɲ ka Emen na ɓu sa têrji bi hende ré ô gôsiɲ yere ya hen kwôy geserê tôre pôrbu kibi wôô. 7Menba, kumbul kuriɲ derômaraŋ a. Misêl mana wo derômaraŋ naɲ manê kari sêɲji naɲ mara wo dami bi wo hen naɲ manê kare men. 8Menba, si Misêl bôyji aɲ dagaji aɲ bay uwôɲ kiniji derômaraŋ a ré. 9Aɲ bay daga mara wo dami bi wo hen naɲ bay tôre baa nô sa terare a nà. Mara wo dami bi wo hen a na kalaw wo cay wo na lam ɓiɲé wo bay uwôgeri Jabel men, Sidan a men hen. 10Menba, en toy tôô kwôni ôm derômaraŋ a kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Kemnêŋ na wulê wo Emen gôliɲ naɲ na naɲ kununa niɲ men, ôbi gel wo ɗiré nêm lê are kêm men, ɗôbi a ré na ôbi sarji a men. Néé daɲ na kêm kôbi Krist a wori a wôsa ôbi daga ôbi kaŋgê yênêrna kwôy kwôy tumô Emen wona hen aɲ. 11Niɲba, yênêrna bay ka hen bôy ôbi kaŋgê kiriɲ bi wo hen na wô sa kibi kwôbri Kema Kwormo men, na sa kibi kwôlo Emen wo bay dô biɲ ɓiɲé hen a men. Wôsa bay ay yirji biɲ temare ɗiba bay kemna ré. 12Iyôŋ ba, kenbay ka derômaraŋ ken li yi derê haŋge niɲ. Niɲba, kwoŋge kenbay ka sa terare a naɲ ka bô cér a ka geliɲ gusiɲ, wôsa bay daga Jabel ula sarŋge a aɲ bôri tari damaŋ wô wo wulê woɲ mênê wori wo ré baa ɗa niɲ hen.» 13Kiriɲa mara wo dami bi wo na Sidan hen bô wo bay dagari ula sa terare a nà ná, ôbi dô sa tê iyore to na yê kema iba hen. 14Menba, bay biɲ iyore hende to hen meserére wôô môɲ kwo keré iyôŋ bi ré uwôŋgiɲ kwôy biɲ kiriɲ ka Emen na ɓu sa têrji gengiɲ sare derô gwôlê hen. Aɲ Emen a gesêre kwôy geserê tôre pôrbu kibi wôô kelaŋ naɲ kalaw bi wo hen. 15Kiriɲa ôbi uwôɲ iyore hende to hen né hen iyôŋ niɲ na, ôbi boo kam so kibri a bôy lebôd lebôd môɲ kam cér iyôŋ bi ré dô iyore hende to hen ôriɲ. 16Niɲba, terare waɲ aɲ yi kam bay ka hen cê kô jôriɲ sa iyore hende to hen. 17Kiriɲa mara wo dami bi wo hen bô wo hende ré gôli ta niɲ hen iyôŋ na, bôri tari damaŋ aɲ ôbi hera kuriɲ kumbul kwôŋgêre ka baa hen. Kwôŋgêre bay ka hen na, na ka bi kwôlê sa tôô to Emen a men, na bay bôô pôn sa tu kwôlê wo Jésu na yêge sari hen a men. 18Menba, mara wo dami bi wo hen dôriɲ ô ɗebé kibi cér a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\