Pelal wo jô Ja 13

1Menba, en gel tanare to habiɲ to sare jurgem naɲ timɲére môj hen, ja so bô cér a. Aɲ kibi timɲéri bi wo môj a hen na, jabga woɲ kenare tôbiɲ têb têb a, men sare hende to jurgem hen na, bay ɗi hini woɲ tiiré Emen hen pôn pôn ya. 2Tanare hende to hen na, geliɲ naɲ cerew iyôŋ men, têre damné geliɲ naɲ têê tanare to bay uwôgere urs hen men, kebre geliɲ naɲ kibi kwo iyôŋ a men. Mara wo dami bi wo hen biɲ tanare to habiɲ to geliɲ naɲ cerew hen néé men, gagay kenare men, tôô toɲ emê sa kiriɲ a men. 3Sa tanare hende to sare jurgem hen na, sare to pôni uwôɲ iyare toɲ temare niɲba, jé hôriɲ. Aɲ li ɓiɲé ka sa terare a na kêm tiniji ge kay aɲ bay bi bôrji sare a. 4Men, bay ay kibi tanare to habiɲ to geliɲ naɲ mara wo dami hen wô wo hende a ré biɲ to geliɲ naɲ cerew hen néére men, bay ay kibi hende to geliɲ naɲ cerew hen kôl iyôŋ ba: «I a gôle ba? I a lê kumbul naɲ tu ba?» 5Menba, hende uwoɲ tôô toɲ diɲ deŋgôre men, toɲ tiiriɲ Emen a men. Hende uwôɲ tôô toɲ liɲ hen iyôŋ kwôy geserê tôre pôrbu kibi wôô, 6menba, hende ay tô tiiré Emen men, tô tiiré hini men, iyére tori men, ɓiɲé kêm ka mô derômaraŋ a hen men, 7hende uwôɲ tôô toɲ liɲ kumbul naɲ ɓiɲé ka Emen ka sa terare a nà aɲ ré bôyji men, tô yê ɓiɲé ka gay gay men, tô môɲ wo gay gay hen men, kibi kwôlê woji kêm na bô kôbre a men. 8Aɲ ɓiɲé kêm ka sa terare a nà a ayê kebre niɲba, ɓiɲé ka hiniji na ɗiɲ ca bô magtubu toɲ merê tu geɲ to Kema Kwormo wo bay na diri hen. Hiniji bi wo hen, na ɗiɲ ca kiriɲa tô terare na ɗiɲ ré tô hen, na bay a ayê kebre ré mera. 9«Kwôni wo maari ya ba, bi toy kwôlo na kelê a hen. 10Hena kwôni ré liŋ megari lemnare ba bay a sa liri lemnare men, a hena kwôni ré duu megari nay yebere ba yebere hende to hen a bay re sa driɲni men. Na hen iyôŋ a ɓiɲé ka Emen ré gelé ulê bôô woji men, ayê bôô woji a men hen.» 11Menba, en hô gel tanare to ɗaŋgi to timɲére wôô hena sa terare a nà. Timɲére bi wo wôô hen na, geliɲ naɲ kwo Kema Kwormo iyôŋ niɲba, iyêlê a ré iyêl mega kwo tanare to habiɲ to geliɲ mara wo dami hen. 12Hende ôriɲ naɲ tôô toɲ liɲ aŋga gay gay tu tanare to tumô hende to hen, men hende ɓu ɓiɲé ka sa terare a nà ereŋ bi ré ay kibi tanare to tumô to na uwôɲ iyare toɲ temare aɲ na jéé hen men, 13hende li aŋgaɲ giɲê gay gay men, bi tare toɲ lamê hena derômaraŋ a kuriɲ sa terare a nà tu ɓiɲé a kêm a men. 14Sa kibi aŋgaɲ giɲê kare bay ka hende li tumô tanare to cay hen na, hende lam ɓiɲé ka sa terare a nà damaŋ bi tôre a. Aɲ hende kôlji bay ré jebe ani ɗi aɲ ré tibiji naɲ hini tanare to tumô to na uwôɲ iyay yebere toɲ temare aɲ bér hen. 15Men, hende ôriɲ naɲ tôô toɲ lê aɲ bi kamrê kaɲ jibé ka geliɲ naɲ tanare to tumô hen bi ré iyêl men, hende biri tôô bi ré deriɲ ɓiɲé ka kaɲ ayê kibri hen men. 16Men, hende ay tôô bi bay ré taliɲ ɓiɲé kêm are kôbriji woɲ gusurô a men kibi bisinji a a men. Bay ré taliɲ bay yagê men, ɓiɲé ka damné men, bay uɲé men, bay nimré men, kam iyére men, limé a men. 17Wulê bi wo hen na, kwôni wo aŋgaɲ talê bay ka hen naɲ yiri a na, ôbi a nêmê kelé ani ré men, ɗé aŋgari kani gara ré a men. Aŋgaɲ talê bay ka hen na, na hini tanare to geliɲ cerew hen men, aŋgaɲ dêŋsê ka yi môɲ hene bi wo hen men. 18Kwôni wo naɲ tu melênê ba, a henê tô kwôlê bi wo hen derê men, ôbi henê are ba, a henê tô aŋgaɲ dêŋsê ka tanare hen na, na ka gawra. Aŋgaɲ dêŋsê bay ka hen na arew jii naɲ tôre jii kibi jii. (666)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\