Pelal wo jô Ja 13:2

2Tanare hende to hen na, geliɲ naɲ cerew iyôŋ men, têre damné geliɲ naɲ têê tanare to bay uwôgere urs hen men, kebre geliɲ naɲ kibi kwo iyôŋ a men. Mara wo dami bi wo hen biɲ tanare to habiɲ to geliɲ naɲ cerew hen néé men, gagay kenare men, tôô toɲ emê sa kiriɲ a men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More