Pelal wo jô Ja 14

1Menba, en hô gel Kema Kwormo ɗebu sa keram wo bay uwôgeri Siɲôn a naɲ ɓiɲé dubu arew naɲ dubu tôre pôrbu kibi pôrbu (144,000) ka bay di hini naɲ hini Ibari Emen kibi bisinji a hen. 2Men, en hô toy tôô kwôni ôm derômaraŋ a môɲ kam cér ka dami ka bôy iyôŋ men, ôm môɲ emen wo pôy ôm gururu hen iyôŋ men, tôô hende ôm dô môɲ bay ré di jêŋgê iyôŋ a men. 3Ɓiɲé bay ka ɗebu tumô gagay kenare wo Emen a men, tumô ari ɗéri ka pôrbu hen men, tumô surɲê a hen a men hen na, na ka na ɗubu naɲ Kema Kwormo sa keram wo bay uwôgeri Siɲôn hen, bay a kebé kurôŋ wo kôrbi. Kurôŋ bi wo hen na, bay a henê kebéri mera ɗiba, kwôni wo ɗaŋgi hôn né. Ɓiɲé bay ka hen na, na bay a Kema Kwormo na ré jô sarji hen. 4Men, ɓiɲé bay ka hen na, na ka na yiɲ naɲ yébé ré hen men, kiriɲ kêm ka Kema Kwormo ô ya ba, bay ô naɲ ɗi men. Bay a na ɓiɲé ka tumô ka Emen na jô sarji bi ré yi kari naɲ ka Kema Kwormo a men hen. 5Men, na ɓiɲé ka ani ka habiɲ na naɲ yirji a men, kwôlê woɲ benare naɲ kibriji a a men. 6En gel mana wo derômaraŋ a wo ɗaŋgi uwôŋga ta mereg derômaraŋ a eraɲ naɲ Kwôlo Dôri wo yi naɲ kwini hen bi ɗiré kôliɲ ɓiɲé ka sa terare a nà naɲ tô yê wo gay gay men, tô môɲ wo gay gay men, kibi yê ɓiɲé wo gay gay hen a men. 7Aɲ ôbi kôl kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Kemnaɲge tini Emen aɲ ken ay kibri a men, wôsa kemnêŋ na Wulêri wo ôbi a jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé ka sa terare a nà niɲ. Iyôŋ ba, ken heram Emen woɲ ôbi ɗé derômaraŋ men, sa terare men, cér wo dami men, naɲ hanê kam ka gay gay hen a men hen.» 8Menba, en hô gel mana wo derômaraŋ a wo jôgiɲ wôô so derômaraŋ a tô kwo tumô hen aɲ kôl iyôŋ ba: «Babilôn sa iyére dami hende to hen mêne niɲ, hende mêne na tiri a men wôsa hende li aɲ têriɲ tore toɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ to kwoyre mega care iyôŋ hen gôr tô yê ɓiɲé kêm sa terare a nà.» 9Men, en hô gel mana wo derômaraŋ a wo jôgiɲ subu so tô ka wôô hen aɲ kôl kaŋ ta kôl iyôŋ ba: «I i wo ay kibi tanare to geliɲ naɲ cerew iyôŋ hen naɲ aŋga bay iyege geliɲ naɲ tu iyôŋ hen men, ɗi bay tali are bisini a men kôbri a a men hen na, 10bô tarê wo Emen a liri mega wo care to kwoy kwôni iyôŋ. Bô tarê wo Emen bi wo hen na, maɲ mega tu iyêrgê iyôŋ. Aɲ ôbi a geliɲ gusiɲ bô tare a men, bô puder to bô gusiɲ bunu a hen men, tu manê ka derômaraŋ a men, tu Kema Kwormo a a men. 11Tare hende to a uwoyé ɓiɲé bay ka hen na, gusôre a yé hen iyôŋ kwôy naɲ kwini wôsa bay tubu tanare hende to hen naɲ aŋgaɲ jebé ka geliɲ naɲ tu hen men, bay talji hene sarji a a men hen na, bay a geliɲ gusiɲ yoyre naɲ tu tare ɗiba, kini derê bul woji a naɲê.» 12Iyôŋ ba, kenbay ka ken bi kwôlê sa tôô to Emen a men, ken bi bôrŋge sa Jésu Krist a hen a men na, ken lêŋnê tô ayê bôô woŋge a. 13Men en hô toy tôô kwôni ôm derômaraŋ a kôlen iyôŋ ba: «Li bô magtubu a iyôŋ ba: ‹Kemnêŋ na, yi derê yi wô sa ka ma tô ayê bôô woji a hen.› Men, Tunu toɲ hendi bô bôrê kôba, kôl iyôŋ ba: ‹Yi derê yi wô sa ɓiɲé ka ma tô jé wo Kelma hen na, bay a derê bul wôsa jé lêreji wo dôri kôbe tôrji.› » 14Men, en hô gel kiriɲ ka geri ka bôri menba, ani geliɲ naɲ gawra iyôŋ mô sara. Gawra bi wo hen dôbe jabga woɲ kenare woɲ lôr a sari a men, ɓu marem wo dii a kôbri a men. 15Men, en hô gel mana wo derômaraŋ a so bô iyéy Emen a aɲ kôliɲ kwo mô sa kiriɲ ka geri a hen iyôŋ ba: «Ay marem wom ju waliɲ kaw wôsa kaw né kô aɲ tay walêrji nêm niɲ.» 16Menba, mana wo derômaraŋ a wo ré mô sa kiriɲ ka geri a hen ay marem waliɲ kaw ka sa terare a nà kêm aɲ. 17Menba, en hô gel mana wo derômaraŋ a wo ɗaŋgi so bô iyéy Emen a derômaraŋ a ôbi kôba, ɓu marem wo dii kôbri a men. 18Men, en hô gel mana wo derômaraŋ a wo ɗaŋgi wo ôriɲ naɲ néé sa tare a hen hena kini bê kwôbe a sa uwôge kwo ɗibiɲ naɲ marem wo dii a kôbri a hen kaŋ a ta kôli iyôŋ ba: «Era ju sa wal telay tiɲaɗor to sa terare a nà wôsa né kô niɲ.» 19Menba, ôbi ay marem wori eraɲ sa waliɲ telay tiɲaɗor hende to hen ay ôriɲ bê kiriɲ uwôrêre a. Kini uwôrê telay tiɲaɗor hende to hen na, gel na bô tarê wo Emen. 20Kiriɲ uwôrê yê tiɲaɗor hende to hen na, yi kelaŋ naɲ iyére kiriɲa bay uwôrere menba, na kwôbe a so ɓu kibi yêndê ta gêj aɲ bôy môɲ kam cér iyôŋ ô kwôy kilomêter arew subu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\