Pelal wo jô Ja 15

1Menba, en hô gel ari gelé ka dami ka ɗê kiriɲ derômaraŋ a. Na manê ka derômaraŋ a ka jurgem ka ɗebiɲ naɲ aŋgaɲ geliɲare ɓiɲé gusiɲ ka jurgem kôbriji a hen. Aŋgaɲ gusiɲ bay ka hen na, bay a na gerɲé bô tarê wo Emen niɲ. 2Men en hô gel are sél kalala môɲ gaasa iyôŋ aɲ yi môɲ tare ré lamiɲ bô a iyôŋ. Men, en gel ɓiɲé ka na kaɲ bê bôrji sa tanare men, sa aŋgaɲ jebé ka geliɲ naɲ tu hen men, kaɲ talê hene yirji a hen a men kwôy ayiɲ joor hen na, debji sa kiriɲ bay ka hen naɲ jêŋgê ka Emen biji hen kêg kêg kôbri a. 3Aɲ bay di jêŋgê kebiɲ kurôŋ mega kwo mana wo Emen Moyis hen iyôŋ men, kebji mega kwo Kema Kwormo hen iyôŋ a men. Bay kebe ôm iyôŋ ba: «Jôbi Kelma Emen woɲ ôbi ibé iyêrê men, jé lêrem ɗê kiriɲ aɲ dô a men hen. ju na Kelma sa emê iyére to sa terare a nà kêm men, jé lêrem yi naɲ geréri men, na tiri a men. 4Hen ba i a kaɲê bêm kwôbe ba men, i a nêmê kaɲê ayê kebem a men ba? Wôsa jôbi pôn nêŋ ham a yé naɲ jeŋgêrem. Na ôbi á, tô yê ɓiɲé kêm ré era tumôm a sa heramem wô jerê kwôlê wom wo yi naɲ geréri hen .» 5Cêgi kurôŋ bi wo bay kebe hen na, en hô gel kibi iyéy Emen to derômaraŋ a bôliɲ naɲ iyére toɲ daɲare to bay li naɲ bargay toɲ biɲare to Emen. 6Men, en gel manê ka derômaraŋ a ka jurgem ka ré naɲ aŋgaɲ geliɲare ɓiɲé gusiɲ kêg kêg kôbriji a hen so bô iyéy Emen hende to hen a. Bay tôbe bargay ka bôri terij terij yirji a men, ha tô bôrji naɲ ariɲ woɲ lôr a men. 7Perê ari ɗé Emen ka pôrbu hen na, kwo pôni biɲ manê ka jurgem hen baɲa gerêŋgê woɲ lôr jurgem wo bô tarê wo Emen woɲ ôbi merê naɲ kwini hen wiinê ta hen. 8Damɲare to Emen naɲ néé wori wôn bô iyére tori môɲ gusô iyôŋ, aɲ kwôni nêm sé bô a ré kwôy wo gusiɲ to jurgem to manê bay ka hen geliɲ ɓiɲé hen a kôriɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\