Pelal wo jô Ja 16

1Menba, en hô toy tôô kwôni ôm kaŋ a ta bô iyé Emen kôliɲ manê ka derômaraŋ a ka jurgem hen iyôŋ ba: «Erêŋge ken ô bê aŋgaɲ bô tarê ka Emen ka yi bô baɲa gerêŋgê wo jurgem hen kêm sa terare a nà.» 2Menba, mana wo derômaraŋ a wo tumô ô bê ari bô tarê ka Emen ka yi kôbri a hen sa terare a. Menba, iyare to habiɲ to wulbéré kiriɲ hen li ɓiɲé ka ari talê ka tanare to habiɲ yi yirji a hen men, ka tebe aŋgaɲ jibé ka geliɲ naɲ tu hen a men. 3Men, mana wo derômaraŋ a wo wôôyi ô bê ari bô tarê ka Emen ka yi kôbri a hen bô cér wo dami a. Menba, kami cér wo dami bi wo hen beliɲ kwôbe môɲ kwôbri temay gawra iyôŋ, aɲ aŋga mô tu geɲ bô cér wo dami bi wo hen a na ma kêm. 4Men, mana wo derômaraŋ a wo subi ô bê ari bô tarê ka Emen ka yi kôbri a hen bô kam cér a men, bô tô hanê kam a aɲ bay kêm beliɲ kwôbe. 5Menba, en toy tôô mana wo derômaraŋ a woɲ ôbi sa kam hen heram Emen kôl iyôŋ ba: «Jôbi ju na Emen wo ju yi naɲ jeŋgêrem, ju mô ca tumô, ju mô ya kwôy naɲ kunum men, ju na kwôni woɲ derôre wôsa jerê kwôlê wom yi naɲ tô geréri. 6Wôsa ɓiɲé ka na bi kwôbri bay kem naɲ ɓiɲé kam a men tôŋ hen na ju biji kwôbe bay yi. Bay liji hen iyôŋ na ya.» 7Menba, en toy tôô kwôni ôm si kini bê kwôbe iyôŋ kôl iyôŋ ba: «Jôbi Kelma Emen woɲ ôbi ibé iyêrê, jerê kwôlê wom na kwoɲ tiri men, na naɲ tô geréri a men.» 8Mana wo derômaraŋ a wo pôrbi ô bê ari bô tarê ka Emen ka yi kôbri hen sa tare to tay a aɲ hende eŋge môɲ tare iyôŋ aɲ bi ré sôderê ɓiɲé. 9Kiriɲa tare hende to uwoy ɗê kiriɲ hen sôderê ɓiɲé hen iyôŋ na, bay tiiré hini Emen wôsa ôbi a ré joɲ naɲ gusiɲ hende to hen, aɲ bay kaɲ ɗé jé lêreji wo habiɲ hen baa men, kaɲ heramê Emen a men. 10Mana wo derômaraŋ a wo bayi ô bê ari bô tarê ka Emen ka yi kôbri a hen sa gagay kenare wo tanare to habiɲ hende to hen a menba, kiriɲ beliɲ hendu sa emê iyére to tanare to habiɲ hende to geliɲ naɲ cerew hen aɲ ɓiɲé emnê kaɲniji wôsa bay geliɲ gusiɲ damaŋ. 11Wo bay ré ɗi jé lêreji wo habiɲ wo bay na lêrê hen baa aɲ hen na, bay tiiré hini Emen wo derômaraŋ a wô iyare to gelji gusiɲ hen ɗi. 12Menba, mana wo derômaraŋ a wo jii ô bê ari bô tarê ka Emen ka yi kôbri a hen bô cér wo dami dê iyôŋ wo bay uwôgeri Eprat hen a, aɲ cér bi wo hen hay aɲ ɲaniɲ geré biɲ kilmé ka hena si kini sé tare iyôŋ hen ré ôriɲ liɲ kumbul. 13Men, en gel tunu to habiɲ subu geliɲ môɲ ɓira iyôŋ. To pôni so kibi mara wo dami hen men, to pôni so kibi tanare to habiɲ to geliɲ naɲ cerew hen men, to pôni so kibi bay kibi Emen kaɲ bay benare a a men. 14Tunu to habiɲ hende to hen hena na ligi Sidan a men, hende lêrê aŋgaɲ giɲê kwôy kwôy a men. Men, hende ô ligi kilmé ka sa terare a na kêm wô dayrêji aɲ liɲ kumbul Wulê wo dami wo Emen woɲ ôbi ibé iyêrê hen. 15Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a wôsa na hera mega ôbi gemsare iyôŋ. Aɲ yi derê a yé wô sa kwôni wo mô tu geɲ aɲ, gem bargay kari ɗa aɲ bi kiriɲa ené hera ba, ɗiré tôbê yiri aɲ bi kwôni ré gel tôri ré men, tayre ré sa diri ré a men.» 16Tunu to habiɲ hende to subu hen na, day kilmé ka sa terare a nà kiriɲ ka bay uwôgeji naɲ kibi hébre Harmagédôn hen. 17Menba, mana wo derômaraŋ a wo jurgem hen ô bê ari bô tarê ka Emen ka yi kôbri a hen bô kal a ta menba, tôô kwôni ôm bô iyéy Emen a si kini gagay kenare wori a kôl iyôŋ ba: «Na kerêri niɲ.» 18Menba, wulaɲê emen berare kiriɲ men, tôô gawrê ôm men, emen ône men, terare yebagiɲ damaŋ ɗê kiriɲ a men. Kiriɲa Emen na ɗiɲ ɓiɲé kwôy saɲ kemnêŋ hen na, kwôni gel terare yebagiɲ môɲ to na hen iyôŋ né. 19Sa iyére to dami wayriɲ kiriɲ subu men, sa iyére to tô yê ɓiɲé ɓiɲé mêniɲ a men. Menba, bô Emen jebri sa habrê wo Babilôn iyére to dami na li hen aɲ ôbi buru hende yi kami tiɲaɗor bô tarê wori. 20Kiriɲ ka hay ka kaariɲ derô cér a hen na, kam tun sarji men, keram biliɲ yi némiɲ naɲ sa terare a men. 21Garmê ka damné damné heriɲ derômaraŋ a sa ɓiɲé. Garmê pôn ba, né nêm némiɲ naɲ pagé sugôr tôre pôrbu. Menba, ɓiɲé tiiré hini Emen wô gusiɲ hende ɗê kiriɲ to garmê gelji hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\