Pelal wo jô Ja 17

1Menba, mana wo derômaraŋ a wo pôni perê ka jurgem ka na ɓu baɲa gerêŋgê kôbri a hen, era sa kôlen iyôŋ ba: «Era na sa gelem jerê kwôlê wo bay a sa jerê sa sa iyére to bay ayre gengiɲ hendi yiɲare toɲ têriɲ to dami. Sa iyére hende to hen yi na kibi cér wo gay gay a hen. 2Aɲ kilmé ka sa terare a nà yiiriɲ naɲ tu men, ɓiɲé ka sa terare a nà kôba, yiɲ naɲ tu men, aɲ têriɲ tore hende to hen kwoyréji môɲ care iyôŋ a men.» 3Menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê sa wôn bôn aɲ mana wo derômaraŋ a ôriɲ naɲ en derô gwôlê menba, en gel iyore mô sa tanare sêy a. Tanare hende to hen na, sare jurgem men, timɲére môj a men. Aɲ hini woɲ tiiré Emen gôr yere. 4Iyore hende to hen na, dôbe bargay ka sêy men, hendu silim silim a men yere. Hende elage yere naɲ aŋgaɲ kalmare ka bay li naɲ lôr men, mériɲ wo gay gay hen men, hende ɓu baɲa gerêŋgê woɲ lôr wo aŋga habiɲ ka gengiɲ sa wôniɲare tore toɲ têriɲ hende to hen wôn ta a men. 5Men, bay ɗi kibi bisiɲne a hini wo kwôni hôn bôri ré hen. Hini bi wo hen ôm iyôŋ ba: «Babilôn iyére to dami, na yo bay wôniɲare toɲ têriɲ men, yo aŋga habiɲ ka sa terare a nà.» 6Men, en gel iyore hende to hen yi kwôbri ɓiɲé ka Emen ka yi naɲ jeŋgêrji hen men, kwôbri ka bay na dirji wô kibi kwôlo Jésu wo bay na dô hen men. Aɲ kwôbriji bi wo hen kwoyrére kiyaŋ kiyaŋ môɲ care iyôŋ. Kiriɲa en bôre hen iyôŋ menba, tunun ge kay. 7Menba, mana wo derômaraŋ a bi wo hen kôlen iyôŋ ba: «Wô mi a jeré bi tunum ge kay hen iyôŋ ba? Na dôrem tô kwôlo gengiɲ sa iyore hende to hen naɲ kwôlo gengiɲ sa tanare to sare jurgem naɲ timɲére môj to hende hen bem ju toy. 8Tanare to ré jeré gele hen na, na yi ya niɲba, haw hen hende naɲ niɲ, niɲba, tôre to cêgê na, hende a so bô iyom wo tôri naɲ hen aɲ a erê bi Emen ré mênere aɲ yôd. Aɲ ɓiɲé ka sa terare a nà ka hiniji na naɲ bô magtubu toɲ merê tu geɲ a kiriɲa Emen na ɗiɲ tô terare yeŋ hen na, kiriɲa a sa gelé tanare hende to hen na, tiniji a geré kayê wôsa tanare hende to hen na ya, aɲ haw hen naɲ aɲ tôre to cêgê ba, a so hera hen.» 9Men, mana wo derômaraŋ a bi wo hen hô kôlen iyôŋ ba: «Bi ɓiɲé erem tô kwôlê bi wo hen dô dema bay ré henê. Wôsa sa tanare hende to jurgem hen na, na keram wo jurgem wo iyore hende to hen mô sara hen men, na kilmé ka jurgem hen a men. 10Kilmé bay ka jurgem hen na, ka bay hen naɲ niɲ, aɲ kwo pôn ôm kenare baa ya men, kwo jurgem woji a baa, aɲ kiriɲa ôbi a so na, a sa emê kenare, niɲba, ôbi a sa emê kenare hende to hen sem né. 11Tanare to na ya tumô niɲba, haw naɲ niɲ hen na, hende a na kelma wo jôgiɲ marge men, na perê kilmé ka jurgem bay ka hen a a men. Aɲ kiriɲa hende sa so hera niɲ na, a erê bi Emen ré sa mênêre yôd hari niɲ.» 12«Timɲé tanare hende to môj to ju gel hen na, na kilmé ka môj ka baa emê kenare tô hen. Niɲba, Emen a sa biji tôô bi ré ômiɲ kenare naɲ tanare hende to hen pôn. 13Kilmé bay ka môj hen na, ermé woji na pôn, tôô toji toɲ emê iyére men, néé woji a men na, bay ɗi biɲ tanare hende to hen. 14Bay a lê kumbul naɲ Kema Kwormo niɲba, ôbi a bôyji wôsa na ôbi a na Dami woɲ sa kilmé men, Dami wo damné a men. Aɲ ɓiɲé ka ôbi uwôgeji aɲ cobji aɲ na bay bôô pôn hen na, bay kôba, a biyê kumbul naɲ ɗi men.» 15Menba, mana wo derômaraŋ a bi wo hen hô kôlen iyôŋ ba: «Cér wo jeré gel hendi wôniɲare toɲ têriɲ ré mô sara hen na, na tô yê ɓiɲé ka gay gay men, tô môɲ wo gay gay hen men, kibi yê wo gay gay wo sa terare a nà. 16Kwo gengiɲ sa timɲé ka môj ka ju gel hen men, tanare hende to hen a men hen na, bay a kaɲê hendi yiɲare toɲ têriɲ hende to hen yôd men, bay peré aŋgare kêm men, bay a terê bargay yere a aɲ ɗere tôre seŋge men, bay a yêgerêre emê aɲ tôre wo baa ba, bay a uwoyé aɲ a men. 17Wôsa na Emen a biɲ kilmé bay ka môj hen ermé bi bay ré biɲ aɲ liɲ aŋga ôbi gey hen. Kilmé bay ka hen daɲ kibriji aɲ ɗiɲ tôô toji toɲ emê iyére hen biɲ tanare hende to hen kwôy wo kwôlê wo Emen na kôl hen ariri ré liɲ.» 18«Men, iyore hende to jeré gele hen na, na sa iyére to dami to ôm sa kilmé ka sa terare a na kêm hen.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\