Pelal wo jô Ja 18

1Menba, en hô gel mana wo derômaraŋ a wo ôriɲ naɲ tôô hen herbo tôŋ sa terare a nà, aɲ damɲare tori to dami hen berare kiriɲ ɗaŋ ɗaŋ aɲ. 2Ôbi kôl naɲ tôri to dami kaɲ a ta kôl iyôŋ ba: «Babilôn iyére to dami mêniɲ, hende mêniɲ yôd aɲ niɲ. Aɲ hende yi na kini merê tunu to habiɲ men, tunu to habiɲ to yôŋ yôŋ kôba, mô ya men, ciré mega gundu men, dunu men, ka habiɲnê ka ɓiɲé gey ré hen kôba, mô ya a men. 3Yiɲare tore toɲ têriɲ hende to hen kwoyré tô yê ɓiɲé ka sa terare a nà mega care iyôŋ men, kilmé ka sa terare a nà yiiriɲ naɲ tu men, bay jeŋga kôba, sa kibi yiɲare tore toɲ iyôŋ a tôŋ hende to hen na, bay uwôɲiɲ are damaŋ hen men.» 4Menba, en toy tôô kwôni wo ɗaŋgi ôm derômaraŋ a kôl iyôŋ ba: «Kenbay ɓiɲé kaɲê na, séŋge bôre a aɲ, wô wo ma ka lê têriɲ tore hende to hen men, wô wo bô emê maa kuriɲ sarŋge a naɲ tu a men. 5Wôsa têriɲ tôre hende to hen dayriɲ sa megare a megare a kwôy ô ta derômaraŋ a aɲ Emen erem sa ari lê kare ka habiɲ bay ka hen a. 6Gusiɲ to hende na geliɲ ɓiɲé hen na, ken gele hen iyôŋ têj hôriɲ a men, habrê wo hende na liɲ ɓiɲé hen na, ken lere ɗê aɲ men, gwore tore to hende na jéɲ care to maaɲi bô a biɲ ɓiɲé hen na, ken jé bôô wôô bô a buru hôriɲ. 7Geléŋgere gusiɲ damaŋ aɲ bi deŋgôre ôle bôd bôd mega hende na môriɲ dô aɲ na diɲ deŋgôre hen iyôŋ. Wôsa hende kôl iyôŋ ba teré na tôlômne ɗiba, teré na mamne ré men, bô emé wôni ré kuriɲ sara ré a men. 8Na ôbi á, ômɲare men, bô emê temare naɲ kurôŋ ré sa sare a tu tare pôn nêŋ hen, wôsa bay na yi gengiɲ na sare. Tare kôba, a uwoyére wôsa Kelma Emen wo a jerê kwôlê sara hen na, na ôbi ibé iyêrê.» 9Kilmé ka sa terare a nà, yiɲ yiɲare toɲ têriɲ naɲ tu men, na môrji bô derê wore a a men, hen na, kiriɲa bay a gelé gusô tare to bay uwoyiɲne hen na, bay a sômê sêɲ deŋgôrji ɓera ɓera kwôle. 10Mênê wore bi wo kuriɲ sara hen na, liji kemnare aɲ bay sôm ɗibiɲ sêd aɲ kôl iyôŋ ba: «Mênê woɲ mi a kuriɲ sara geliɲ hen iyôŋ ba? Ayi! Babilôn iyére to dami naɲ toɲ hende néé hen aɲa mênê ré hena sa pôn nêŋ kuriɲ sara yi hen ba?» 11Men, bay jeŋga ka sa terare a nà, kêm kôba, a sômê sêɲ deŋgôrji wô aŋgaɲ gara kaji ka kwôni woɲ ôbi kelérji naɲ niɲ hen. 12Aŋgaɲ gara kaji bay hen bay a na: lôr men, lari men, mériɲ naɲ ɲaŋ ka tôrji gay gay hen men, bargay ka lêy men, ka hendi silim silim hen men, ka sêyi men, bargay ka ɗaŋgi ka gay gay hen men, gurô wo tôri gay gay wo ɗiɲé dô hen men, aŋga gay gay ka bay li naɲ kaɲ juŋ hen men, ka naɲ gurô wo garari gaɲ hen men, ka bay li naɲ musure to bay uwôgere burônj hen men, musure men, keram wo bay uwôgeri marbre hen a men. 13Men, aŋgaji kaɲ gara ka ɗaŋgi na: gurô wo bay uwôgeri kanêl hen naɲ ka ɗaŋgi men, ider men, kalmê ka bay uwôgeji miir men, ansas men, care men, weŋ men, mêre to bay uwôgere blé hen men, kurmaŋ kuré men, kilbê men, gamgê men, yêndê men, pus men, limé men, gawrê ka bay eraɲ gara hen a men. 14Menba, bay sôm aɲ kôliɲ Babilôn iyôŋ ba: «Aŋga dôri kêm ka na mu gey uɲé hen mêniɲ men, ari uɲé karê kêm naɲ aŋgarê ka dôri ka na mu gey hen, bay a mênê kerê yé hen aɲ ma hô uɲéji ré niɲ yôd.» 15Bay jeŋga bay ka na uwôɲ aŋgare bay ka hen aɲ yiɲ gawrê hen na, kemnare liji wô mênê wore bi wo hen aɲ bay a sômnê ɗibiɲ kelaŋ kelê iyôŋ ba: 16«Ayi! na mênê woɲ mi a kuriɲ sa iyére to dami to hen geliɲ hen iyôŋ ba? Wôsa na sa iyére to na yi môɲ iyore to tôbe bargay ka lêy hen iyôŋ men, ka hendi silim silim men, ka sêyi men, ka gararji damaŋ men, na tôbe aŋgaɲ kalmare kaɲ lôr men, mériɲ naɲ ɲaŋ ka gay gay hen a men. 17Tu tare hende to pôn nêŋ hen mera a ari uɲé karê ka kêm hen ré mêniɲ gurôɲ aɲ hen iyôŋ ba?» Menba, bay ayê gôni bato men, bay erê kergare men, ka li jé bô bato a hen men, bato to ɗaŋgi to ô bisilê bô cér a hen a men na, bay kôba, ɗebe sêd aɲ. 18Menba, kiriɲa bay gel gusô tare to uwoy iyére hende to hen na, bay ôm naɲ gura bêd bêd kôl iyôŋ ba: «Iyére to dami to a némiɲ naɲ to na ba, ya hare ba?» 19Menba, bay sôm sêɲ deŋgôrji ɓera ɓera aɲ kebe terare bê a sarji aɲ kôl iyôŋ ba: «Ayi! iyére to dami to na a mêniɲ yé hen ba? Na hende to bay iyéy bato kêm uwôɲiɲ are sare a hende a mêniɲ tu tare pôn mera yé hen ba?» 20Haw hen kenbay ɓiɲé ka derômaraŋ lêŋge yi derê wô mênê wo sa iyére hende to hen mêniɲ niɲ hen. Men kenbay ɓiɲé ka Emen men, bay jé kari men, bay kibri a men, kêm na lêŋge yi derê wôsa ôbi jô kwôlê sa iyére hende to hen wô kibi habrê wo hende na lêŋge hen. 21Cêgi kwôlê bi wo hen a menba, mana wo derômaraŋ a wo ɗaŋgi woɲ ôbi néé era sa ay keram wo dami môɲ kwoɲ yiriɲ kuré iyôŋ aɲ uwôl bô cér a kôl iyôŋ ba: «Bay a ula Babilôn iyére to dami bô cér a naɲ néé mega wo hen iyôŋ aɲ kwôni a gelére cêgê ré kwôy niɲ. 22Aɲ kwôni a toyé jêŋgê ré niɲ men, kurôŋ woɲ yi derê ré men, telêre naɲ buruɲju a emê bô Babilôn a ré niɲ men, kwôni a gelé bay lê aŋgaɲ joriyare bôrê a ré niɲ men, kwôni a toyé né keram woɲ yeré kuré bôrê ré niɲ a men. 23Men, kwôni a gelé tô deɲere eŋgé bôrê ré niɲ men, kwôni a toyé tôô ɓiɲé ka mô kini gerê iyére a ré niɲ a men, wôsa bay jeŋga karê na, na bay uwôyrê yirji gôliɲ megêrji kêm men, na mu lam ɓiɲé naɲ mesére toré a men.» 24Aɲ na na Babilôn a a kwôbri bay kibi Emen men, ɓiɲé kari naɲ ɓiɲé kêm ka bay na walê tôrji sa terare a nà ré yi ya hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\